18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 číst více
18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Obecně závazná vyhláška č. 8/2015

Jednací číslo: 8/2015 
Datum schválení: 07.09.2015 
Účinnost od-do: 01.10.2015 - Neomezená 
Typ předpisu: Vyhláška 
Zpracovatel:  
Obecně závazná vyhláška č. 8/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O ZÁKAZU KONZUMACE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ NA VYMEZENÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCHZastupitelstvo města Uherské Hradiště se na svém zasedání dne 7. 9. 2015, usnesením č. 93/7/ZM/2015 usneslo vydat na základě ust. § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

Článek 1
Úvodní ustanovení


Cílem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumace alkoholických nápojů a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů, a tím vytvořit opatření směřující k ochraně veřejného pořádku, dobrých mravů, bezpečnosti, zdraví a majetku.


Článek 2
Vymezení pojmů

 

 1. Alkoholickým nápojem je lihovina, víno a pivo; alkoholickým nápojem se rozumí též nápoj, který není uveden ve větě první, pokud obsahuje více než 0,5 objemového procenta alkoholu1.
 2. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru2.
 3. Konzumací alkoholických nápojů na veřejném prostranství se rozumí požívání alkoholického nápoje nebo zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví anebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem.
 4. Zjevným umožňováním konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství se rozumí rozlévání alkoholických nápojů nebo výdej otevřené lahve nebo jiné nádoby s alkoholickým nápojem.


Článek 3
Zákaz konzumace alkoholických nápojů a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích

 

 1. Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů na vymezených místech veřejného prostranství ve městě Uherské Hradiště. Vymezená místa se zákazem konzumace alkoholických nápojů a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství jsou graficky znázorněna v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.
 2. Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů na všech autobusových zastávkách na území města Uherské Hradiště.
 3. Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů v okruhu 100 m od veřejných pohřebišť3 a 100 m od pietních míst4 na území města Uherské Hradiště.
 4. Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů v okruhu 100 m od budov škol a školských zařízení na území města Uherské Hradiště.
 5. Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupných sportovištích a dětských hřištích na území města Uherské Hradiště a v okruhu 100 m od nich.
 6. Zákaz konzumace alkoholických nápojů a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na dny 31. prosince a 1. ledna příslušného kalendářního roku.
 7. Zákaz konzumace alkoholických nápojů a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na restaurační zahrádky a předzahrádky, které jsou součástí restauračních zařízení, a to po dobu jejich provozu.
 8. Zákaz se nevztahuje na konzumaci alkoholických nápojů a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, a to pouze v místě konání následujících kulturních a sportovních akcí: Velikonoční jarmark, Miniveletrh cestovního ruchu Slovácka, Na kole vinohrady Uherskohradišťska, Svatojánský jarmark, Slovácké léto, CZ- SK Jazz weekend, Letní filmová škola, Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, Slovácký festival chutí a vůní, Slovácký běh, Žehnání Svatomartinských vín, Slovácko v tradici, Mikulášský rej, Vánoční jarmark, Selské trhy, Večery u Slovácké búdy, Mezinárodní festival Týká se to také tebe, hody a dožínky, Velkomoravská tradice - kulturní akce na Výšině sv. Metoděje, Výstava veteránů – veteráni Moravským Slováckem, Muzejní noc, Od fašanku do Velikonoc, Otevírání pastvin a stavění máje na Rochusu, Žně na Rochusu, Pouť ke kapli sv. Rocha, Drakiáda na Rochusu, Stromy pro Rochus, Štěpánské koledování, Návraty k tradici – kulturní pořady Muzea v přírodě Rochus, Letní kino Smetanovy sady.

 

Článek 4
Udělování výjimek

 

 1. Na základě žádosti může být z ustanovení článku 3 této vyhlášky udělena výjimka, a to rozhodnutím vydaným dle zvláštního právního předpisu5 Radou města Uherské Hradiště.
 2. Žádost o udělení výjimky musí obsahovat jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo žadatele, označení druhu akce, datum a místo konání, předmět výjimky a jeho zdůvodnění.
 3. Žádost musí být prokazatelně podána Městskému úřadu Uherské Hradiště, odboru kultury, školství a sportu, nejpozději 60 dnů před konáním veřejnosti přístupného podniku.

 

 

Článek 5
Závěrečná ustanovení

 

 1. Porušení této obecně závazné vyhlášky bude sankcionováno dle příslušného právního předpisu6.
 2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích ze dne 5. 12. 2011.
 3. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2015

 

 

 

Příloha č. 1:


Grafické znázornění ploch se zákazem konzumace alkoholických nápojů


1a) k.ú. Uherské Hradiště
1b) k.ú. Mařatice a Sady

 

 

 

 

 


Ing. Stanislav Blaha, v. r.

starosta

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Procházka, v. r.
místostarosta

 

 

 

 

Poznámky:

1)§ 2 písm. k) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
2)§ 34 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
3)§ 2 písm. d) zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, veřejným pohřebištěm prostor určený k pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení zpopelněných lidských ostatků v podobě míst pro hroby a hrobky nebo úložiště jednotlivých uren nebo rozptylové či vsypové louky nebo jejich kombinace,
4)§ 2 odst. 2 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; pietním místem se rozumí pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a oběti, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo oběti osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války,
5)zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
6)zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu dne: 9. 9. 2015


 

 

Vzor žádosti
 

Zveřejněno dne: 01.10.2015   Datum poslední aktualizace: 04.11.2015
Zodpovědná osoba: Tichá Magda