24.05.2017
Zápis č. 5/2017 MK Sady
Stažení souboru (193,7KB)
24.05.2017
Zápis č. 5/2017 MK Štěpnice
Stažení souboru (541,4KB)
23.05.2017
Zápis č. 5/2017 MK Jarošov
Stažení souboru (389,6KB)
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Jednací řád komisí Rady města Uherské Hradiště

Tento dokument je zařazen v kategorii: SamosprávaMěsto

JEDNACÍ ŘÁD komisí rady města


I.

Úvodní ustanovení


Jednací řád komisí rady města upravuje přípravu a pravidla jednání a způsoby přijímání návrhů, stanovisek, doporučení, závěrů a usnesení komisí rady města, s výjimkou komisí odborných dle Statutu komisí rady města.


II.
Příprava jednání

 

 1. Komise se schází zpravidla jednou za měsíc. Jednání svolává předseda komise, případně tajemník komise se souhlasem předsedy komise. V případě dlouhodobé nepřítomnosti předsedy komise, svolává jednání místopředseda komise.
 2. Program jednání navrhuje předseda v součinnosti s tajemníkem komise na základě plánu práce komise a dalších úkolů, uložených komisi radou města.
 3. Návrh programu jednání je nedílnou součástí pozvánky na jednání. Ta je rozesílána zpravidla 7 kalendářních dnů před jednáním komise.
 4. Předseda komise má právo přizvat k jednání komise zaměstnance města, zařazené do městského úřadu, případně další hosty, je-li nutné posoudit konkrétní problém nebo navrhnout jeho řešení.

 

III.

Jednání komise

 

 1. Jednání komise řídí předseda komise. V případě jeho nepřítomnosti řídí jednání místopředseda popř. pověřený člen komise. Jednání komise je neveřejné.
 2. Jednání komise se mohou zúčastnit členové rady města, kteří mají při jednání hlas poradní.
 3. Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
 4. Komise na počátku jednání schvaluje program jednání.
 5. Členové komise jsou oprávněni během jednání vznášet dotazy, připomínky, předkládat podněty a návrhy k projednávané problematice.
 6. Komise se usnáší většinou hlasů všech členů komise. Tajemník komise má hlas poradní.
 7. Z jednání komise pořizuje zapisovatel zápis. Zapisovatelem je tajemník komise nebo jiný pověřený člen komise.
 8. Zápis z jednání komise musí obsahovat datum a místo jednání, seznam přítomných (tento může být nahrazen prezenční listinou), program a závěry, k nimž komise dospěla. Současně se v zápisu uvádí stanoviska pro radu města a náměty k projednání na radu města.
 9. Vyhotovený zápis podepisuje předseda nebo místopředseda, popř. člen komise pověřený jejím vedením a zapisovatel. Originál zápisu je zapisovatel povinen předat a to jak v písemné, tak v elektronické podobě nejpozději do 7 dnů po jednání komise pověřenému zaměstnanci odboru kanceláře starosty.

 

IV.

Postup při vyřizování stanovisek a návrhů místních komisí

 

 1. Stanoviska a návrhy, na nichž se místní komise usnese, se jednotně označují pořadovým číslem návrhu, pořadovým číslem jednání místní komise a příslušným rokem, např. 2/3/2015/ŠT – druhý návrh, ze třetího jednání komise, z roku 2015, MK Štěpnice (MK Jarošov - zkratka JA, MK Mařatice – zkratka MA, MK Míkovice – zkratka MI, MK Štěpnice – zkratka ŠT, MK Vésky – zkratka VE, MK Sady – zkratka SA, MK Rybárny – zkratka RY). Uvedené jednotné označení je používáno již v zápisu z jednání komise.
 2. Návrhy místní komise na drobné opravy a údržbu
 • Za drobnou opravu a údržbu se pro účely jednání místní komise považují akce, které v nákladech nepřesáhnou finanční limit do 100.000 Kč bez DPH dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Uherské Hradiště (finanční limit 1 a 2 dle těchto pravidel).
 • Návrhy na drobné opravy a údržbu, jejichž řešení je v kompetenci příslušného odboru Městského úřadu, zašle tajemník místní komise elektronicky přímo příslušnému vedoucímu odboru a na vědomí vedoucímu odboru kanceláře starosty.
 • Vedoucí příslušného odboru zašle zprávu o vyřešení návrhu na drobné opravy a údržbu do 14 dnů od přijetí požadavku tajemníkovi místní komise a na vědomí vedoucímu odboru kanceláře starosty.
 • Tajemník místní komise předloží zprávu o vyřešení návrhu zpracovanou vedoucím příslušného odboru k projednání na nejbližší jednání místní komise a stanovisko komise uvede do zápisu z tohoto jednání.

 

 1. Návrhy na velké opravy a investice
 • Za velkou opravu či investici se pro účely jednání místní komise považují zakázky na stavební práce, dodávky a služby v rozsahu finančního limitu nad 100.000 Kč bez DPH dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Uherské Hradiště (finanční limit 3 a 4 dle těchto pravidel) a zakázky na stavební práce, dodávky a služby podle zákona o veřejných zakázkách.
 • Návrhy na velké opravy a investice vymezené výše předá tajemník místní komise elektronicky příslušnému vedoucímu odboru a na vědomí vedoucímu odboru kanceláře starosty. Vedoucí příslušného odboru stanoví, zda lze návrh na velkou opravu či investici realizovat, a to v návaznosti na schválený rozpočet města. V případě, že je tato realizace možná, popíše vedoucí příslušného odboru postup řešení této akce.
 • Vedoucí příslušného odboru zašle zprávu o řešení daného návrhu na velkou opravu či investiční akci do 14 dnů ode dne přijetí požadavku tajemníkovi místní komise a na vědomí vedoucímu odboru kanceláře starosty.
 • Tajemník místní komise předloží tuto zprávu k projednání na nejbližší jednání místní komise a stanovisko komise uvede do zápisu z tohoto jednání.
 • Požadavky místní komise, na zařazení dalších akcí, které nelze dle schváleného rozpočtu města realizovat se řídí pravidly, která jsou přílohou č. 1 tohoto jednacího řádu.


V.

Způsob vyřizování stanovisek a návrhů komisí, které nejsou místními komisemi

 

 1. Komise jsou oprávněny podávat radě města stanoviska a návrhy v rámci vymezeného úseku činnosti komise.
 2. Rada města podaná stanoviska či návrhy komise projedná. Tajemník komise seznámí komisi s výsledkem projednání věci radou města na nejbližším jednání komise a stanovisko komise uvede do zápisu z tohoto jednání.
 3. Komise podávají svá stanoviska a návrhy k projednání na radu města prostřednictvím tajemníka komise.

 

VI.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Tento jednací řád je závazný pro všechny komise uvedené v článku II. Statutu komisí Rady města Uherské Hradiště.
 2. Jednací řád komisí byl schválen radou města dne 28. dubna 2015 a nabývá účinnosti dnem schválení.
 3. Dnem nabytí účinnosti tohoto jednacího řádu pozbývá platnosti Jednací řád komisí Rady města Uherské Hradiště, schválený radou města dne 8. 11. 2011.

 

 

 

 

 

 

Ing. Stanislav Blaha, v. r. 

starosta

 

Ing. Zdeněk Procházka, v. r.
místostarosta

 

 

 

 

Příloha č. 1 Jednacího řádu - Pravidla pro požadavky místních komisí

 

Náhled na podepsanou verzi Jednacího řádu komisí
 

Zveřejněno dne: 04.05.2015   Datum poslední aktualizace: 22.05.2015
Zodpovědná osoba: Martínková Jitka