18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 číst více
18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Obecně závazná vyhláška č. 3/2009

Jednací číslo: 3/2009 
Datum schválení: 20.04.2009 
Účinnost od-do: 01.06.2009 - Neomezená 
Plánovaná revize: 31.12.2012 
Typ předpisu: Vyhláška 
Zpracovatel:  
Obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště č. 3/2009 ze dne 20.04.2009 o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště

o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích

 

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště se usneslo vydat na svém zasedání dne 20. 04. 2009 dle ustanovení § 10 písmeno c) a § 84 odst. 2 písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

Účelem této obecně závazné vyhlášky je stanovení povinností k zajištění udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích.

 

Článek 2

Vymezení pojmů

 

 1. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
 2. Znečišťováním ulic a jiných veřejných prostranství se rozumí činnost, v jejímž důsledku se na ulice a jiná veřejná prostranství dostávají pevné nebo kapalné látky nebo jiné věci, které jsou v rozporu s účelem užívání ulic a jiných veřejných prostranství.

   


Článek 3

Znečištění veřejného prostranství

 

Znečištěním veřejného prostranství se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumí zejména:

 • odhozené odpadky včetně nedopalků cigaret, žvýkaček a zbytků potravin,
 • materiály, které unikly během přepravy, vykládání, nakládání nebo při výjezdu vozidel ze stavenišť nebo nezpevněných ploch (např. zemina, bláto, prach, stavební hmoty atd.),
 • provozní kapaliny, která unikly z dopravních prostředků při opravách a technických závadách, únik ropných látek při stáčení z mobilních cisteren do nádrží,
  roztok mycího prostředku, který odtekl při umývání karoserií nebo motorů dopravních prostředků,
 • krmivo pro zvířata umístěné mimo místa k tomu určená,
 • výkaly, výměšky, odpadní vody a dešťové vody ze střešních svodů,
 • volně ložené materiály, které mohou být roznášeny větrem, vodou nebo jiným způsobem, a pro jejichž umístění není vydáno příslušné povolení,
 • plakáty, reklamy, nabídky, inzeráty, informace, propagace a podobně umístěné mimo plochy k tomu určené,


Článek 4

Povinnosti k zajištění čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích

 

 1. Každý je povinen se chovat tak, aby:

  • nezpůsobil znečištění ulic nebo jiných veřejných prostranství,
  • nebránil či neznemožnil udržování čistoty ulic nebo jiných veřejných prostranství.
 1. Při znečištění ulice a jiného veřejného prostranství odstraní neprodleně znečištění jeho původce. V opačném případě odstraní znečištění město Uherské Hradiště a úhradu účelně vynaložených nákladů bude požadovat po původci znečištění.
 2. V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která je vlastníkem nebo držitelem zvířete nebo jiná osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči.
 3. Provozovatel či pořadatel obchodní, sportovní, kulturní a jiné podobné akce je povinen zajistit sběrné nádoby pro odložení odpadů účastníků akce a bezprostředně po ukončení akce zajistit úklid ulice nebo jiného veřejného prostranství, na kterém se akce konala, pokud došlo při akci k jeho znečištění, včetně zajištění využití nebo odstranění veškerého při akci vzniklého odpadu do zařízení k tomu určených.

   


Článek 5

Sankce

 

Porušení této vyhlášky bude sankcionováno dle příslušného právního předpisu.

 

Článek 6

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 06. 2009.

 

 

Ing. Libor Karásek, v. r.

starosta

 

Květoslav Tichavský, v. r.  

místostarosta

Zveřejněno dne: 01.12.2010   Datum poslední aktualizace: 04.11.2015
Zodpovědná osoba: Tichá Magda