Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Uzavření manželství

Tento dokument je zařazen v kategorii: Státní správaMěsto
Sňatek a vyhotovení oddací listu při uzavření manželství

 

4. Základní informace k životní situaci

 

Městský úřad Uherské Hradiště vyřizuje žádosti snoubenců o občanský sňatek nebo církevní sňatek ve správním obvodu města Uherské Hradiště, tj. v Uherském Hradišti a částech Mařatice, Jarošov, Rybárny, Vésky, Sady a Míkovice a v obcích Podolí a Popovice.

  

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 

Snoubenci.

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství.

 

Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti 2 svědků.

 

Uzavřou-li snoubenci občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky a uzavřou-li snoubenci církevní sňatek, nelze následně uzavřít sňatek občanský.

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 

O provedení sňatečného obřadu požádají snoubenci matriku, v jejímž správním obvodu má být manželství uzavřeno, a předloží doklady osvědčující jejich totožnost a způsobilost

k uzavření manželství.

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

 

Městský úřad Uherské Hradiště 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních a správních agend
oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33

686 01  Uherské Hradiště


Úřední dny:

po   8,00 - 17,00 hod.

út   8,00 - 14,00 hod.

st   8,00 - 17,00 hod.

čt   8,00 - 14,00 hod.

pá   8,00 - 13,00 hod.


 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

Občan ČR s trvalým pobytem v ČR

- průkaz totožnosti

- rodný list

- doklad o státním občanství, výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a osobním stavu (postačí občanský průkaz pokud tyto údaje obsahuje)

- pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství

- úmrtní list zemřelého manžela či partnera 

 

Občan ČR s trvalým pobytem v cizině
- doklady jako občan s trvalým pobytem v ČR nebo jim odpovídající doklady, pokud jsou cizím státem vydávány

- výpis z evidence obyvatel o místu pobytu a osobním stavu musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt (pokud jsou tímto státem vydávány)

 

Cizinec

- průkaz totožnosti

- rodný list

- doklad o státním občanství (postačí průkaz totožnosti, pokud je v něm tato informace uvedena)

- doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství - nesmí být ke dni uzavření manželství starší 6 měsíců

- potvrzení o osobním stavu a pobytu (pokud je cizím státem vydáváno)

- pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství

- úmrtní list zemřelého manžela či úmrtní list zemřelého partnera (není třeba pokud je tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství)

 

Potvrzení vydané Ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území ČR (to neplatí pro občany EU, občany smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jejich rodinné příslušníky). Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.
 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

1. Občanský sňatek

 

Dotazník k uzavření manželství (včetně požadovaných dokladů)

- obdrží snoubenci na kterékoli matrice nebo na webových stránkách města.

 

Žádost o povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě

Jedná-li se o občanský sňatek, uskutečňují se sňatečné obřady na místě k tomu určeném - u Městského úřadu Uherské Hradiště je jako místo pro konání sňatečných obřadů určena obřadní síň.

V případě, že chtějí snoubenci uzavřít manželství mimo obřadní síň, je třeba, aby místo uzavření manželství bylo nejdříve schváleno. V tomto případě je nezbytné požádat o schválení jiného vhodného místa sňatečného obřadu. Žádost musí být písemná a musí obsahovat označení snoubenců, datum, hodinu a místo uzavření manželství, včetně uvedení důvodu a kontaktu na snoubence. Žádost musí být snoubenci podepsána a zaslána k rukám starosty Města Uherské Hradiště. (Lze využít formulář zveřejněný na webových stránkách města http://www.mesto-uh.cz/Folders/141829-1-Matrika.aspx)
 

Žádost o povolení uzavření manželství mimo stanovenou dobu

Jedná-li se o občanský sňatek, uskutečňují se sňatečné obřady v předem schválených termínech - schválené termíny pro konání sňatečných obřadů v Uherském Hradišti jsou k dispozici na matrice v Uherském Hradišti nebo na webových stránkách města (Městský úřad/Životní situace).

V případě, že chtějí snoubenci uzavřít manželství mimo schválený termín pro konání sňatečných obřadů, je třeba, aby byl termín konání nejdříve schválen. V tomto případě je nezbytné požádat o schválení mimořádného termínu sňatečného obřadu. Žádost musí být písemná a musí obsahovat označení snoubenců, datum, hodinu a přesné místo uzavření manželství, včetně uvedení důvodu a kontaktu na snoubence. Žádost musí být snoubenci podepsána a zaslána k rukám starosty Města Uherské Hradiště. (Lze využít formulář zveřejněný na webových stránkách města http://www.mesto-uh.cz/Folders/141829-1-Matrika.aspx)
 

 

2. církevní Sňatek

 

Jedná-li se o církevní sňatek, uskutečňuje se sňatečný obřad na místě určeném vnitřními předpisy oprávněné církve.

 

Dotazník k uzavření manželství (včetně požadovaných dokladů)

- obdrží snoubenci na kterékoli matrice nebo na webových stránkách města Úřad on-line

 

Osvědčení k církevnímu sňatku

- obdrží snoubenci na kterékoli matrice nebo na webových stránkách města Úřad on-line

Má-li být uzavřen církevní sňatek, musí snoubenci předložit oddávajícímu osvědčení vydané matričním úřadem, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení potvrzuje, že snoubenci splnili všechny požadavky stanovené zákonem pro uzavření manželství. Od vydání tohoto osvědčení do sňatečného obřadu nesmí uplynout více než 6 měsíců.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Za uzavření manželství ve stanovených termínech (vyhlášené termíny sňatečných obřadů) a v obřadní síni Města Uherské Hradiště není stanoven žádný správní poplatek.

 

Za uzavření manželství mimo stanovenou dobu je stanoven správní poplatek ve výši Kč 1.000,-

 

Za uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě správního obvodu matričního úřadu Uherské Hradiště je stanoven správní poplatek ve výši Kč 1.000,-

 

Za uzavření manželství mimo stanovenou dobu a současně na kterémkoli vhodném místě správního obvodu matričního úřadu Uherské Hradiště je stanoven správní poplatek 1.000,-  (od tohoto správního poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené)

Za uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR je stanoven správní poplatek  3.000,-

Za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR je stanoven správní poplatek Kč 2.000,-

 

Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem Kč 500,-
 

Vystavení prvního oddacího listu je od správního poplatku osvobozeno.

 

Za vydání každého dalšího oddacího listu (tj. druhopisu oddacího listu) je stanoven správní poplatek

Kč 100,-. 

 

Správní poplatky se hradí na matrice.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  

Oddací list je vystaven do 30 dnů ode dne obdržení podkladů. 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

Svědci, kteří jsou v den konání sňatečního obřadu ztotožněni dle občanského průkazu, cestovního dokladu nebo průkazu povolení k pobytu, atd.

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

Sjednat termín a místo sňatečného obřadu je třeba na matrice Uherské Hradiště.
 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

       

18. Jaké jsou související předpisy

 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

 

21. Nejčastější dotazy

 

 

22. Další informace

 

Pokud snoubenec, popř. snoubenci, nemluví nebo nerozumí česky a nebo je neslyšící nebo němý, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze v těchto případech prohlášení o uzavření manželství učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti, nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře.
 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (sňatek v cizině) / Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství

- vydává se na žádost občana nebo bezdomovce, který má povolen pobyt na území ČR

- vydává se podle míst trvalého pobytu, popř. podle posledního trvalého pobytu v ČR před odchodem do ciziny a pokud pobyt nikdy neměl, Úřad městské části Praha 1

- pokud je žádáno prostřednictvím zmocněnce, musí být podpis žadatele na písemné plné moci úředně ověřen

- platnost vysvědčení je 6 měsíců ode dne jeho vydání

 

Žadatel vyplní žádost a předloží:

- občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu cizince

- rodný list

- výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu

- výpis z evidence obyvatel o osobním stavu

- úřední doklad o bydlišti a osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel v cizině

- popř. rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela; pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní list zemřelého partnera

 

Za vydání vysvědčení je stanoven správní poplatek Kč 500,-.

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

 

Odbor dopravních a správních agend, oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů

 

26. Kontaktní osoba

 

Božena Světničková, DiS., tel. 572 525 809, bozena.svetnickova@mesto-uh.cz

 

Zdislava Kadeřábková, tel. 572 525 810, zdislava.kaderabkova@mesto-uh.cz

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

01.01.2014

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

 

08.06.2016

 

29. Datum konce platnosti popisu

 

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

 

Zveřejněno dne: 13.02.2012   Datum poslední aktualizace: 16.08.2016
Zodpovědná osoba: Martínková Jitka