18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 číst více
18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011

Jednací číslo: 3/2011 
Datum schválení: 20.06.2011 
Účinnost od-do: 01.01.2012 - Neomezená 
Plánovaná revize: 31.08.2011 
Typ předpisu: Vyhláška 
Zpracovatel:  
Obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště ze dne 20. 6. 2011 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O STANOVENÍ KOEFICIENTŮ PRO VÝPOČET DANĚ Z NEMOVITOSTÍZastupitelstvo města Uherské Hradiště se na svém zasedání dne 20. 06. 2011 usnesením č. 68/5/ZM/2011 usneslo vydat podle § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Článek 1


U stavebních pozemků pro část města vymezenou katastrálním územím Uherské Hradiště a katastrálním územím Mařatice se koeficient, kterým se násobí základní sazba daně z pozemků, stanovuje ve výši 3,5.

 

Článek 2


U obytných domů, u ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů v katastrálním území Uherské Hradiště a katastrálním území Mařatice se koeficient, kterým se násobí základní, příp. zvýšená sazba daně ze staveb, stanovuje ve výši 3,5.

 

Článek 3


Pro všechny nemovitosti na území města Uherské Hradiště se místní koeficient, kterým se násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popř. jejich souhrny, stanovuje ve výši 2. Tento místní koeficient se nevztahuje na pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů.

 

Článek 4


Dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště č. 2/2002 o stanovení nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.

 

Článek 5


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.
 

 

Květoslav Tichavský, v. r.

starosta

 

Ing. Stanislav Blaha, v. r.

místostarosta
 

Zveřejněno dne: 30.08.2011   Datum poslední aktualizace: 04.11.2015
Zodpovědná osoba: Tichá Magda