Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Tržní řád

Tento dokument je zařazen v kategorii: SamosprávaMěsto
Úplné znění tržního řádu k 3.1.2017

NAŘÍZENÍ MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ
č. 2/2016,
KTERÝM SE VYDÁVÁ
TRŽNÍ ŘÁD

 

ve znění nařízení č. 4/2016 a nařízení č. 11/2016 o změně nařízení města Uherské Hradiště, kterým se vydává tržní řád 

 

Rada města Uherské Hradiště se na své schůzi dne 5. dubna 2016 usnesením č. 533/32/RM/2016 usnesla vydat na základě § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

 

Článek 1
Místa pro prodej zboží a poskytování služeb

 

 1. Na území města Uherské Hradiště je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím, souhlasem nebo jiným opatřením podle zvláštního zákona1) nabízet a prodávat zboží (dále jen „prodej zboží“) nebo poskytovat služby na tržištích, tržnicích, tržních místech, místech pro konání trhu a v restauračních zahrádkách.
 2. Prodejní místo je jednotlivé konkrétní místo na tržištích, tržnicích, tržních místech a trzích, na kterém se mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím, souhlasem nebo jiným opatřením podle zvláštního zákona1) prodává zboží nebo poskytují služby.
 3. Tržní místo je místo mimo tržiště, které je v prodejní době veřejně přístupné a na kterém se na jednom nebo více prodejních místech mimo provozovnu určenou k tomu účelu kolaudačním rozhodnutím, souhlasem nebo jiným opatřením podle zvláštního zákona1) prodává zboží a poskytují služby. Seznam tržních míst je uveden v příloze č. 3 tohoto nařízení.
 4. Místo pro konání trhu je vymezený, v prodejní době veřejně přístupný prostor mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím, souhlasem nebo jiným opatřením podle zvláštního zákona1), na kterém se konají příležitostné akce, při kterých je prodáváno zboží nebo poskytovány služby. Seznam míst pro konání trhů, včetně jejich prostorového vymezení, je uveden v příloze č. 4 tohoto nařízení.
 5. Restaurační zahrádka je pro účely tohoto nařízení místo pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím souhlasem nebo jiným opatřením podle zvláštního zákona1), na kterém se na zpevněném povrchu nabízí, prodává zboží a poskytují služby v rámci živnosti řemeslné2), a které je k výkonu této činnosti vybaveno a funkčně souvisí s provozovnou, určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnu-tím podle zvláštního zákona1). Restaurační zahrádka musí mít stejného provozovatele jako provozovna.


Článek 2

Rozlišení míst podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby

 

 1. Tržiště jsou určena pro prodej zboží a poskytování služeb uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení.
 2. Tržnice jsou určeny pro prodej zboží a poskytování služeb uvedených v příloze č. 2 tohoto nařízení.
 3. Tržní místa jsou určena pro prodej zboží a poskytování služeb uvedených v příloze č. 3 tohoto nařízení.
 4. Místa pro konání trhu jsou určena k prodeji zboží a poskytování služeb uvedených v příloze č. 4 tohoto nařízení.


Článek 3
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti

 

 1. Kapacitou tržišť, tržnic, tržních míst a míst pro konání trhu se rozumí počet jednotlivých prodejních míst, popřípadě vymezení celkové plochy v m2.
 2. Maximální kapacita tržišť, tržnic, tržních míst a míst pro konání trhu je uvedena v přílohách č. 1 - 4 tohoto nařízení.
 3. Všechna tržiště, tržnice, tržní místa, místa pro konání trhu a restaurační zahrádky musí být vybaveny takovým osvětlením, které umožní spotřebiteli prohlédnout si prodávané zboží či produkt poskytovaných služeb, přečíst si návod ke spotřebě a označení prodejních zařízení k poskytnutí služeb podle zvláštních předpisů2).
 4. Vybavení jednotlivých tržišť, tržnic, tržních míst a míst pro konání trhu je uvedeno v přílohách č. 1 - 4 tohoto nařízení.
 5. Provoz jednotlivých restauračních zahrádek včetně určení prostoru, vybavenosti a ostatních podmínek je uveden v příloze č. 5 tohoto nařízení.

 

Článek 4
Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

 

 1. Tržiště a tržnice jsou provozovány po celý rok, doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržištích a tržnicích je uvedena v příloze č. 1 a č. 2 tohoto nařízení. Do této doby se započítává i doba přípravy a úklidu.
 2. Tržní místa jsou provozována po celý rok, doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržních místech je uvedena v příloze č. 3 tohoto nařízení. Do této doby se započítává i doba přípravy a úklidu.
 3. Místa pro konání trhu jsou provozována příležitostně – tj. v určitém období roku s přihlédnutím k sortimentu prodávaného zboží a poskytovaných služeb. Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro konání trhu je uvedena v příloze č. 4 tohoto nařízení. Do této doby se započítává i doba přípravy a úklidu.
 4. Restaurační zahrádky jsou provozovány v návaznosti na počasí, doba prodeje zboží a poskytování služeb v restauračních zahrádkách je uvedena v příloze č. 5 tohoto nařízení. Doba prodeje je totožná s provozní dobou, neboť do této doby se započítává i doba přípravy a úklidu související s prodejem zboží a poskytováním služeb v restauračních zahrádkách.


Článek 5
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti tržišť, tržnic, tržních míst, míst pro konání trhu a restauračních zahrádek

 

 1. Provozovatel, prodejci zboží a poskytovatelé služeb jsou zejména povinni:
  1. zabezpečovat čistotu tržišť, tržnic, tržních míst a míst pro konání trhu,
  2. k prodeji zboží a k poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená,
  3. v zimních měsících vlastními silami anebo vlastním nákladem udržovat celou plochu tržišť, tržnic, tržních míst a míst pro konání trhu v takovém stavu, aby nedocházelo k porušování pravidel bezpečnosti,
  4. při zásobování respektovat časové nebo prostorové vymezení vjezdu zásobovacích motorových vozidel tak, aby to žádným způsobem neomezilo bezpečnost a plynulost silničního provozu a bezpečnost prodávajících i kupujících,
  5. udržovat volné komunikace, průchody a únikové cesty a při zásobování a manipulaci se zbožím dbát zvýšené opatrnosti.
 2. Prodejci zboží a poskytovatelé služeb jsou dále povinni:
  1. dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat čistotu prodejních míst a prostoru do 2m v okolí prodejního místa,
  2. k prodeji a nabídce zboží používat prodejní zařízení zhotovená ze zdravotně nezávadného a dobře čistitelného materiálu. Jsou-li k prodeji či nabídce zboží potřeba elektrospotřebiče, elektroinstalační materiál či plynová zařízení musí být jejich bezpečnost doložena platnou revizní zprávou,
  3. dovážet plody rostlinného původu včetně hub nabízené k prodeji pouze očištěné a zbavené zvadlých částí, prodej organizovat tak, aby se jednotlivé druhy zboží navzájem neovlivňovaly a byly chráněny před nepříznivými vlivy (např. prachem, vlhkem, kouřem, apod.),
  4. zabezpečovat průběžně úklid prodejního místa a prostoru do 2m v okolí prodejního místa.
 3. Prodejci zboží a poskytovatelé služeb na tržních místech a místech pro konání trhu jsou rovněž povinni:
  1. odkládat obaly od zboží a ostatní odpady, včetně přepáleného tuku apod. do vlastních nádob,
  2. zajistit si odvoz vlastních nádob s odpadem.


Článek 6
Pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště, tržnice, tržního místa a místa pro konání trhu k zajištění jejich řádného provozu

 

 1. Provozovatel tržiště a tržnice je povinen zejména:
  1. označit tržiště, tržnici tabulkou s uvedením názvu tržiště, tržnice, jména (názvu), bydliště, (sídla) a kontaktního telefonu provozovatele (popř. správce, pokud je ustanoven), provozní doby a doby zásobování tržiště, tržnice,
  2. umístit na tržišti, tržnici tento tržní řád na vhodném, trvale viditelném místě,
  3. podle kapacity tržiště, tržnice přidělovat prodejcům zboží a poskytovatelům služeb jednotlivá prodejní místa na základě jejich žádostí,
  4. vést evidenci jednotlivých prodejních míst a prodejců či poskytovatelů služeb na nich,
  5. vyčlenit prostor pro skladování zboží v průběhu a po skončení prodeje,
  6. zajišťovat provoz tržiště, tržnice v souladu s podmínkami určenými tímto tržním řádem a ostatními právními předpisy, které se vztahují k zajištění řádného provozu tržiště, tržnice 3),
  7. zajistit dostatečný počet nádob na odpad a jejich vyprazdňování,
  8. zajistit pro prodejce a poskytovatele služeb možnost používat hygienické zařízení.
 2. Provozovatel tržiště, tržnice je oprávněn si určit fyzickou osobu jako svého správce.
 3. Pro provozovatele tržního místa a místa pro konání trhu platí obdobně ustanovení odst.1 písm. c) – f) a odst. 2 tohoto článku.


Článek 7
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

 

 1. Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při akcích Letní filmová škola a Jarmarky tradiční rukodělné výroby, při slavnostech, sportovních podnicích, cirkusových produkcí, lunaparků, poutí, „politických meetingů“ nebo jiných podobných akcí, na prodej zboží zejména za účelem humanitárním, charitativním, kulturním, rozvoje vzdělání, tělovýchovy, sportu a životního prostředí, jedná-li se o veřejnou sbírku dle zvláštního právního předpisu4 , na prodej zboží pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem, pojízdný prodej ryb včetně vánočního prodeje ryb a stromků, jmelí a chvojí, na velikonoční prodej kraslic a pomlázek.
 2. Za vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí se pokládá jejich prodej od 10. do 24. prosince běžného roku.
 3. Za velikonoční prodej kraslic a pomlázek se pokládá jejich prodej v období 20 dnů před velikonočním pondělím.


Článek 8
Další druhy prodeje
 

 

 1. Na území města Uherské Hradiště je dále povolen předsunutý prodej, a to pouze za podmínek stanovených v příloze č. 6 tohoto nařízení. Za předsunutý prodej se pokládá prodej zboží mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím, souhlasem nebo jiným opatřením podle zvláštního zákona1), při kterém se pro účely prodeje zboží vystavuje zboží prodávané v provozovně jakýmkoli způsobem vně provozovny umístěním na provozovnu nebo do její bezprostřední blízkosti (např. umístěním na prodejním zařízení před provozovnou, zavěšením na vnější stěnu provozovny, na konstrukci, která je spojena s provozovnou, apod.)
 2. U Slovácké tržnice dle přílohy č. 2 a v částech města Vésky, Mařatice, Sady, Míkovice a Jarošov je dále povolen pojízdný prodej. Za pojízdný prodej se pokládá prodej v pojízdném prodejním mobilním zařízení určeném k prodeji zboží a poskytování služeb schopném pohybu a samostatné funkce, které splňuje technické požadavky podle zvláštních právních předpisů 5), zároveň odpovídá hygienickým předpisům 3) a respektuje pravidla provozu na pozemních komunikacích6). Povoleným druhem prodávaného zboží jsou potraviny, zemědělské a chovatelské produkty.


Článek 9
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb

 

 1. Na území města Uherské Hradiště se zakazuje podomní prodej.
 2. Za podomní prodej se pokládá prodej, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu prodáváno zboží, nebo poskytovány služby.
 3. V městské památkové zóně a v ochranném pásmu městské památkové zóny, což je vymezeno v příloze č. 7 tohoto nařízení, se zakazuje pochůzkový prodej.
 4. Za pochůzkový prodej se pokládá prodej zboží a poskytování služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek apod.) nebo prodej zboží a poskytování služeb přímo z ruky do ruky, bez ohledu na to, zda se prodejce pohybuje nebo se zdržuje na místě.


Článek 10
Kontrola a sankce


Kontrola dodržování tohoto nařízení a ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení je upraveno v příslušných právních předpisech7).


Článek 11
Závěrečná ustanovení

 

 1. Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.
 2. Tímto nařízením se zrušuje nařízení města Uherské Hradiště č. 3/2015 ze dne 31.3.2015, kterým se vydává Tržní řád.
 3. Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. května 2016.

 


Příloha č. 1 Seznam tržišť

Příloha č. 2 Seznam tržnic
Příloha č. 3 Seznam tržních míst
Příloha č. 4 Seznam míst pro konání trhu
Příloha č. 5 Restaurační zahrádky
Příloha č. 6 Seznam míst, kde je povolen předsunutý prodej zboží
Příloha č. 7 Vymezení městské památkové zóny

 


Ing. Stanislav Blaha, v. r.

starosta

 

 

Ing. Zdeněk Procházka, v.r.
místostarosta

 

 


Poznámky:
1) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
2) zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
3) zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daní, ve znění pozdějších předpisů, dále např. zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, § 13a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v platném znění,
4) zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů
5) např. zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., v platném znění
6) zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
7) např. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,

 

 

 

 

 

 

 

 Kompletní verze nařízení včetně příloh ve formátu PDF


 

Zveřejněno dne: 02.01.2017   Datum poslední aktualizace: 02.01.2017
Zodpovědná osoba: Tichá Magda