18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 číst více
18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010

Jednací číslo: 4/2010 
Datum schválení: 13.12.2010 
Účinnost od-do: 01.01.2011 - Neomezená 
Plánovaná revize: 31.12.2012 
Typ předpisu: Vyhláška 
Zpracovatel:  
Obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště ze dne 13. 12. 2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O MÍSTNÍM POPLATKU Z UBYTOVACÍ KAPACITY
 

 

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště se na svém zasedání dne 13. 12. 2010 usnesením č. 20/2/ZM/2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
 

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Město Uherské Hradiště touto vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatku vykonává městský úřad (dále jen „správce poplatku“)1.

Článek 2
Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu2.
 2. Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla3.

Článek 3
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních
  určených k přechodnému ubytování. Poplatník stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámí správci
  poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
 2. V ohlášení poplatník uvede4

  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li
   přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování;
   právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.
    
 3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního
  státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě
  údajů požadovaných v odstavci 3 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování5.
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15
  dnů ode dne, kdy nastala6.
 5. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování,
  jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do
  evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového
  hlediska7.

Článek 4
Sazba a splatnost

 1. Sazba poplatku činí 4 Kč za každé využité lůžko a den.
 2. Poplatek je splatný do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí.

Článek 5
Osvobození
 

Poplatku nepodléhá

 1. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
 2. ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako
  hotelová zařízení a
 3. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům8.

Článek 6
Navýšení poplatku
 

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem9.
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad zvýšit
  až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku10.

Článek 7
Zrušovací a přechodné ustanovení

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 8/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity ze dne 15. 12. 2003 a obecně závazná vyhláška č. 5/2006 ze dne 10.04.2006, kterou se mění obecně závazná
  vyhláška č. 8/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity.
 2. Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní
  obecně závazné vyhlášky.

Článek 8
Účinnost


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2011.
 

 

 

Květoslav Tichavský, v. r.

starosta

 

 

Ing. Stanislav Blaha, v. r.

místostarosta 

 

 

Poznámky: 

1 § 14 odst.3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2 § 7 odst.1 zákona o místních poplatcích
3 § 7 odst.3 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst.1 zákona o místních poplatcích

5 § 14a odst.2 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst.3 zákona o místních poplatcích
7 § 7 odst.3 druhá věta zákona o místních poplatcích ve spojení s § 3 odst.4 zákona o místních poplatcích
8 § 7 odst.2 zákona o místních poplatcích
9 § 11 odst.1 zákona o místních poplatcích

10 § 11 odst.3 zákona o místních poplatcích

 

Zveřejněno dne: 01.01.2011   Datum poslední aktualizace: 04.11.2015
Zodpovědná osoba: Tichá Magda