18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 číst více
18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Obecně závazná vyhláška č. 5/2007

Jednací číslo: 5/2007 
Datum schválení: 17.12.2007 
Účinnost od-do: 05.01.2008 - Neomezená 
Plánovaná revize: 31.12.2012 
Typ předpisu: Vyhláška 
Zpracovatel:  
Obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště č. 5/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování ve městě Uherské Hradiště

Obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště,

kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování

ve městě Uherské Hradiště

 

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště se usneslo vydat na svém zasedání dne 17. prosince 2007 na základě §50 odst. 3 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

 

Účelem této obecně závazné vyhlášky je v zájmu ochrany ovzduší ve městě Uherské Hradiště zakázat některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování.
 

 

Článek 2

 1. V malých spalovacích zdrojích znečišťování, kterými jsou zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném výkonu nižším než 0,2 MW1, je zakázáno spalovat paliva s vyšším obsahem síry a příměsí dalších látek, které mají při jejich spalování nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší.2
 2. Pro malé spalovací zdroje znečišťování je zakázáno ve městě Uherské Hradiště používat jako palivo:

  • hnědé uhlí energetické
  • lignit
  • uhelné kaly
  • proplástky

 Článek 3

 

Při porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se použije zejména zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 

 

Článek 4

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
 

Ing. Libor Karásek, v. r.

starosta
 

Květoslav Tichavský, v. r. 

místostarosta
 

 

 

Poznámky:

 1. § 4 odst. 5 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, např. kotel ústředního topení, krb, krbová kamna apod.
 2. § 4 odst. 9 Vyhlášky Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší.
Zveřejněno dne: 01.12.2010   Datum poslední aktualizace: 04.11.2015
Zodpovědná osoba: Tichá Magda