24.05.2017
E.ON - Oznámení - přerušení - 9.6.2017 číst více
24.05.2017
E.ON - Oznámení - přerušení - 12.6.2017 číst více
24.05.2017
E.ON - Oznámení - přerušení - 9.6.2017 číst více
Informace
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Fond obnovy historické architektury

Tento dokument je zařazen v kategorii: Finance & ekonomikaKultura
Od roku 2007 je možno získat dotaci z Fondu obnovy historické architektury města Uherské Hradiště

Tento Fond byl Zastupitelstvem města schválen na svém 2. zasedání 11.12.2006 spolu s „Pravidly pro poskytování a vyúčtování dotací z Fondu na obnovu historické architektury“.

 

Fond je zřízen k poskytování finančních příspěvků na obnovu objektů, které nejsou kulturní památkou, ale disponují prokazatelně památkovými nebo architektonickými hodnotami a nachází se kdekoliv na k.ú. Uherské Hradiště, Mařatice, Míkovice, Jarošov, Sady, Vésky. Dále je fond zřízen na obnovu objektů, které jsou sice prohlášeny za kulturní památku, ale nachází se mimo území Městské památkové zóny Uherské Hradiště.

 

Fond je zřízen z toho důvodu, že na typ výše charakterizovaných objektů neexistuje žádný zdroj státních finančních dotací nebo jsou tyto zdroje státních finančních dotací omezené.

 

Jak dotaci z FONDU získat:

  1. Příjemcem dotace může být pouze vlastník objektu, a to fyzická osoba nebo fyzická osoba podnikající, právnická osoba nebo církev. Prostředky z Fondu lze čerpat formou dotace, přidělené na základě uzavřené smlouvy.
  2. Žádosti o dotace z Fondu s příslušnými přílohami se předkládají na odbor architektury, plánování a rozvoje (dále odbor APR) do 31. 1. kalendářního roku. Úplné žádosti o dotace, které budou obsahovat všechny potřebné údaje a přílohy, předá odbor APR k vyjádření a vypracování návrhu komisi architektury a regenerace MPZ, tj. odborné komisi rady města. Návrh na rozdělení a výši příspěvků předloží komise architektury a regenerace MPZ k projednání radě města a poté ke schválení Zastupitelstvu města Uherské Hradiště.

Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách města nebo také na podatelně Městského úřadu, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště.

  1. Dotace se poskytuje na základě písemné smlouvy mezi městem Uherské Hradiště a žadatelem – příjemcem dotace. Smlouvu s příjemcem uzavírá odbor APR.
  2. Dotace může být poskytnuta nejvýše do 75% hodnoty celkových nákladů vynaložených na obnovu ucelené části objektu, maximálně ve výši 100 tis. Kč v příslušném kalendářním roce. Celkovými náklady se rozumí cena za materiál, práci a dopravu materiálu. Nejsou do ní zahrnuty náklady na lešení, odvoz materiálu na skládku a jeho uložení, na stavební dozor, inženýrskou činnost a projektovou dokumentaci
    Více informací získáte na odboru architektury, plánování a rozvoje, oddělení architektury.

Kontaktní osoba: Věra Mikulková, oddělení architektury, tel. 572 525 249, email: vera.mikulkova@mesto-uh.cz
 

Zveřejněno dne: 02.11.2010   Datum poslední aktualizace: 28.04.2014
Zodpovědná osoba: Mikulková Věra