18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 číst více
18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Obecně závazná vyhláška č.5/2014

Jednací číslo: 5/2014 
Datum schválení: 08.12.2014 
Účinnost od-do: 01.01.2015 - Neomezená 
Typ předpisu: Vyhláška 
Zpracovatel: PO 
OZV , kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Uherské Hradiště a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů

 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ,

 kterou se stanovují

PRAVIDLA PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ VE MĚSTĚ UHERSKÉ HRADIŠTĚ A VYMEZUJÍ SE PROSTORY PRO VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ

 

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště se rozhodlo na svém zasedání dne 8. 12. 2014 usnesením č. 9/2/ZM/2014/Veřejný na základě § 24 odstavce 2 zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a podle § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Článek 1
Účel úpravy

 

Touto obecně závaznou vyhláškou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Uherské Hradiště a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů.

 

Článek 2
Vymezení základních pojmů

 1. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
 2. Prostory pro volné pobíhání psů jsou veřejná prostranství, vymezená v článku 4 této obecně závazné vyhlášky.
 3. Vodítko je prostředek uzpůsobený k vedení psa.
 4. Náhubek je prostředek uzpůsobený k zajištění tlamy (mordy) psa.
 5. Volný pohyb psa je situace, kdy pes při pohybu na veřejném prostranství je pod kontrolou nebo dohledem fyzické osoby či chovatele a není veden na vodítku.
 6. Chovatelem je každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová psa nebo psy, a to trvale nebo dočasně.

 

Článek 3
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

 1. Osoba, která psa doprovází, je povinna na veřejném prostranství vést psa na vodítku s výjimkou prostor pro volné pobíhání psů, kde je volný pohyb psů povolen za podmínek stanovených touto obecně závaznou vyhláškou a zvláštními právními předpisy1.
 2. Není-li osoba, která psa doprovází, schopna vzhledem ke svému fyzickému stavu či zdatnosti zajistit ovladatelnost psa, nebo je-li tato osoba mladší 15let, je povinna použít současně s vodítkem i náhubek. Použitím náhubku se rozumí upevnit psu náhubek, tak aby znemožňoval kousnutí.
 3. Povinnosti osob doprovázejících psa (psy) dle tohoto ustanovení se nevztahují na psy vykonávající služební činnosti, na slepecké či asistenční psy.
 4. Chovatel je povinen zajistit, aby pes, jehož držení podléhá místnímu poplatku, byl při pohybu na veřejném prostranství opatřen evidenční známkou. Chovatel upevní známku na obojek psa, tak aby známka byla viditelná.

 

Článek 4
Prostory pro volné pobíhání psů

 1. Pro volné pobíhání psů se vymezují následující prostory:
 1. v k.ú. Mařatice – část pozemku parcelní číslo 3023/66 ulice Sadová a část pozemku parcelní číslo 399/23 ulice Na Rybníku,
 2. v k.ú. Uherské Hradiště - pozemek parcelní číslo 1051/8 ulice Revoluční,
 3. v k.ú. Vésky – pozemky parcelní číslo č. 504/1, 504/2 ulice Zámostí
 4. v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště - pozemek parcelní číslo 856/9 - Markov
 5. v k.ú. Sady – pozemky parcelní čísla č. 564/2 a 564/3.
  Grafické vymezení prostor pro volné pobíhání psů je znázorněno v přílohách č. 1a) – 1e) k této obecně závazné vyhlášce.
 1. Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.

 

Článek 5
Kontrola a sankce

 1. Kontrolu dodržování této obecně závazné vyhlášky provádí Městská policie Uherské Hradiště.
 2. Porušení této obecně závazné vyhlášky bude stíháno jako přestupek2, pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo o trestný čin.

 

Článek 6
Zrušovací ustanovení

 

Dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště č. 1/2008, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů ze dne 14. dubna 2008.

 

  

 Článek 7
Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2015.
 

 

 

 

Ing. Stanislav Blaha, v. r.

starosta

 

Ing. Zdeněk Procházka, v. r.
místostarosta                                                                                                                                                       

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 12. 12. 2014


 

 

 

Poznámky:
1zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
2zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 


Přílohy:
1a)Grafické zobrazení prostor pro volné pobíhání psů dle čl. 4 – k.ú. Uherské Hradiště (formát PDF, velikost: 4248kB)
1b) Grafické zobrazení prostor pro volné pobíhání psů dle čl. 4 – k.ú. Mařatice (formát PDF, velikost: 3990kB)

1c) Grafické zobrazení prostor pro volné pobíhání psů dle čl. 4 - k.ú. Jarošov (formát PDF, velikost: 319kB)
1d) Grafické zobrazení prostor pro volné pobíhání psů dle čl. 4 – k.ú. Sady (formát PDF, velikost: 3521kB)
1e) Grafické zobrazení prostor pro volné pobíhání psů dle čl. 4 – k.ú. Vésky (formát PDF, velikost: 3813kB)
 

 

Zveřejněno dne: 12.12.2014   Datum poslední aktualizace: 20.03.2017
Zodpovědná osoba: Tichá Magda