Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Nařízení města č. 10/2015

Jednací číslo: 10/2015 
Datum schválení: 26.10.2015 
Účinnost od-do: 13.11.2015 - Neomezená 
Typ předpisu: Nařízení města 
Zpracovatel: PO 
Nařízení města, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu

NAŘÍZENÍ MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ
č. 10/2015,
KTERÝM SE ZAKAZUJE REKLAMA ŠÍŘENÁ NA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH MÍS-TECH MIMO PROVOZOVNU


 

Rada města Uherské Hradiště se dne 26. 10. 2015 usnesením č. 370/20/RM/2015 usnesla vydat na základě ust. § 2 odst. 1 písm. d) a odst. 5 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:


Článek 1


Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud zákon nestanoví jinak1.


Článek 2


Reklama šířená komunikačními médii uvedenými v článku 3 tohoto nařízení na veřejně přístupných místech mimo provozovnu jiným způsobem než prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení zřízeného podle zvláštního právního předpisu2 se zakazuje na území města Uherské Hradiště.


Článek 3


Komunikačními médii, kterými nesmí být reklama šířena, jsou letáky, navštívenky, vizitky, brožury, katalogy a jiné obdobné tištěné propagační materiály šířené neadresně a umisťované za stěrače či jiné součásti silničních motorových vozidel3.


Článek 4


Reklama podle článku 2 je zakázána od 00:00 do 24:00 hodin.


 

Článek 5


Dozor nad dodržováním tohoto nařízení a sankce upravuje zvláštní právní předpis 4.

 

Článek 6

  1. Tímto nařízením se zrušuje nařízení města Uherské Hradiště č. 1/2011, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu ze dne 24. 5. 2011.
  2. Toto nařízení nabývá účinnosti dne 13. 11. 2015.

 


Ing. Stanislav Blaha, v.r.

starosta

 

 

Ing. Zdeněk Procházka, v.r.

místostarosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 29.10.2015

 

 

 

 

Poznámky 

1§ 1 odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění

2Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
3Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., v platném znění

4Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění
 


 

 

 

 

 


 

Zveřejněno dne: 13.11.2015   Datum poslední aktualizace: 03.11.2015
Zodpovědná osoba: Tichá Magda