Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Nařízení města č. 5/2015

Jednací číslo: 5/2015 
Datum schválení: 26.05.2015 
Účinnost od-do: 18.06.2015 - Neomezená 
Typ předpisu: Nařízení města 
Zpracovatel:  
Nařízení města č. 5/2015 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

NAŘÍZENÍ MĚSTA

o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov


Rada města Uherské Hradiště se na své 11. schůzi konané dne 26.05.2015 usnesením č. 219/11/RM/2015 usnesla vydat podle ustanovení § 11 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) toto nařízení obce s rozšířenou působností:

 

Čl. 1

  1. Vyhlašuje se záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov1). Zpracování lesních hospodářských osnov zajišťuje Městský úřad Uh. Hradiště jako obecní úřad obce s rozšířenou působností2), vykonávající státní správu lesů.
  2. Lesní hospodářské osnovy se zpracovávají pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů pro všechny lesy o výměře menší než 50ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský plán3).
  3. Zpracování lesních hospodářských osnov Městský úřad Uh. Hradiště zadá pro ucelené území (dále též jen "zařizovací obvod"). Zařizovací obvod je tvořen těmito obcemi a jejich katastrálním územím: Boršice u Blatnice, Kostelany nad Moravou, Kunovice, Nedakonice, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Uherský Ostroh.

Čl. 2

 

  1. Vlastníci lesů v zařizovacím obvodu, uvedeném v článku 1) tohoto nařízení, mají právo u Městského úřadu Uh. Hradiště, odboru životního prostředí písemně, popř. ústně do protokolu uplatnit své připomínky a požadavky na jejich zpracování, včetně návrhu svých hospodářských opatření. Tyto připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat i jeho odborný hospodář.
  2. Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny.
  3. Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanoví do tří měsíců ode dne vydání a následného vyvěšení této vyhlášky.
  4. Ve stejném termínu oznámí vlastníci lesů případně skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

Čl. 3

 

Vlastník lesa, pro kterého bude vypracována osnova, ji obdrží na vyžádání u MěÚ Uh. Hradiště, odboru životního prostředí bezplatně, a to kdykoliv po jejím zpracování4).

 

Čl. 4

 

Obecní úřady obcí v zařizovacím obvodě LHO toto nařízení uveřejní na svých úředních deskách a každému zpřístupní.

 

Čl. 5

 

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.


Ing. Stanislav Blaha, v. r.

      starosta města

 

 

 

Ing. Zdeněk Procházka, v. r.
      místostarosta města
 

 

 

Vyvěšeno dne: 27. 5. 2015 

 

Poznámky:
1)§ 25 odst. 1) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
2)§ 66 odst. 1) a 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
3)§ 24 odst. 3) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
4)§ 14, odst. 7) a § 17, odst. 1) vyhlášky č. 84/1996 Sb.

 

 

Zveřejněno dne: 12.06.2015   Datum poslední aktualizace: 04.11.2015
Zodpovědná osoba: Tichá Magda