18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 číst více
18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017

Jednací číslo: 279/17/ZM/2017  
Datum schválení: 10.04.2017 
Účinnost od-do: 01.05.2017 - Neomezená 
Typ předpisu: Vyhláška 
Zpracovatel: PO 
Obecně závazná vyhláška č. 2 /2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 2 /2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště se rozhodlo na svém zasedání dne 10. dubna 2017 usnesením č. 279/17/ZM/2017 vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1
 

 

Obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště č. 1/2016 ze dne 22.02.2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se mění a doplňuje takto:


V článku 7 odstavec 2 zní:
„2. Od poplatku se osvobozují:

  1. vlastník pozemku, který je veřejným prostranstvím, při užití tohoto veřejného prostranství způsobem uvedeným v článku 2 odst. 1 této vyhlášky,
  2. nájemce pozemku města, který je veřejným prostranstvím, při užití tohoto veřejného prostranství způsobem uvedeným v článku 2 odst. 1 této vyhlášky,
  3. město Uherské Hradiště,
  4. příspěvkové organizace města Uherské Hradiště a Zlínského kraje v případě poplatku za užití veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce,
  5. pořadatelé kulturních a sportovních akcí, je-li město Uherské Hradiště spolupořadatelem takových akcí nebo nad jejich konáním převzali město nebo starosta města záštitu nebo je město s pořadatelem akce spolupracujícím subjektem,
  6. užití veřejného prostranství pro umístění stavebního zařízení na nezbytně nutnou dobu a v
  7. nezbytném rozsahu při obnově objektu, který je v Programu regenerace městské památkové zóny Uherské Hradiště zařazen do kategorie ´kulturní památka´ nebo ´historicky hodnotná architektura´, pokud se obnova týká uliční fasády či střechy objektu, fasády dvorního prostoru přístupného pro veřejnost nebo fasády dvorního prostoru, který má být zpřístupněn pro veřejnost po dokončení obnovy.“

Článek 2


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2017.

 

 

 

Ing. Stanislav Blaha, v. r. 

starosta

 
Ing. Zdeněk Procházka, v. r. 
místostarosta v.r.
 

 


Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu: 12.04.2017

 

 

 

OZV ve verzi PDF

 

Úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2 /2017

Zveřejněno dne: 18.04.2017   Datum poslední aktualizace: 21.04.2017
Zodpovědná osoba: Tichá Magda