18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 číst více
18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Obecně závazná vyhláška č. 10/2016

Jednací číslo: 230/15/ZM/2016 
Datum schválení: 05.12.2016 
Účinnost od-do: 01.01.2017 - Neomezená 
Typ předpisu: Vyhláška 
Zpracovatel: PO 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 10/2016
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ


Zastupitelstvo města Uherské Hradiště se na svém zasedání dne 5. prosince 2016 usnesením č. 230/15/ZM/2016 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Článek 1
Úvodní ustanovení

 

 1. Město Uherské Hradiště touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen „správce poplatku“) .


Článek 2
Poplatník

 

 1. Poplatek platí :
  1. fyzická osoba,
   1. která má v Uherském Hradišti trvalý pobyt,
   2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
   3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
   4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
  2. fyzická osoba, která má na území města Uherské Hradiště ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
 2. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny městskému úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí .


Článek 3
Ohlašovací povinnost

 

 1. Povinnost ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti splní poplatník nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu vznikla poplatková povinnost a současně doloží existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti dle článku 6 této vyhlášky, s výjimkou osvobození podle odst. 2 písm. f) a g).
 2. Poplatník dle článku 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku příjmení, jméno (popř. jména), místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
 3. Poplatník dle článku 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
 4. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
 5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
 6. 6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala .


Článek 4
Sazba poplatku

 

 1. Sazba poplatku činí 500 Kč za kalendářní rok a je tvořena:
  1. částkou ve výši 250 Kč za kalendářní rok a
  2. částkou ve výši 250 Kč za kalendářní rok stanovenou na základě skutečných nákladů města za předchozí kalendářní rok na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
 2. Skutečné náklady města Uherské Hradiště na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za předcházející kalendářní rok 2015 činily 13 528 792 Kč a byly rozúčtovány takto: Náklady 13 528 792 Kč děleno 25 700 (25 254 počet osob s pobytem na území města + 446 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů, domů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) se rovná 526,40 Kč na osobu. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle článku 4 odst. 1 písm. b) ve výši 250 Kč.
 3. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle článku 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce .


Článek 5
Splatnost poplatku
 

 

 1. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

 

Článek 6
Osvobození a úlevy od poplatku
 

 1. Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, o nichž to stanoví zákon .
 2. Od poplatku se osvobozují poplatníci,
  1. kteří dlouhodobě, tj. nepřetržitě nejméně po dobu 6 měsíců v daném kalendářním ro-ce, pobývají mimo území ČR a doloží tuto skutečnost např. čestným prohlášením,
  2. kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody a doloží tuto skutečnost např. čestným prohlášením,
  3. kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
  4. kteří podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývají na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
  5. kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo do-časná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
  6. do dovršení 18. roku věku,
  7. od dovršení 70. roku věku.
 3. Úleva na poplatku se poskytuje ve výši 250 Kč poplatníkům, kteří jsou vysokoškolskými nebo středoškolskými studenty denního studia, jsou ubytováni v místě studia vzdáleného od města Uherské Hradiště nejméně 50 km a předloží např. potvrzení o denním studiu.

Článek 7
Navýšení poplatku

 

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem .
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo jejich část zvýší správce poplatku o 100 %; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku .


Článek 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku

 

 1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné pro-cesní postavení jako poplatník.
 2. V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
 3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Článek 9
Prominutí poplatku

 

 1. Na žádost poplatníka může správce poplatku z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu zcela nebo částečně poplatek nebo jeho příslušenství prominout, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit .
 2. Z moci úřední může správce poplatku poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných, zejména živelních událostech. Takovým rozhodnutím se promíjí poplatek všem poplatníkům, jichž se důvod prominutí týká, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí .

Článek 10
Přechodné a zrušovací ustanovení

 

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště č. 11/2015 ze dne 7.12.2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
 2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.


Článek 11
Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

 

 

Ing. Stanislav Blaha, v. r.

starosta

 

 

Ing. Zdeněk Procházka v.r.
místostarosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 6.12.2016

 

 

Náhled na obecně závaznou vyhlášku ve verzi PDF

 

 

Zveřejněno dne: 08.12.2016   Datum poslední aktualizace: 08.12.2016
Zodpovědná osoba: Tichá Magda