Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Nařízení města č. 3/2016

Jednací číslo: 3/2016 
Datum schválení: 12.07.2016 
Účinnost od-do: 01.08.2016 - Neomezená 
Typ předpisu: Nařízení města 
Zpracovatel: PO 
Nařízení města č. 3/2016 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích.

NAŘÍZENÍ MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 
Č. 3/2016,
O PLACENÉM STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

 

Rada města Uherské Hradiště se na své schůzi dne 12. července 2016 usnesením č. 633/40/RM/2016 usnesla vydat na základě § 23 odst.1 písm. a) a písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

Článek 1
Vymezení oblastí města

 

 1. Pro účely organizování dopravy na území města Uherské Hradiště se tímto nařízením vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy1):
  1. k stání silničního motorového vozidla ve městě na dobu časově omezenou, nejvýše však na 24 hodin,
  2. k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu2), která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti města.
 2. Vymezené oblasti jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
 3. Místní komunikace nebo jejich určené úseky vymezené v odst. 1 a 2 tohoto článku jsou označeny příslušnou dopravní značkou podle zvláštního právního předpisu3).

Článek 2
Způsob placení sjednané ceny


Sjednaná cena se platí:

 1. zakoupením parkovacího lístku v parkovacím zařízení,
 2. zakoupením parkovací karty u Městského úřadu Uherské Hradiště nebo v parkovacím zařízení,
 3. bezhotovostní elektronickou platbou (odesláním krátké textové zprávy v určeném tvaru z mobilního telefonu, prostřednictvím mobilní aplikace),
 4. na parkovišti s parkovacím závorovým systémem při ukončení parkování úhradou skutečné doby parkování prostřednictvím parkovacího lístku s magnetickým pruhem. Za tímto účelem je řidič povinen uchovat parkovací lístek s magnetickým pruhem u sebe případně ve vozidle do ukončení parkování.

 

Článek 3
Prokázání zaplacení sjednané ceny

 

 1. Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním platného parkovacího lístku nebo parkovací karty (dále jen „dokladu“) po celou dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byly veškeré údaje uvedené na tomto dokladu čitelné z vnějšku vozidla.
 2. U motorových vozidel (např. motocykly, tříkolky), u kterých uvedené viditelné umístění dokladu není možné, je řidič zaparkovaného vozidla povinen doklad uschovat u sebe po celou dobu stání tak, aby v případě kontroly úhrady sjednané ceny oprávněnou osobou mohl tuto úhradu bezodkladně prokázat.
 3. V případě platby sjednané ceny bezhotovostní elektronickou platbou je zaplacení sjednané ceny prokazatelné přes elektronický evidenční systém (při platbě není vydán parkovací lístek).

 

Článek 4
Zrušovací ustanovení


Zrušuje se nařízení města Uherské Hradiště č. 4/2015 ze dne 17.3.2015 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Uherské Hradiště.

 

Článek 5
Účinnost


Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2016.

 

 

 

Ing. Stanislav Blaha v.r.

starosta

 

Ing. Zdeněk Procházka v.r.
starosta místostarosta

 

 

 

Příloha: Vymezené oblasti

 

 

Poznámky:
1) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
3) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 


VYVĚŠENO: 14.července 2016

 

 

Příloha k nařízení č. 3/2016
Vymezené oblasti města Uherské Hradiště, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy1) k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, nebo k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu2), která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti města:


1. ZÓNA I:
• Masarykovo náměstí
• Palackého náměstí
• Mariánské náměstí
• Zelný trh
• ul. Nádražní (mimo přednádražní prostor u vlakového nádraží)
• ul. Poštovní

2. ZÓNA II:
• ul. Všehrdova
• ul. Dvořákova
• ul. Na Morávce
• ul. V Teničkách
• ul. Kollárova
• ul. Svatováclavská (od Komenského nám. po ul. J. z Poděbrad)
• ul. Hradební
• ul. Obchodní
• ul. Politických vězňů
• ul. Růžová
• Tyršovo náměstí
• ul. U Brány
• ul. Františkánská
• ul. Krátká
• Komenského náměstí
• ul. Nádražní (přednádražní prostor u vlakového nádraží)
• ul. Na Splávku
• ul. Vodní
• ul. Otakarova
• ul. Milíčova
• ul. Jana Blahoslava
• ul. Jindřicha Průchy
• ul. Dlouhá
• ul. Sojákova
• ul. Sloupského
• ul. Leoše Janáčka
• ul. Výpadová
• ul. Jana Lucemburského
• ul. Žerotínova
• ul. Jiráskova
• ul. Na Baště
• ul. Lipová

 

3. ZÓNA III:
• ČD jih
• ČD sever
• ul. Na Stavidle
• Velehradská tř.
• ul. Stojanova
• ul. U Stadionu
• ul. Svatojiřské nábřeží
• Moravní náměstí
• Menclovice
• ul. Sokolovská


4. ZÓNA IV:
• náměstí Míru
 

5. ZÓNA V.
• lokalita Tůně
- ul. Tůně
- ul. Dukelských Hrdinů
- ul. Štefánikova
 

Zveřejněno dne: 15.07.2016   Datum poslední aktualizace: 15.07.2016
Zodpovědná osoba: Tichá Magda