Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Nařízení města č. 6/2003

Jednací číslo: 6/2003 
Datum schválení: 30.10.2003 
Účinnost od-do: 18.11.2003 - Neomezená 
Plánovaná revize: 31.12.2012 
Typ předpisu: Nařízení města 
Zpracovatel:  
O vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

NAŘÍZENÍ MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

ze dne 30. října 2003

O VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU ZADAT ZPRACOVÁNÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH OSNOV

 

 

Rada města Uherské Hradiště se usnesla vydat na své schůzi dne 30. října 2003 podle ustanovení § 25 odst. 1 a 2 a § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 11 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

toto nařízení obce s rozšířenou působností:

 

Článek 1 

  1. Město Uherské Hradiště vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov v obvodu lesního hospodářského celku Lesní správy Buchlovice, Lesů České republiky, s.p. Hradec Králové. Lesní hospodářské osnovy ( dále jen „osnovy“ ) budou vypracovány bezplatně pro všechny fyzické a právnické osoby, které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha, s výjimkou těch, kteří si podle § 24 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), sami zadali zpracování lesního hospodářského plánu.
  2. Zpracování osnov v lesním hospodářském celku Buchlovice bude zadáváno pro ucelené území (dále jen „zařizovací obvod“), které zahrnuje katastrální území: Babice, Boršice, Břestek, Buchlovice, Hostějov, Jalubí, Jankovice, Košíky, Kudlovice, Medlovice, Modrá, Ořechov, Osvětimany, Polešovice, Salaš, Staré Hutě, Staré Město, Stříbrnice, Stupava, Traplice, Tupesy, Újezdec u Osvětiman, Vážany, Velehrad, Zlechov.

Článek 2

  1. Fyzické a právnické osoby vlastnící lesy v zařizovacím obvodu o výměře menší než 50 ha mají právo oznámit Městskému úřadu Uherské Hradiště, odboru životního prostředí, oddělení lesního hospodářství a zemědělství, písemně nebo ústně do protokolu, své hospodářské záměry a požadavky na zpracování osnov; a to osobně anebo prostřednictvím svého odborného lesního hospodáře.
  2. Termín pro uplatnění těchto hospodářských záměrů a požadavků se stanovuje do 30. listopadu 2003. Ve stejném termínu oznámí vlastníci lesů tu skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu.
  3. Hospodářské záměry a požadavky na zpracování osnov mohou ve stejném termínu uplatnit také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny.

Článek 3

Vlastník lesa, pro kterého byla zpracována lesní hospodářská osnova, ji obdrží na Městském úřadě Uherské Hradiště, odboru životního prostředí, oddělení lesního hospodářství v době od 1. 6. 2005 do 31. 12. 2005 a to bezplatně.

 

Článek 4

Obecní úřady, působící ve správním obvodu města Uherské Hradiště toto nařízení zveřejní na svých úředních deskách.

 

Článek 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 18. listopadu 2003.

 

Ing. Libor Karásek, v. r.

starosta

 

Evžen Uher, v. r.

místostarosta

 

 

 

Vyvěšeno: 31. 10. 2003

Zveřejněno dne: 01.12.2010   Datum poslední aktualizace: 03.11.2015
Zodpovědná osoba: Tichá Magda