Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Určení otcovství

Tento dokument je zařazen v kategorii: Státní správa
Určení otcovství k dítěti narozenému mimo manželství.

4. Základní informace k životní situaci

 

Za otce dítěte narozeného v době od uzavření manželství a do uplynutí 300 dnů

- po zániku manželství

- po prohlášení manželství za neplatné

- po prohlášení manžela za nezvěstného

 

SE POVAŽUJE MANŽEL MATKY DÍTĚTE!

 

Pokud se dítě narodí ženě, která se znovu provdala, otcem dítěte je manžel pozdější, i když neuplynulo 300 dnů (viz. podmínka výše).

 

Za otce dítětě narozeného mimo manželství se považuje muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením matky a tohoto muže. Takto lze určit otcovství je k dítěti nenarozenému, je-li již počato.

Souhlasné prohlášení rodičů se činí osobně před matričním úřadem nebo soudem. Nezletilý rodič činí prohlášení vždy před soudem.

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 

Matka a otec dítěte

   

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Souhlasné prohlášení rodičů se činí osobně před matričním úřadem nebo soudem. Nezletilý rodič činí prohlášení vždy před soudem.

Prohlášení se činí k dítěti nenarozenému, je-li již počato nebo k dítěti již narozenému.

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 

Je nezbytné, aby se rodiče dostavili osobně na matriku Městského úřadu Uherské Hradiště, popř. k soudu, a učinili souhlasné prohlášení.

  

8. Na které instituci životní situaci řešit

 

Městský úřad Uherské Hradiště, popř. soud.

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Městský úřad Uherské Hradiště

Odbor dopravních správních agend

oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů

Protzkarova 33

686 01 Uherské Hradiště

 

 

Úřední dny:

po 8,00 - 17,00 hod.

út 8,00 - 14,00 hod.

st 8,00 - 17,00 hod.

čt 8,00 - 14,00 hod.

pá 8,00 - 13,00 hod.

 


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

K souhlasnému prohlášení o určení otcovství je třeba předložit:

- platné občanské průkazy rodičů (cizinec předkládá cestovní pas, popř. jiný průkaz totožnosti, průkaz povolení k pobytu, vlastní-li jej)

- rodné listy rodičů

- rozsudek o rozvodu manželství s nabytím právní moci, je-li matka dítěte rozvedená

- úmrtní list manžela, je-li matka ovdovělá

  

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Souhlasné prohlášení o určení otcovství je vytištěno při prohlášení rodičů.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Není stanoven žádný správní poplatek

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Souhlasné prohlášení o určení otcovství je učiněno na počkání.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

 

18. Jaké jsou související předpisy

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

21. Nejčastější dotazy


22. Další informace

 

Manžel může do 6 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech zakládajících důvodnou pochybnost, že je otcem dítěte, které se narodilo jeho manželce, popřít otcovství u soudu. Nejpozději může takto učinit do 6 let od narození dítěte.

 

Matka může do 6 měsíců od narození dítěte popřít, že otcem dítěte je její manžel.

 

Muž, jehož otcovství bylo určenou souhlasným prohlášením rodičů, může otcovství k dítěti popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte. Popřít otcovství může do 6 měsíců ode dne, kdy bylo otcovství určeno. Pokud bylo určení otcovství učiněno před narozením dítěte, neskončí lhůta pro popření otcovství dříve než 6 měsíců po narození dítěte.

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

 

Odbor dopravních a správních agend, oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
 

26. Kontaktní osoba

 

Božena Světničková, DiS., tel. 572 525 809, bozena.svetnickova@mesto-uh.cz

 

Zdislava Kadeřábková, tel. 572 525 810, zdislava.kaderabkova@mesto-uh.cz

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

01.01.2014

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

 

08.06.2016

 

29. Datum konce platnosti popisu

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Zveřejněno dne: 27.07.2010   Datum poslední aktualizace: 26.09.2016
Zodpovědná osoba: Světničkova Božena