18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 číst více
18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Obecně závazná vyhláška č. 7/2015

Jednací číslo: 7/2015 
Datum schválení: 07.09.2015 
Účinnost od-do: 01.10.2015 - Neomezená 
Typ předpisu: Vyhláška 
Zpracovatel: PO 
Obecně závazná vyhláška č. 7/2015 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

OZV byla změna Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2016

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POŘÁDÁNÍ, PRŮBĚH A UKONČENÍ VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÝCH SPORTOVNÍCH A KULTURNÍCH PODNIKŮ, VČETNĚ TANEČNÍCH ZÁBAV A DISKOTÉK A JINÝCH KULTURNÍCH PODNIKŮ V ROZSAHU NEZBYTNÉM K ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU

 

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště se na svém zasedání dne 7. 9. 2015, usnesením č. 92/7/ZM/2015 usneslo vydat na základě ust. § 10 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

 

Článek 1
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků

 

 1. Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték, lze na veřejných prostranstvích a venkovních prostorách (dvory, nádvoří, areály apod.) provozovat ve dnech pondělí, úterý, středa, čtvrtek a neděle pouze v době od 7.00 hodin příslušného kalendářního dne do 22.00 hodin příslušného kalendářního dne a ve dnech pátek a sobota pouze v době od 7.00 hodin příslušného kalendářního dne do 24.00 hodin příslušného kalendářního dne.
 2. Podniky promítání filmů a dokumentů v Letním kině ve Smetanových sadech pořádané v rámci Hradišťského kulturního léta lze provozovat od 7.00 hodin příslušného kalendářního dne do 24.00 hodin příslušného kalendářního dne.
 3. Podniky promítání filmů na Masarykově náměstí a ve Smetanových sadech pořádané v rámci Letní filmové školy lze provozovat od 7.00 hodin příslušného kalendářního dne do 2.00 hodin následujícího kalendářního dne.
 4. Veškeré hudební podniky pořádané v rámci Slováckých slavností vína a otevřených památek pořádaných na území města Uherského Hradiště lze provozovat od 7.00 hodin příslušného kalendářního dne do 3.00 hodin následujícího kalendářního dne.
 5. Veškeré hudební podniky ve dnech 31. 12. příslušného kalendářního roku a 1. 1. následujícího nového kalendářního roku lze provozovat od 7 hodin dne 31. 12. příslušného kalendářního roku do 3.00 hodin dne 1. 1. následujícího nového kalendářního roku.
   

Článek 2
Oznamovací povinnost

 

 1. Pořadatel veřejnosti přístupného sportovního a kulturního podniku uvedeného v článku 1 (dále jen pořadatel) je povinen oznámit Městskému úřadu Uherské Hradiště, odboru kultury, školství a sportu nejpozději 5 pracovních dnů před jeho konáním:
  1. jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele, je-li pořadatelem právnická osoba, název či obchodní firmu, sídlo a označení osoby, která za tuto právnickou osobu jedná, telefonní číslo pořadatele, je-li pořadatelem právnická osoba, telefonní číslo osoby za ni jednající,
  2. označení druhu podniku (opakujících se podniků),
  3. dobu a místo konání, včetně údaje o jeho počátku a ukončení,
  4. předpokládaný počet účastníků tohoto podniku,
  5. počet osob zajišťujících pořadatelskou službu,
  6. údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má podnik konat,
  7. způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání akce1,
  8. způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární ochrany2 a v oblasti ochrany před škodami působenými tabákovými výrobky a alkoholem a jinými návykovými látkami3,
  9. způsob zajištění volných příjezdových a přístupových cest, případně stanovišť v místě konání akce pro včasný zásah složek integrovaného záchranného systému,
  10. způsob zajištění úpravy travnatých ploch před a po konání podniku.
 2. Pořadatel veřejnosti přístupného podniku typu cirkusů, lunaparků, kolotočů a jiných obdobných atrakcí je povinen oznámit Městskému úřadu Uherské Hradiště, odboru správy majetku města nejpozději 5 pracovních dnů před jeho konáním:
  1. jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele, je-li pořadatelem právnická osoba, název či obchodní firmu, sídlo a označení osoby, která za tuto právnickou osobu jedná, telefonní číslo pořadatele, je-li pořadatelem právnická osoba, telefonní číslo osoby za ní jednající,
  2. označení druhu podniku (opakujících se podniků),
  3. dobu a místo konání, včetně údaje o jeho počátku a ukončení,
  4. způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání akce1 ,
  5. způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární ochrany2 a v oblasti ochrany před škodami působenými tabákovými výrobky a alkoholem a jinými návykovými látky3,
  6. způsob zajištění úpravy travnatých ploch před a po konání podniku.
 3. Oznamovací povinnost se nevztahuje na sportovní podniky konané mimo veřejná prostranství a na kulturní či sportovní podniky pořádané městem Uherské Hradiště nebo právnickými osobami jím založenými či zřízenými a na akce pořádané Asociací českých filmových klubů v rámci Letní filmové školy.
 4. Veřejná prostranství, na která se tato obecně závazná vyhláška vztahuje, jsou graficky vyznačena v příloze č. 1 této vyhlášky. Příloha je nedílnou součástí této vyhlášky.
 5. Pořadatel je povinen zajistit, aby člen pořadatelské služby byl starší 18let, byl přítomen v průběhu konání celého podniku a byl označen viditelným nápisem „Pořadatelská služba“ nebo „Pořadatel“.


Článek 3
Úklid


Provozovatel či pořadatel veřejnosti přístupného podniku dle článku 1, konaného na veřejném prostranství, je povinen zajistit v místě konání podniku úklid odpadků, a to během konání podniku a po jeho skončení vždy do 7.00 hod následujícího dne.

 

Článek 4
Udělování výjimek

 

 1. Na základě žádosti pořadatele či provozovatele podniku může být z ustanovení článku 1 této vyhlášky udělena výjimka, a to rozhodnutím vydaným dle zvláštního právního předpisu4 Radou města Uherské Hradiště.
 2. Žádost o udělení výjimky musí obsahovat jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele, označení druhu podniku, datum a místo konání, předmět výjimky a jeho zdůvodnění.
 3. Žádost musí být prokazatelně podána Městskému úřadu Uherské Hradiště, odboru kultury, školství a sportu, nejpozději 60 dnů před konáním veřejnosti přístupného podniku.

 

Článek 5
Sankce


Porušení či nesplnění povinností stanovených v této obecně závazné vyhlášce bude hodnoceno jako přestupek nebo jiný správní delikt5.

 

 

Článek 6
Zrušovací ustanovení


Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště č.1/2015 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku ze dne 9. 2. 2015.

 

 

Článek 7
Účinnost


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 10. 2015.

 

 

 

Příloha č. 1


Grafické vymezení veřejných prostranství
1a) k.ú.Uherské Hradiště
1b) k.ú. Mařatice
1c) k.ú. Jarošov
1d) k.ú. Sady
1e) k.ú. Vésky a k.ú. Míkovice nad Olšavou

 

 

 

 


Ing. Stanislav Blaha,  v. r.

starosta

 

 

Ing. Zdeněk Procházka, v. r.
místostarosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu: 9. 9. 2015

 

 

Poznámky:

1)§ 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
2)zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů ,
3)zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
4)zákon č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
5)zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Úplné aktuální znění dle OZV č. 5/2016

 

 

Vzory formulářů a žádosti:


Formulář – pro pořadatele veřejnosti přístupného sportovního a kulturního podniku dle č. 2 odst. 1 OZV č. 7/2015 města Uherské Hradiště


Formulář – pro provozovatele veřejnosti přístupného podniku typu cirkusů, lunaparků, kolotočů a jiných obdobných atrakcí dle č. 2 odst. 2 OZV č. 7/2015 města Uherské Hradiště
 

Žádost o udělení výjimky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných akcí dle čl. 4 OZV č. 7/2015 města Uherské Hradiště
 

Zveřejněno dne: 01.10.2015   Datum poslední aktualizace: 08.09.2016
Zodpovědná osoba: Tichá Magda