Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Nařízení města č. 11/2016

Jednací číslo: 805/48/RM/2016  
Datum schválení: 15.12.2016 
Účinnost od-do: 03.01.2017 - Neomezená 
Typ předpisu: Nařízení města 
Zpracovatel: PO 

NAŘÍZENÍ
Č. 11/2016
O ZMĚNĚ NAŘÍZENÍ MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Č. 2/2016, KTERÝM SE VYDÁVÁ
TRŽNÍ ŘÁD

 

Rada města Uherské Hradiště se na své schůzi dne 15. prosince 2016 usnesením č. 805/48/RM/2016 usnesla vydat na základě § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:


Článek 1


Nařízení města Uherské Hradiště č. 2/2016, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení č. 4/2016, se mění a doplňuje takto:
 

  1. Příloha č. 5 zní:


„Příloha č. 5
RESTAURAČNÍ ZAHRÁDKY


1. název: dle příslušné provozovny
umístění: na území města Uherské Hradiště, za splnění příslušných podmínek v souvislosti s umístěním restaurační zahrádky
maximální kapacita: dle velikosti restaurační zahrádky
vybavení: vlastní nádoby na odpad a další vybavení dle potřeby restauračních zahrádek
doba prodeje, provozní doba: 7:00 – 22:00 hod
doba prodeje, provozní doba restauračních zahrádek umístěných u příslušné provozovny na Masarykově náměstí, Mariánském náměstí, v Havlíčkově ulici, v ulici Josefa Stancla a v ul. Nádražní, včetně Jezuitské zahrady: 7:00 – 24:00 hod.
druhy prodávaného zboží a poskytovaných služeb: dle sortimentu poskytovaného v provozovně.“


Článek 2


Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

 


Ing. Stanislav Blaha, v. r. 

starosta

 

 

Ing. Zdeněk Procházka , v. r.
místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 19.12.2016


 

 

Úplné znění Tržního řádu k 3.1.2017 ve formátu PDF

Zveřejněno dne: 19.12.2016   Datum poslední aktualizace: 21.12.2016
Zodpovědná osoba: Tichá Magda