18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 číst více
18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Obecně závazná vyhláška č. 7/2005

Jednací číslo: 7/2005 
Datum schválení: 19.12.2005 
Účinnost od-do: 07.01.2006 - Neomezená 
Plánovaná revize: 31.12.2012 
Typ předpisu: Vyhláška 
Zpracovatel:  
Obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště ze dne 19.prosince 2005, kterou se vydává požární řád města Uherské Hradiště

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ,
kterou se vydává
POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ
 

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště vydalo na svém zasedání dne 19. prosince 2005 podle § 29
odstavce 1 písmene o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění změn a doplňků a v souladu s
ustanoveními § 10 písmeno a) a § 84 odstavce 2 písmena i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích tuto obecně
závaznou vyhlášku:


Část 1
Úvodní ustanovení
Článek 1
Základní ustanovení

 1. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (dále jen „zákon“), se změnami a doplňky, provedenými zákonem č. 425/1990 Sb., zákonem č. 40/1994 Sb. a zákonem č. 203/1994 Sb., zákonem č. 163/1998 Sb., zákonem č. 71/2000 Sb., zákonem č. 237/2000 Sb. a zákonem č. 320/2002 Sb. vytváří podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech, stanovením povinností na úseku požární ochrany.
 2. Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a
  zdraví osob, zvířat a majetek. Při zdolávání požárů, živelných pohrom a jiných mimořádných
  událostí, je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc a potřebnou věcnou pomoc.

Článek 2
Účel úpravy
 

Požární řád obce upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb. Určuje podmínky požární bezpečnosti při činnostech v objektech nebo době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany včetně způsobu vyhlášení poplachu v obci. Vymezuje činnosti osob pověřených zabezpečením požární ochrany obce a vztah obce k těmto osobám.
 

Část 2
Organizace požární ochrany
Článek 3
Požární ochrana města

 1. K zajištění požární ochrany město:

  1. zřizuje jednotku požární ochrany k hašení požárů, provádění záchranných prací při
   mimořádných událostech a živelných pohromách a která plní další úkoly podle zvláštního
   právního předpisu1),
  2. pro oblast požární ochrany vydává příslušné obecně závazné vyhlášky,
   jmenuje velitele jednotky požární ochrany (jmenný seznam je přílohou této obecně závazné
   vyhlášky),
  3. na svém území zřizuje zdroje požární vody a ohlašovny požárů,
  4. projednává stav požární ochrany v obci minimálně dvakrát ročně a po závažných požárech.
    
 2. Za organizaci požární ochrany ve městě odpovídá starosta.

Článek 4
Úkoly osob pověřených zabezpečováním požární ochrany

 1. Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) plní tyto úkoly:

  1. odpovídá za připravenost a činnost jednotky SDH,
  2. zajišťuje a provádí odbornou přípravu jednotky SDH,
  3. řídí činnost jednotky při výcviku a zásahu.
    
 2. Velitel jednotky SDH je oprávněn:

  1. nařídit v souvislosti se zdoláváním požáru nebo při cvičení jednotky, aby se z místa
   zásahu vzdálily osoby, jejichž přítomnost není potřebná, nebo aby se podřídily jiným
   omezením k úspěšnému provedení zásahu,
  2. vyzvat fyzickou osobu, u níž je podezření, že porušila předpisy o požární ochraně, aby
   prokázala svoji totožnost,
  3. nařídit provedení nutných opatření směřujících k odstranění nebezpečí opětovného vzniku
   požáru. O nařízených opatřeních neodkladně informuje orgán státního požárního dozoru.

Část 3
Úkoly právnických a podnikajících fyzických osob a fyzických osob
Článek 5
Podnikatelé

 1. Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny:

  1. provést začlenění provozované činnosti do jedné ze 3 kategorií (bez zvýšeného požárního
   nebezpečí, se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím). Vymezení činností a objektů
   se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím je řešeno zákonem. Právnické osoby a
   podnikající fyzické osoby, které se podle své provozované činnosti začlenění do kategorií se
   zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím jsou povinny dále dodržovat kromě níže
   uvedených povinností také povinnosti uvedené v §6 a §6a zákona.
  2. dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo
   činností,
  3. pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární
   ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady,
  4. obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné
   prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární
   nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu,
  5. vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce zejména udržovat volné
   příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný
   přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům
   vody a plynu v objektech, které vlastní nebo užívají, udržovat volné přístupy k prostředkům
   požární ochrany a k ručně ovládaným požárně bezpečnostním zařízením,
  6. oznamovat bez odkladu územně příslušnému operačnímu středisku hasičskému
   záchrannému sboru kraje (dále jen „HZS kraje“) každý požár vzniklý při činnostech, které
   provozují nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají,
  7. umožňovat orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na
   úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované podklady a informace vztahující se
   k zabezpečení požární ochrany v souladu se zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím
   uložená opatření,
  8. označovat pracoviště, a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy
   a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné
   prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.
    
 2. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah
  této činnosti stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Tuto činnost včetně
  navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit obci a územně příslušnému HZS kraje,
  který může stanovit další podmínky případně tuto činnost zakázat. Tímto ustanovením není
  dotčen zákaz vypalování porostů.
 3. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém
  stavu, aby bylo možno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

Článek 6
Fyzické osoby

 1. Fyzické osoby jsou povinny počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru:

  1. při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů tím, že:
   1. v jejich blízkosti nebudou ukládat snadno hořlavé látky včetně paliv,
   2. nebudou ponechávat bez dozoru roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové
    spotřebiče, pokud je v návodu od výrobce dozor požadován,
   3. popel budou ukládat na bezpečné místo,
   4. budou dodržovat bezpečné vzdálenosti od stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a
    zařizovacích předmětů určené výrobcem, minimální vzdálenost, nelze-li ji dokladovat
    návodem od výrobce, u spotřebičů na tuhá paliva bude 800 mm ve směru hlavního sálání
    a 200 mm v ostatních směrech, u spotřebičů na kapalné a plynné palivo a elektřinu bude
    500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech;
     
  2. při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek tím, že:
   1. budou k jejich skladování používat přenosné obaly k tomuto účelu určené a úniky
    hořlavých kapalin odstraňovat bezpečným způsobem,
   2. při používání spotřebiče na propan-butan umístí provozní kovové tlakové nádoby na
    lehko přístupném, dostatečně větraném místě, kde se nenachází zdroj otevřeného ohně;
    zásobní tlakové nádoby budou chránit před povětrnostními a jinými vlivy a nebudou je
    ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, světlících, na půdách, v garážích,
    kotelnách, v místnostech určených ke spaní a v jiných společných prostorách,
    koupelnách a únikových cestách,
   3. tuhá paliva budou skladovat odděleně od jiných paliv,
   4. budou dbát zvýšené opatrnosti při skladování látek majících sklon k samovznícení nebo
    skladování hořlavých nebo jiných látek, které mohou způsobit požár nebo jej dále
    rozšiřovat.
     
  3. při manipulaci s otevřeným ohněm nebo jiným zdrojem zapálení tím, že:
   1. budou dbát zvýšené opatrnosti v topném období a v době sucha,
   2. při rozdělávání ohně ve venkovním prostředí budou zřizovat ohniště jen v bezpečné
    vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů a pod dozorem dospělé osoby, po skončení
    spalování oheň uhasí a popel uloží na bezpečné místo,
   3. v lese nebudou kouřit, odhazovat hořící a doutnající předměty,
   4. v lese a do 50 m od jeho okraje nebudou rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně.
     
 2. Fyzické osoby dále:

  1. zajistí přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a
   topení,
  2. budou plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených
   místech,
  3. obstarají požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu
   stanoveném zákonem,
  4. zajistí přístup k požárně bezpečnostním a věcným prostředkům požární ochrany za
   účelem jejich včasného použití, a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky
   v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená
   zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,
  5. vytvoří v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání
   požáru a pro záchranné práce,
  6. umožní orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování
   příčin požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo
   vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění vzniku požáru,
  7. oznámí bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár
   vzniklý při činnostech, které vykonávají nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají,
  8. dodrží podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo
   činností.
    
 3. Fyzická osoba je povinna umožnit výkon státního požárního dozoru dle §35 zákona a ve
  stanovené lhůtě splnit opatření uložená orgánem státního požárního dozoru.
 4. Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky
  svého jednání, je povinen dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.
 5. Fyzická osoba nesmí:

  1. vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového
   volání,
  2. provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost,
   požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy,
  3. poškozovat nebo zneužívat hasící přístroje nebo jiné věcné prostředky požární ochrany a
   požárně bezpečnostní zařízení,
  4. omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,
  5. používat barevné označení vozidel jednotek požární ochrany,
  6. provádět vypalování porostů.

Článek 7
Věcná a osobní pomoc

 1. Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání
  požáru.
 2. Každý je povinen v souvislosti se zdoláním požáru:

  1. provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
  2. uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,
  3. ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení,
  4. poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele
   jednotky požární ochrany nebo obce.
    
 3. Osoby, na které se nevztahuje povinnost poskytnout osobní nebo věcnou pomoc, stanoví
  zákon2).

Část 4
Organizační ustanovení
Článek 8
Podmínky k zabezpečení požární ochrany

 1. Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru jsou stanoveny nařízením kraje3).
 2. Podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu
  jsou stanoveny nařízením kraje4).
 3. Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob jsou
  stanoveny nařízením kraje5).
 4. Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet
  osob, bude řešeno samostatnou obecně závaznou vyhláškou. Do doby vydání této obecně
  závaznou vyhlášky platí, že při pořádání veřejných akcí s počtem osob vyšším než 200 je
  každý organizátor povinen zajistit požární hlídku6) v min. počtu 3 členů. Odborná příprava
  členů preventivní požární hlídky musí být provedena v souladu osobou s odbornou
  způsobilostí dle zákona.
 5. Porušení uvedených povinností fyzických osob může být hodnoceno jako přestupek7).

Článek 9
Jednotky Sboru dobrovolných hasičů
 

 1. Město Uherské Hradiště zřizuje a spravuje jednotky Sboru dobrovolných hasičů města (dále jen “jednotky SDH”).
 2. Pro území města je zřízeno celkem pět jednotek SDH v místních částech:

  • Jarošov,
  • Mařatice,
  • Míkovice,
  • Uherské Hradiště,
  • Vésky.
 1. Velitele jednotky SDH po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho
  způsobilosti tuto funkci vykonávat jmenuje a odvolává starosta města. Přihlíží přitom k
  návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany.
 2. Jednotky SDH mají vybavení, stanovené přílohou této obecně závazné vyhlášky.
 3. Zařazení jednotek SDH do jednotlivých poplachových stupňů je dáno požárním poplachovým
  plánem kraje.

Článek 10
Zdroje požární vody
 

Město Uherské Hradiště stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje
požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární
zásah:

 1. Hydranty: plány s vyznačením umístění hydrantů na území města a jeho místních částí jsou přílohou této obecně závazné vyhlášky.
 2. Přírodní nádrže a studny: jejich seznam a další údaje jsou přílohou této obecně závazné
  vyhlášky.
 1. Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu jednotek,
  který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany.
 2. U vodních toků a nádrží určených pro zásobování vodou na hašení požárů musí být zřízena
  čerpací místa, která v případě požáru umožní čerpání vody mobilní požární technikou.
 3. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární
  ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat
  trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje
  vody.
 4. Vlastník pozemku nebo příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný
  příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další
  osobu (správce, nájemce, uživatel), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci
  sám.
 5. Stanovení podmínek k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů je upraveno nařízením kraje8).
   

Článek 11
Ohlašovny požárů, vyhlašování požárního poplachu

 1. Seznam ohlašoven požárů je přílohou této obecně závazné vyhlášky.
 2. Ohlašovny požárů musí být viditelně označeny značkou „ohlašovna požárů“ a vybaveny
  dokumentací podle které plní určené úkoly. Ohlašovny musí být umístěny tak, aby pokryly
  celé území obce a byly dosažitelné do 15 minut chůze z kterékoliv její části. Funkce ohlašoven
  požáru se prověřuje nejméně 1 x ročně formou vyhlášení cvičného poplachu.
 3. Požární poplach se vyhlašuje elektronickou sirénou, umístěnou na těchto místech ve městě: Třída
  Maršála Malinovského, Na Rybníku (u Zimního stadionu), Markov (Jarošov), Jana Žižky,
  mateřská škola Sady, okresní ředitelství Policie ČR, sídliště Východ (objekt CTZ). V místních
  částech Vésky a Míkovice se požární poplach vyhlašuje rotační sirénou na budově hasičské
  zbrojnice. Akustická zkouška jednotného systému varování a vyrozumění se provádí 140-ti
  sekundovým nepřerušovaným tónem pravidelně každou první středu sobotu v měsíci.
 4. Zvláštní způsob vyhlášení poplachu: Elektronické sirény je možné spouštět dálkově pomocí
  systému Centrum přímo z územně příslušného operačního střediska Hasičského záchranného
  sboru Zlínského kraje.
   

Část 5
Závěrečná ustanovení
Článek 12
Důležitá telefonní čísla
 

OHLÁŠENÍ POŽÁRŮ 150
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
POLICIE ČR 158
JEDNOTNÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ IZS ČR 112
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Územní odbor Uh. Hradiště, Boženy Němcové 834
572 552 222
Městská policie 156
Pohotovostní služba :  
El. energie 800 225 577
Plyn 1239
Voda 572 552 137

 

 

Článek 13
Účinnost
 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.
 

 

 

Seznam příloh:
příloha č.1 - Kategorie jednotek SDH, početní stav a technické vybavení
příloha č.2 - Plány s umístěním hydrantů - nejsou v elektronické podobě
příloha č.3 - Seznam požárních studen a nádrží
příloha č.4 - Seznam ohlašoven požáru
příloha č.5 - Seznam velitelů jednotek SDH
příloha č.6 - Seznam sil a prostředků z požárního poplachového plánu Zlínského kraje 9- není v elektronické
podobě
 

 

 

Ing. Libor Karásek, v. r.

starosta

 

Evžen Uher, v. r.
místostarosta

 

 

 

Poznámky:
1) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
2) § 20 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění změn a doplňků
3) Nařízení Zlínského kraje č. 4/2002 ze dne 7. 10. 2002
4) Nařízení Zlínského kraje č. 5/2002 ze dne 7. 10. 2002
5) Nařízení Zlínského kraje č. 6/2002 ze dne 7. 10. 2002
6) § 13 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně ve znění změn a doplňků
7) § 78 zákona o PO s možností pokuty až 25 000 Kč
8) Nařízení Zlínského kraje č. 3/2002 ze dne 7. 10. 2002.
9) Nařízení Zlínského kraje č. 2/2003, str. 16

Zveřejněno dne: 01.12.2010   Datum poslední aktualizace: 04.11.2015
Zodpovědná osoba: Tichá Magda