18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 číst více
18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Obecně závazná vyhláška č. 7/2000

Jednací číslo: 7/2000 
Datum schválení: 29.08.2000 
Účinnost od-do: 14.09.2000 - Neomezená 
Plánovaná revize: 31.12.2012 
Typ předpisu: Vyhláška 
Zpracovatel: MP 
O městské policii

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

O MĚSTSKÉ POLICII

 

Městské zastupitelstvo v Uherském Hradišti podle § 1 odst. 1 zákona ČNR č. 553/1991 Sb. ve znění zákona č. 67/1993 Sb., z. č. 163/1993 Sb., z. č. 82/1995 Sb. a z. č. 153/1995 Sb. o obecní policii a v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 a § 36 zákona č. 367/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů o obecním zřízení (Zákon o obcích) schválilo na svém zasedání dne 29. srpna 2000 tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Městská policie (dále jen „MP“) zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Plněním svých úkolů předchází MP protiprávnímu jednání fyzických a právnických osob nebo takovému jednání brání a ve vymezeném rozsahu je postihuje.
   
 2. Každý má právo obracet se na zaměstnance města zařazené do městské policie (dále jen „strážník“) se žádostí o pomoc; strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.


Článek 2

Zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku

 

Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku strážníci zejména:

 • dohlížejí na dodržování obecně závazných předpisů o ochraně veřejného pořádku,
 • přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku s využitím zákonných technických prostředků,
 • dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití,
 • odhalují přestupky a v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii též ukládají a v blokovém řízení vybírají pokuty,
 • upozorňují fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření k jejich odstranění.

Článek 3

Řízení městské policie

 

 1. Městskou policii řídí starosta. Ten také jedná jménem města v pracovněprávních vztazích k MP.
   
 2. Městská rada pověří plněním některých úkolů při řízení MP určeného strážníka - velitele MP. Požadavky na jeho osobu a předpoklady pro výkon funkce strážníka stanoví zákon o obecní policii.
   

Článek 4

Strážníci

 

 1. Strážníkem se může stát bezúhonný občan České republiky starší 21 let, který je tělesně a duševně způsobilý k výkonu povinností a oprávnění podle zákona o obecní policii.
   
 2. Strážníci jsou v pracovním poměru k obci.


Článek 5

Povinnosti strážníků

 

Strážník je povinen řídit se při plnění úkolů MP ústavou, zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

 

Článek 6

Prokázání příslušnosti k MP

 

 1. Strážník je povinen při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k MP stejnokrojem s odznakem, identifikačním číslem a názvem města.
   
 2. Odznak městské policie nosí strážník na pravé straně prsou a identifikační číslo pod odznakem obecní policie. Jednotné prvky stejnokroje jsou stanoveny vyhláškou MV č. 88/1996 Sb.
   
 3. Strážník v mimopracovní době a strážník, který není v uniformě, se prokazuje slovním prohlášením „Městská policie“, hrozí-li nebezpečí z prodlení. Poté se prokáže služebním průkazem. Jinak se strážník v mimopracovní době prokazuje služebním průkazem.
   

Článek 7

Zásady zákroků a úkonů

 

 1. Při provádění zákroků a úkonů k plnění úkolů MP je strážník povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem nebo úkonem.
   
 2. Strážník je povinen poučit osoby o jejich právech, provádí-li zákrok nebo úkon spojený se zásahem do jejich práv nebo svobod, pokud to povaha a okolnosti zákroku nebo úkonu dovolují; v opačném případě je poučí okamžitě, jakmile to okolnosti dovolí.
   
 3. Strážník je v pracovní době povinen v mezích zákona provést zákrok nebo úkon, nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek či jiný správní delikt anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání.
   
 4. Strážník je i mimo pracovní dobu povinen provést zákrok, popřípadě učinit jiné opatření, zejména vyrozumět nejbližší útvar policie, je-li páchán trestný čin nebo přestupek, kterým je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek.
   
 5. Každý je povinen uposlechnout výzvy zakročujícího strážníka.


Článek 8

 

Strážník není povinen provést zákrok k plnění úkolů, jestliže:

 • je pod vlivem léků nebo jiných látek, které závažným způsobem snižují jeho schopnost jednání,
 • k jeho provedení nebyl odborně vyškolen ani vycvičen a povaha zákroku takové odborné vyškolení nebo vycvičení vyžaduje,
 • by jeho provedení bylo v rozporu s opatřeními policie nebo jiných ozbrojených bezpečnostních sborů.
   

Článek 9

Oprávnění strážníka

 

Strážník je v mezích zákona oprávněn:

 1. Požadovat prokázání totožnosti
 2. Předvést osobu
 3. Odebrat zbraň
 4. Zakázat vstup na určená místa
 5. Otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 6. Požadovat vysvětlení
 7. Odejmout věc
 8. Použít donucovacích prostředků
 9. Použít služební zbraň
 10. Použít psa
 11. Použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla
 12. Zastavovat vozidla
 13. Vstupovat do živnostenských provozoven.
   

Článek 10

Náhrada škody

 

 1. Město odpovídá za škodu způsobenou strážníkem v souvislosti s plněním úkolů stanovených touto vyhláškou. To neplatí, jde-li o škodu způsobenou osobě, která svým protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok vyvolala.
   
 2. Město odpovídá za škodu osobě, která poskytla pomoc strážníkovi na jeho žádost nebo s jeho vědomím (dále jen „poškozený“). Této odpovědnosti se město může zprostit jen tehdy, způsobil-li si poškozený tuto škodu úmyslně.
   
 3. Město odpovídá i za škodu na věcech, která poškozenému vznikla v souvislosti s poskytnutím pomoci podle odstavce 2. Přitom se hradí skutečná škoda, a to uvedením v předešlý stav; není-li to možné nebo účelné, hradí se v penězích. Poškozenému může být přiznána i náhrada nákladů spojených s pořízením nové věci náhradou za věc poškozenou.
   
 4. Došlo-li u poškozeného k újmě na zdraví nebo smrti, určí se rozsah a výše náhrady podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů pracovníků.
   
 5. Město odpovídá i za škodu, kterou osoba způsobila v souvislosti s pomocí poskytnutou strážníkovi nebo městské policii. Ustanovení odstavce 1 se použije obdobně.


Článek 11

Povinnost zachovávat mlčenlivost

 

 1. Strážník je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámil při plnění úkolů městské policie nebo v souvislosti s nimi a které v zájmu zabezpečení úkolů městské policie nebo v zájmu jiných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny před nepovolanými osobami. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního poměru strážníka.
   
 2. Každý, koho obecní policie nebo strážníci požádají o poskytnutí pomoci, je povinen, byl-li řádně poučen, zachovávat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti s požadovanou nebo poskytnutou pomocí dozvěděl.
   
 3. Povinnosti mlčenlivosti je oprávněn zprostit strážníka nebo osobu uvedenou v odstavci 2 starosta nebo jiná pověřená osoba.


Článek 12

Závěrečná ustanovení

 

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/91 ze dne 17.12. 1991 O Městské policii.
   
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 14. září 2000.
   
Zveřejněno dne: 01.12.2010   Datum poslední aktualizace: 04.11.2015
Zodpovědná osoba: Tichá Magda