Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Narození

Tento dokument je zařazen v kategorii: Státní správa
Vyhotovení rodného listu po narození dítěte

 

 

4. Základní informace k životní situaci

 

Vystavení rodného listu pro novorozence narozené v obci Uherském Hradišti a částech Mařatice, Jarošov, Rybárny, Vésky, Sady, Míkovice a v obcích Podolí a Popovice.

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 

Matka nebo otec novorozence. 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Matka dítěte si musí do porodnice vzít všechny zákonem stanovené doklady, které předloží porodnici. Porodnice předložené doklady spolu s hlášením o narození dítěte postoupí matrice Uherské Hradiště k zápisu narození do matriční knihy a vydání rodného listu novorozence.
Pokud matka nepředloží v porodnici všechny zákonem stanovené doklady, musí se alespoň jeden
z rodičů osobně dostavit na matriku Městského úřadu Uherské Hradiště a chybějící doklady
doložit.

 

Domácí porody

Pokud se dítě narodilo mimo zdravotnické zařízení a matce dítěte nebyla ani následně poskytnuta zdravotní péče, oznámí matričnímu úřadu narození dítěte:

 

- jeden z rodičů, popř. jeho zákonný zástupce nebo soudem jmenovaný opatrovník, přičemž matka dítěte musí učinit oznámení do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy je schopna oznámení učinit

 

- fyzická osoba, která se o narození dítěte dozvěděla, přičemž oznámení musí učinit do 3 pracovních dnů ode den, kdy se o narození dítěte dozvěděla.

 

Při ústním jednání je oznamovatel povinen prokázat svoji totožnost.

Je-li oznamovatel neslyšící , němý nebo učiní prohlášení v jiném než českém nebo slovenském jazyce, je nutná přítomnost tlumočníka.
  

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 

Předložit v porodnici (při domácích porodech na matričním úřadě) všechny zákonem stanovené doklady. 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

 

Městský úřad Uherské Hradiště

  

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Městský úřad Uherské Hradiště

Odbor dopravních a správních agend

oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů

Protzkarova 33

686 01  Uherské Hradiště

 

Úřední dny:

po   8,00 - 17,00 hod.

út   8,00 - 14,00 hod.

st   8,00 - 17,00 hod.

čt   8,00 - 14,00 hod.

pá   8,00 - 13,00 hod.

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  

1. Rodiče dítěte jsou manželé

- souhlasné prohlášení rodičů o jménu (jménech) dítěte (vyplněné a podepsané oběma rodiči)

- originál oddacího listu rodičů dítěte

- platný občanský průkaz min. jednoho z rodičů dítěte

 

2. Matka dítěte je svobodná, rozvedená nebo ovdovělá a otec dítěte není znám

- prohlášení o jménu dítěte

- originál rodného listu matky dítěte

- platný občanský průkaz matky dítěte 

- pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka dítěte rozvedená

- úmrtní list zemřelého manžela, je-li matka dítěte ovdovělá

 

3. Rodiče dítěte nejsou manželé

- souhlasné prohlášení rodičů o jménu (jménech) dítěte (vyplněné a podepsané oběma rodiči)

- souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k dítěti

- originály rodných listů rodičů dítěte

- pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka dítěte rozvedená (je nutné, aby od právní moci rozsudku o rozvodu manželství uplynulo více jak 300 dní)

- úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá (je nutné, aby od úmrtí manžela uplynulo více jak 300 dní)

- platný občanský průkaz min. jednoho z rodičů dítěte

 

4. Rodiče dítěte nejsou manželé, přičemž otec dítěte dal souhlas k umělému oplodnění

- souhlasné prohlášení rodičů o jménu (jménech) dítěte (vyplněné a podepsané oběma rodiči)

- písemný souhlas muže, který dal k umělému oplodnění souhlas, potvrzený poskytovatelem zdravotnických služeb

- originály rodných listů rodičů dítěte

- pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka dítěte rozvedená (je nutné, aby od právní moci rozsudku o rozvodu manželství uplynulo více jak 300 dní)

- úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá (je nutné, aby od úmrtí manžela uplynulo více jak 300 dní)

- platný občanský průkaz min. jednoho z rodičů dítěte

  

U domácích porodů jsou předkládány matričnímu úřadu doklady viz. výše a současně další doklady, které prokáží, že matkou dítěte je žena, která dítě porodila.

     

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Prohlášení rodičů o volbě jména (jmen) dítěte

-prohlášení obdrží matka dítěte u svého gynekologa nebo je možno jej vyzvednout na matrice Uherské Hradiště, případně je možno formulář stáhnout z webových stránek města (Úřad on-line/Formuláře)

-vyplněné prohlášení s uvedením jména (jmen) pro dítě mužského pohlaví i pro dítě ženského pohlaví podepíší oba rodiče

-pokud rodiče dítěte učinili volbu jména zároveň s určení otcovství k nenarozenému dítěti, tento doklad není potřeba

 

 Souhlasné prohlášení o určení otcovství k nenarozenému, nebo narozenému dítěti

-rodiče dítěte, kteří chtějí určit otcovství k nenarozenému nebo již narozenému dítěti, se dostaví společně na kteroukoli matriku a předloží své platné občanské průkazy a originály rodných listů a souhlasně prohlásí, jaké příjmení bude jejich dítě užívat (v případě nenarozeného dítěte uvedou příjmení v mužském i ženském tvaru). Na základě souhlasného prohlášení rodičů je ihned vystaven  Zápis o určení otcovství k nenarozenému nebo narozenému dítěti.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Vystavení prvního rodného listu pro novorozence je od správního poplatku osvobozeno.


Za vydání každého dalšího rodného listu je stanoven správní poplatek Kč 100,--

 

Poplatek za vydání druhopisu rodného listu lze uhradit přímo na matrice Uherské Hradiště.
 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Rodný list novorozence matriční úřad vystaví do 30 dnů ode dne narození dítěte a to na základě oznámení matričnímu úřadu od zdravotnického zařízení nebo od ústního oznámení o narození dítěte (domácí porody). 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon 301/2000 Sb.

 

18. Jaké jsou související předpisy

 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Oprava chybného zápisu nebo nesprávného údaje se provádí na žádost oprávněné osoby nebo z úřední povinnosti. 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

Matriční úřad nezapíše do knihy narození jméno (jména) dítěte a učiní o tom oznámení soudu, jestliže rodiče:

- se nedohodnou  na jménu (jménech) dítěte do 1 měsíce od narození dítěte

- jméno dítěti neurčí do 1 měsíce od narození dítěte

- určí dítěti jméno (jména), které nelze zapsat

- nejsou známi

  

Nedohodnou-li se rodiče na příjmení dítěte, příjmení se do knihy narození nezapíše a matriční úřad o tom učiní oznámení soudu.

   

21. Nejčastější dotazy

 

22. Další informace

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

 

Odbor dopravních a správních agend, oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů

 

26. Kontaktní osoba

 

Božena Světničková, DiS., tel. 572 525 809, bozena.svetnickova@mesto-uh.cz 

 

Zdislava Kadeřábková, tel. 572 525 810, zdislava.kaderabkova@mesto-uh.cz

  

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

01.01.2014

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

 

16.08.2016

 

29. Datum konce platnosti popisu

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

 

Zveřejněno dne: 13.02.2012   Datum poslední aktualizace: 16.08.2016
Zodpovědná osoba: Světničkova Božena