18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 číst více
18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

Jednací číslo: 1/2016 
Datum schválení: 22.02.2016 
Účinnost od-do: 01.04.2016 - Neomezená 
Typ předpisu: Vyhláška 
Zpracovatel: PO 
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

 

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště se rozhodlo na svém zasedání dne 22. února 2016 usnesením č. 136/11/ZM/2016 vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vy-hláška“):


ČÁST PRVNÍ – OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1
Úvodní ustanovení

 

 1. Město Uherské Hradiště touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává městský úřad1 (dále jen „správce poplatku“).


Článek 2
Předmět poplatku a poplatník


 

 

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl2.
 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 13.


Článek 3
Veřejná prostranství


Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou graficky vyznačena v příloze č.1 této vyhlášky. Příloha je nedílnou součástí této vyhlášky.


Článek 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti


Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v článku 2 této vyhlášky, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

 

Článek 5
Ohlašovací povinnost

 

 1. Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku alespoň 30 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. Není-li to z povahy užívání veřejného prostranství možné, je povinen tyto údaje ohlásit nejpozději 1 pracovní den předem. Při odstraňování havárie, a z toho důvodu užívání veřejného prostranství za účelem výkopových prací nebo umístění dočasné stavby, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději do dvou pracovních dnů po začátku užívání veřejného prostranství. Ohlašovací povinnost má i osoba, která podle článku 7 této vyhlášky poplatek neplatí nebo je od poplatku osvobozena.
 2. V ohlášení poplatník uvede4
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik případného nároku na osvobození od poplatku.
 3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování5.
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala6.
 5. Poplatník je povinen bezprostředně po ukončení užívání veřejného prostranství, nejpozději do 8 dnů, ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c).

   


Článek 6
Splatnost poplatku

 

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství k prodeji zboží při využití pevně zabudovaného pultu se ve výši stanovené podle článku 8 odst. 1 této vyhlášky platí nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství uvedeným způsobem.
 2. Ostatní poplatky jsou splatné dnem započetí užívání veřejného prostranství a není-li to možné, nejpozději do 8 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství.


Článek 7
Osvobození a prominutí poplatku

 

 1. Poplatek se neplatí:
  1. za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou7,
  2. z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely8.
 2. Od poplatku se osvobozují:
  1. vlastník pozemku, který je veřejným prostranstvím, při užití tohoto veřejného prostranství způsobem uvedeným v článku 2 odst. 1 této vyhlášky,
  2. nájemce pozemku města, který je veřejným prostranstvím, při užití tohoto veřejného prostranství způsobem uvedeným v článku 2 odst. 1 této vyhlášky,
  3. město Uherské Hradiště,
  4. příspěvkové organizace města Uherské Hradiště a Zlínského kraje v případě poplatku za užití veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce,
  5. pořadatelé kulturních a sportovních akcí, je-li město Uherské Hradiště spolupořadatelem takových akcí nebo nad jejich konáním převzali město nebo starosta města záštitu nebo je město s pořadatelem akce spolupracujícím subjektem.
 3. Z moci úřední může správce poplatku poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných, zejména živelních událostech. Takovým rozhodnutím se promíjí poplatek všem poplatníkům, jichž se důvod prominutí týká, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí9.


ČÁST DRUHÁ - SAZBA POPLATKU

Článek 8
Poplatek za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb

 

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství k umístění zařízení k prodeji zboží činí za každý i započatý m² a každý i započatý den:
  1. při využití pevně zabudovaného pultu: za umístění prodejních zařízení na ploše a pod plochou pultu ... 100 Kč
  2. při využití pevně zabudovaného pultu: za umístění prodejních zařízení na rozšířené ploše záboru ... 100 Kč
  3. prodej z mobilního prodejního zařízení (stoly, stánky, stojany) ... 50 Kč
  4. prodej před provozovnou do 2 m² v k.ú. Uherské Hradiště a v k.ú. Mařatice ... 50 Kč
  5. prodej před provozovnou do 2 m² v k.ú. Jarošov, k.ú. Sady, k.ú. Vésky a k.ú. Míkovice ... 20 Kč
  6. prodej před provozovnou nad 2 m² v k.ú. Uherské Hradiště a k.ú. Mařatice ... 100 Kč
  7. umístění restauračních stanů pro prodej zboží při pořádání kulturních a společenských akcí ... 20 Kč.
 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství k poskytování služeb - umístění zařízení venkovního posezení (předzahrádka) u pohostinských provozoven po dobu kratší než 1 měsíc činí za každý i započatý m² a každý i započatý den:
  1. v měsících květen–září ... 3 Kč
  2. v ostatních měsících ... 1 Kč.


Článek 9
Poplatek za umístění reklamních zařízení

 

 1. Poplatek za umístění reklamních zařízení (pevné, přenosné, stojany na kola) na sjednanou dobu činí
  1. s plochou tabule do 0,6 m2 mimo městskou památkovou zónu ... 250 Kč/měsíc
  2. s plochou tabule do 0,6 m2 v městské památkové zóně ... 500 Kč/měsíc
  3. s plochou tabule do 2 m2 mimo městskou památkovou zónu ... 400 Kč/měsíc
  4. s plochou tabule do 2 m2 v městské památkové zóně10 ... 700 Kč/měsíc
  5. s plochou tabule nad 2 m2 do 3 m2 ... 1000 Kč/měsíc
  6. s plochou tabule nad 3 m2 ...1650 Kč/měsíc.
 2. Poplatek za umístění informačního panelu s uvedením seznamu provozoven umístěných v objektu činí
  1. v k.ú. Uherské Hradiště v městské památkové zóně10 ... 160 Kč/měsíc
  2. v k.ú. Uherské Hradiště mimo městskou památkovou zónu a v k.ú. Mařatice … 85 Kč/měsíc
  3. v k.ú. Jarošov, k.ú. Míkovice, k.ú. Sady a k.ú. Vésky ... 45 Kč/měsíc.
 3. Poplatek za umístění mobilního reklamního stojanu na sjednanou dobu (kratší než 1 měsíc) činí za každý i započatý m2 užívané plochy a každý i započatý den ... 30 Kč.
 4. Poplatek za umístění reklamního zařízení – mobilních stojanů pro letáky, reklamní tiskoviny, apod. činí za každý i započatý m2 užívané plochy a každý i započatý den ... 50 Kč.
 5. Poplatek za umístění mobilního reklamního zařízení upozorňujícího na představení cirkusů, varieté, kin, divadel a jiné kulturní akce po dobu max. 10 dní činí za každý i započatý m2 užívané plochy a každý i započatý den...10 Kč.
 6. Poplatek za umístění mobilního reklamního zařízení při pořádání reklamních akcí na sjednanou dobu činí za každý i započatý m² a každý i započatý den ... 100 Kč.

Článek 10
Poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa


Poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa činí za osobní vozidlo a rok:

 1. v k. ú. Uherské Hradiště na území vymezeném korytem řeky Moravy, železniční tratí, silnicí III/05013 (ul. J. z Poděbrad a Svatoplukova) a silnicí I/55 (tř. Maršála Malinovského, Velehradská tř.), včetně parkovišť přímo napojených na tyto silnice ... 25.000 Kč
 2. v k.ú. Uherské Hradiště mimo území vymezené v předchozím bodu, k.ú. Mařatice, k. ú. Sady, k.ú. Vésky, k.ú. Míkovice a k.ú. Jarošov ...  15.000 Kč.


Článek 11
Poplatek za umístění stavebního zařízení, skládky a provádění výkopových prací

 

 1. Poplatek za umístění stavebního zařízení, poplatek za umístění skládky a poplatek za provádění výkopových prací činí na veřejných prostranstvích mimo komunikace za každý i započatý m² a každý i započatý den:
  1. v k.ú. Uherské Hradiště v městské památkové zóně10 ... 5 Kč
  2. v k.ú. Uherské Hradiště (mimo městskou památkovou zónu) a v k.ú. Mařatice ... 4 Kč
  3. v k.ú. Jarošov, k.ú. Míkovice, k.ú. Sady a k.ú. Vésky ... 2 Kč
  4. v případě havárií vodovodů, kanalizací a jiných podzemních vedení ... 10 Kč.
 2. Poplatek za umístění stavebního zařízení, poplatek za umístění skládky a poplatek za provádění výkopových prací při zvláštním užíváním komunikací činí za každý i započatý m² a každý i započatý den:
  1. umístění skládky, stavebního zařízení a provádění výkopových prací ... 10 Kč
  2. při umístění lešení s možností podchodu ... 5 Kč
  3. za užívání vymezené plochy při uzavírce z důvodu zajištění bezpečnosti, při provádění staveb či rekonstrukcích objektů ... 1 Kč.Článek 12
Poplatky ostatní

 

 1. Paušální poplatek za umístění zařízení cirkusů  ... 15.000 Kč/týden.
 2. Poplatek za umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí:
  1. Poplatek za umístění zařízení lunaparků, včetně projížděk na zvířatech, umístění obytné maringotky, návěsu, přívěsu a nákladního vozidla (součást lunaparku) činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den ... 4 Kč.
  2. Poplatek za umístění jiné obdobné atrakce činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den ... 4 Kč.
 3. Poplatek za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den ... 1 Kč.
 4. Poplatek za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den ... 1 Kč.
 5. Poplatek za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den ... 1 Kč.


ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 13
Navýšení poplatku

 

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem11.
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku12.

   


Článek 14
Zrušovací a přechodná ustanovení

 

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 15.6.2015.
 2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 

Článek 15
Účinnost


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2016.


Příloha č. 1
Grafické vymezení veřejných prostranství
1a) k.ú. Uherské Hradiště
1b) k.ú. Mařatice
1c) k.ú. Jarošov
1d) k.ú. Sady
1e) k.ú. Vésky a k.ú. Míkovice nad Olšavou

 

 

 


Ing. Stanislav Blaha,  v. r.

starosta

 

 

Ing. Zdeněk Procházka, v. r.
místostarosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu: 25.02.2016

 

Náhled na OZV ve formátu PDF

 

Úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2 /2017

 

1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místním poplatku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7 § 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích
8 § 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích
9 § 16b zákona o místních poplatcích
10 Usnesení Jihomoravského krajského národního výboru v Brně ze dne 20.11.1990 O prohlášení území historických jader měst za památkové zóny. Vytýčení provedlo Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Brně. Grafické zobrazení je součástí přílohy č. 1a) této vyhlášky
11 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
12 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

 

 

 

Zveřejněno dne: 25.02.2016   Datum poslední aktualizace: 21.04.2017
Zodpovědná osoba: Tichá Magda