18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 číst více
18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Obecně závazná vyhláška č. 13/2006

Jednací číslo: 13/2006 
Datum schválení: 11.12.2006 
Účinnost od-do: 01.01.2007 - Neomezená 
Plánovaná revize: 31.12.2012 
Typ předpisu: Vyhláška 
Zpracovatel:  
Obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště ze dne 11. prosince 2006. O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Uherské Hradiště

Zastupitelstvo Města Uherské Hradiště se na svém zasedání dne 11. prosince 2006. usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Účel úpravy

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Uherské Hradiště a systém nakládání se stavebním odpadem.

 

Článek 2

Působnost vyhlášky

 

Vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby na území města, při jejichž činnosti vzniká komunální odpad, s výjimkou právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání, při jejichž podnikatelské činnosti vzniká odpad.

 

Článek 3

Vymezení základních pojmů

 

 1. Sběrný dvůr je místo určené městem, které splňuje všechny technické a legislativní požadavky pro krátkodobé skladování (shromažďování) jednotlivých složek komunálního odpadu.
 2. Mobilní sběr odpadů je svoz určených složek komunálního odpadu ve stanovených termínech a určených místech. 
 3. Sběrné místo je místo, kam jsou nádoby na odpad umisťovány za účelem vyprázdnění v den svozu a které musí být přístupné pracovníkům oprávněné osoby provádějící svoz odpadů. 
 4. Sběrné nádoby jsou typizované nádoby k ukládání odpadu, například popelnice o obsahu 110, 120, 240 litrů nebo kontejnery o obsahu 1100 litrů, sběrnými nádobami jsou rovněž velkoobjemové kontejnery pro shromažďování dřeva, biologicky rozložitelného odpadu, objemného odpadu a stavebního odpadu a barevně odlišené nádoby určené pro shromažďování využitelných složek komunálního odpadu.


ČÁST DRUHÁ NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

Článek 4

Třídění komunálního odpadu

 

Komunální odpad (dále jen „odpad“) se třídí na následující složky:

 1. Tříděný odpad

  • papír a lepenka
  • sklo
  • plasty
  • biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
  • kovy
  • dřevo
 1. Objemný odpad
 2. Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků (bioodpad ze zahrad) 
 3. Nebezpečné složky komunálního odpadu 
 4. Směsný komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 a oddělení nebezpečných složek komunálního odpadu.

 
Článek 5

Místa určená pro odkládání odpadů

 

 1. Místy, určenými pro odkládání vytříděného komunálního odpadu jsou:

  • sběrné nádoby pro jednotlivé složky,
  • sběrné dvory,
  • sběrny a výkupny odpadů,
  • jiná místa, pokud je v nich organizován městem sběr určitých složek odpadu nebo jejich zpětný odběr.
 1. Místy, určenými pro odkládání objemného odpadu jsou:

  • sběrné dvory,
  • sběrny a výkupny odpadů,
  • jiná místa, pokud je v nich organizován městem sběr tohoto odpadu.
 1. Místy, určenými pro odkládání biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad a parků jsou:

  • sběrné dvory,
  • sběrny a výkupny odpadů,
  • jiná místa, pokud je v nich organizován městem sběr tohoto odpadu.
 1. Místy, určenými pro zajištění odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu jsou:

  • sběrné dvory, sběrny, výkupny odpadů,
  • zastávky pravidelného mobilního svozu, na nichž je zajištěn svoz nebezpečných složek komunálního odpadu dle přílohy č. 1 této vyhlášky ve dnech určených městským úřadem,
  • lékárny na území města, které jsou povinny převzít nepoužitelná léčiva dle zvláštních předpisů,
  • jiná místa, pokud je v nich organizován městem sběr určitých druhů odpadů nebo zpětný odběr určitých druhů nebezpečného odpadu.
 1. Místy, určenými pro odkládání směsného komunálního odpadu po stanoveném vytřídění jsou:

  • sběrné nádoby případně plastové pytle určené pro odkládání směsného komunálního odpadu,
  • sběrny a výkupny odpadů,
  • jiná místa, pokud je v nich organizován městem sběr tohoto odpadu.
    

ČÁST TŘETÍ SBĚRNÉ NÁDOBY

Článek 6

Používání sběrných nádob

 

 1. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti1). Komunální odpad se odděleně shromažďuje, třídí a předává k využití a odstraňování podle městem stanoveného systému, pokud tento odpad osoby samy nevyužijí v souladu se zákonem a zvláštními právními předpisy2).
 2. Do sběrných nádob určených pro vybrané druhy odpadů lze odkládat jen ty druhy odpadů, pro které jsou určeny. 
 3. Ukládání odpadu musí být prováděno tak, aby sběrné nádoby bylo možno uzavřít a odpad z nich nevypadával. 
 4. Uživatel sběrné nádoby zajistí přistavení sběrných nádob na sběrné místo nejdříve přede dnem svozu a v den svozu po vyprázdnění sběrné nádoby zajistí její přemístění ze sběrného místa. 
 5. Do sběrných nádob nepatří odpad, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti, uvedené v příloze č. 2 zákona. 
 6. Ve sběrných nádobách se odpad nehutní, nezapaluje ani jinak chemicky neupravuje.
 7. Veřejné odpadkové koše jsou určeny pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu, nejsou určeny pro odkládání komunálního odpadu, vzniklého v domácnostech.


Článek 7

Umístění sběrných nádob

 

 1. Sběrné nádoby se umisťují na stanovištích pro ně vyhrazených tak, aby nepůsobily hygienické nebo estetické závady, překážku na chodnících, parkovištích a komunikacích, byly dobře přístupné pro naplňování a vyprazdňování.
 2. V případě, že stav komunikace neumožňuje svozové technice příjezd k nemovitosti, od které je svážen odpad (např. oprava komunikace, sněhová kalamita), městský úřad po dohodě se svozovou společností a vlastníkem či správcem nemovitosti určí stanoviště sběrné nádoby v době provádění svozu na nejbližším přístupném místě.


Článek 8

Stavební odpad

 

 1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad, stavební odpad není odpadem komunálním.
 2. Stavení odpad lze použít, předat či odstranit zákonem stanoveným způsobem.


ČÁST ČTVRTÁ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 9

Závěrečná ustanovení

 

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště č. 15/2001 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 4. prosince 2001 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2002 ze dne 9. dubna 2002.
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Ing. Libor Karásek, v. r. 

starosta

 

 

Květoslav Tichavský, v. r. 

místostarosta

 

Pozn:

1. § 10 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších přepisů.
2. například zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. 
 

Zveřejněno dne: 01.12.2010   Datum poslední aktualizace: 04.11.2015
Zodpovědná osoba: Tichá Magda