Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Volba druhého jména

Tento dokument je zařazen v kategorii: Státní správaMěsto
Prohlášení o volbě druhého jména.

 

4. Základní informace k životní situaci

 

Fyzická osoba, která má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem prohlásit, že bude užívat jména dvě.  

Fyzická osoba je pak povinna v úředním styku tato dvě jména užívat.

 

Prohlášení o druhém jménu lze učinit jen jednou a nelze jej vzít zpět.

  

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 

- fyzická osoba, která žádá o zapsání druhého jména

- za nezletilého činí prohlášení o druhém jménu zákonní zástupci; nezletilé dítě starší 15 let musí připojit k prohlášení svůj souhlas, bez něhož ke zvolení druhého jména nemůže dojít

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  

Při volbě druhého jména musí být splněny podmínky:

 

- zapsána mohou být dvě jména, která nesmí být stejná (dítěti, které není občanem ČR a jehož rodiče nemají státní občanství ČR, lze zapsat více jmen)

- lze zapsat existující jméno, a to ve správné pravopisné podobě

- nelze zapsat jméno zkomolené, zdrobnělé nebo domácké

- osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak

- nelze zapsat jméno, pokud je matričnímu úřadu známo, že jej užívá žijící sourozenec, mají-li sourozenci společné rodiče

 

Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je občan ČR povinnen předložit doklad vydaný znalcem.

 

Prohlášení je nutno učinit před matričním úřadem příslušným podle místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno.

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 

Fyzická osoba učiní před matričním úřadem prohlášení o volbě druhého jména.

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

 

Před matričním úřadem příslušným podle místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno. 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních a správních agend
oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33

686 01  Uherské Hradiště

 

Úřední dny:

po   8,00 - 17,00 hod.

út   8,00 - 14,00 hod.

st   8,00 - 17,00 hod.

čt   8,00 - 14,00 hod.

pá   8,00 - 13,00 hod.
  

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

- rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká

- pravomocný rozsudek o osvojení, jde-li o volbu druhého jména v případě osvojení

- oddací list zákonných zástupců, popř. jejich rodné listy 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Prohlášení o volbě jména musí obsahovat:

 

- jméno, příjmení, datum narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména se prohlášení týká

- místo narození osoby, jejíhož jména se prohlášení týká

- jméno, příjmení, rodné příjmení a datum narození osob činících prohlášení za nezletilého

- jméno, které si zvolí

- ověřený podpis prohlašovatelů; pokud je prohlášení činěno osobně před matričním úřadem, ověření podpisů není třeba 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Za prohlášení o volbě druhého jména není stanoven žádný správní poplatek. 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Nový rodný list se zvolenými jmény je vystaven do 30 dnů od učinění prohlášení. 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.

 

18. Jaké jsou související předpisy

 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

21. Nejčastější dotazy

 

22. Další informace

 

Dítěti, které není státním občanem ČR a jehož rodiče nemají státní občanství ČR, lze zapsat více jmen.

  

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

 

Odbor dopravních a správních agend, oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů

  

26. Kontaktní osoba

 

Božena Světničková, DiS., tel. 572 525 809, bozena.svestnickova@mesto-uh.cz

 

Zdislava Kadeřábková, tel. 572 525 810, zdislava.kaderabkova@mesto-uh.cz

  

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

01.01.2014

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

 

08.06.2016

  

29. Datum konce platnosti popisu

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

 

Zveřejněno dne: 13.02.2012   Datum poslední aktualizace: 16.08.2016
Zodpovědná osoba: Světničkova Božena