Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Nařízení č. 7/2016

Jednací číslo: 740/45/RM/2016  
Datum schválení: 25.10.2016 
Účinnost od-do: 11.11.2016 - Neomezená 
Typ předpisu: Nařízení města 
Zpracovatel: PO 
Nařízení města o zajištění schůdnosti o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků

NAŘÍZENÍ
č. 7/2016,
O ZAJIŠTĚNÍ SCHŮDNOSTI A O NEUDRŽOVANÝCH ÚSECÍCH MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A
CHODNÍKŮ

 

 

Rada města Uherské Hradiště se na své schůzi dne 25. 10. 2016 usnesením č. 740/45/RM/2016 usnesla vydat na základě § 27 odst. 5 a 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města:

 

Článek 1
Předmět právní úpravy


Toto nařízení města

 

  1. vymezuje úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (dále jen „neudržované úseky místních komunikací“),
  2. stanoví rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic (dále jen „schůdnost“).

 

 

Článek 2
Neudržované úseky místních komunikací

 

  1. Neudržované úseky místních komunikací jsou vymezeny v příloze č. 1 a graficky vyznačeny v příloze č. 2 tohoto nařízení.
  2. (Neudržované úseky místních komunikací označí vlastník místních komunikací a chodníků informativní tabulkou s nápisem „V ZIMĚ SE NEUDRŽUJE“, případně „CHODNÍK SE V ZIMĚ NEUDRŽUJE“.

 

 

Článek 3
Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti
 

 

  1. V zimním období1) je zajišťováno zmírnění závad ve schůdnosti vlivem povětrnostních situací a jejich důsledků v minimální šířce 1,5 m. V případě, kdy je chodník užší než 1,5 m, jsou závady ve schůdnosti zmírňovány v celé šíři chodníku.
  2. Zmírnění závad ve schůdnosti je zajišťováno především mechanicky plužením, odhrnutím, odmetením nebo oškrábáním. Podle průběhu počasí a stavu komunikací po mechanickém ošetření je možné použít inertní materiál neobsahující toxické nebo jinak škodlivé látky a hlinité částice - kamennou drť vhodné frakce (2-4), keramické kamenivo nebo štěrk. Je zakázáno používat chemické rozmrazovací materiály, kopaný písek nebo škváru.
  3. Mapa komunikací a časové lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti jsou specifikovány v příloze č. 3 tohoto nařízení.
  4. Pokud vznikne povětrnostní situace vyžadující zmírnění závad ve schůdnosti mimo zimní období, zajistí vlastník chodníků a místních komunikací zmírnění závad ve schůdnosti bez zbytečného odkladu přiměřeně ke vzniklé situaci.

 

Článek 4
Závěrečná ustanovení

 

  1. Zrušuje se nařízení města Uherské Hradiště č. 9/2015 o zajištění schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků ze dne 13. 10. 2015.
  2. Toto nařízení města nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

 

Ing. Stanislav Blaha, v.r.

starosta města

 

Ing. Zdeněk Procházka, v.r. 
místostarosta města

 

 

 

 


Příloha č. 1: Neudržované úseky místních komunikací
Příloha č. 2: Mapa neudržovaných úseků komunikací
Příloha č. 3: Mapa komunikací (chodníků) a časové lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti

 

 

1)§ 41 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne 27.10.2016

 

 

 

Náhled nařízení ve formátu PDF

 

Zveřejněno dne: 02.11.2016   Datum poslední aktualizace: 02.11.2016
Zodpovědná osoba: Tichá Magda