18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 číst více
18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010

Jednací číslo: 3/2010 
Datum schválení: 13.12.2010 
Účinnost od-do: 01.01.2011 - Neomezená 
Typ předpisu: Vyhláška 
Zpracovatel:  
Obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště č. 3/2010 ze dne 13. 12. 2010 o místním poplatku ze psů

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ
 

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště se na svém zasedání dne 13.12.2010 usnesením č. 19/2/ZM/2010 usneslo vydat na základě §14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku ( dále jen „vyhláška“):
 

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Město Uherské Hradiště touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává městský úřad.1

Článek 2
Poplatník a předmět poplatku
 

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Uherské Hradiště.2
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3

Článek 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
 2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá
  počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel
  psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala,
  nově příslušné obci.4
 3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa
  (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý
  kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Článek 4
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit městskému úřadu vznik nebo zánik poplatkové povinnosti a prokázat rozhodné skutečnosti do 15 dnů ode dne, kdy taková skutečnost nastala.
 2. Ohlašovací povinnost má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 3. V ohlášení poplatník uvede5

  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li
   přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování;
   právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů,
   včetně skutečností dokládajících vznik případného nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
    
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15
  dnů ode dne, kdy nastala.6

Článek 5
Sazba poplatku

 1. V obytných domech o 3 a více bytových jednotkách činí poplatek za kalendářní rok:

za jednoho psa 1 100,--Kč

za druhého a každého dalšího psa 1 500,--Kč

 1. V rodinných domcích v Uherském Hradišti činí poplatek za kalendářní rok:

za jednoho psa 500,--Kč
za druhého a každého dalšího psa 700,--Kč

 1. V rodinných domcích ve čtvrtích Jarošov, Mařatice, Míkovice, Sady, Rybárny, Vésky činí poplatek za kalendářní rok:

za jednoho psa 200,--Kč
za druhého a každého dalšího psa 300,--Kč

 1. V případě poplatníka, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatelem sirotčího důchodu, činí sazba
  poplatku za kalendářní rok:
  bydlícího v obytných domech o 3 a více bytových jednotkách, činí sazba poplatku

za jednoho psa 200,--Kč
za druhého a každého dalšího psa 300,--Kč


bydlícího v rodinných domcích, činí sazba poplatku
 

za jednoho psa 150,--Kč
za druhého a každého dalšího psa 200,--Kč

 1. V případě poplatníka se sídlem v jiném typu objektu (v nebytových prostorách) činí sazba poplatku za kalendářní rok:

za jednoho psa 500,--Kč
za druhého a každého dalšího psa 700,--Kč.


Článek 6
Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního
  předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující
  útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a
  používání psa zvláštní právní předpis.7
 2. Od poplatku se dále osvobozují:

  1. osoba, která převezme z útulku psa, odchyceného na území města Uherské Hradiště, a to po
   dobu jednoho roku ode dne převzetí,
  2. osoba, která chová psa pro služební účely Policie ČR nebo Městské policie Uherské Hradiště ,
  3. osoba, která nechá označit psa mikročipem, a to po dobu jednoho roku ode dne provedení zákroku,
  4. město Uherské Hradiště,
  5. územně příslušný útvar Policie ČR.
    
 3. Po prokázání rozhodné skutečnosti je poskytnuta úleva ve výši 50% poplatku pro:

  1. osobu, která chová psa pro potřeby léčení formou canisterapie,
  2. osobu osamělou, pečující o nezaopatřené dítě.
    
 4. Osvobození nebo úleva od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození či úlevy.
 5. Osvobození od poplatku, případně úlevu z poplatkové povinnosti je držitel psa povinen
  prokázat a do 15. 3. příslušného kalendářního roku doložit, že důvod osvobození nebo úlevy trvá.

Článek 7
Splatnost poplatku

 1. Poplatník je povinen zaplatit roční poplatek jednorázově nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne–li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný do 15.
  dne měsíce následujícího po vzniku poplatkové povinnosti.

Článek 8
Evidence psů


Městský úřad vydá držiteli psa evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá
nebo je jeho držitel od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o
psa téhož držitele.
 

Článek 9
Navýšení poplatku
 

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem.8
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad zvýšit
  až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.9

 

 

Poznámky 

1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

5 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

7 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
8 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Zveřejněno dne: 01.01.2011   Datum poslední aktualizace: 04.11.2015
Zodpovědná osoba: Tichá Magda