Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Trvalý pobyt

Tento dokument je zařazen v kategorii: Státní správaMěsto
Přihlášení k trvalému pobytu, zrušení trvalého pobytu.

 

4. Základní informace k životní situaci

 

Přihlášení občanů ČR (dále jen "občan") k trvalému pobytu v obci Uherské Hradiště a částech Mařatice, Jarošov, Rybárny, Vésky, Sady a Míkovice.

 

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v registru obyvatel a kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním, a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníku nemovitosti.

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 

Ve věci přihlášení k trvalému pobytu je oprávněn jednat občan, který se přihlašuje, popř. jeho zákonný zástupce, pokud jde o občana mladšího 15 let.

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Změnu místa trvalého pobytu ohlásí občan osobně na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

 

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

- vyplnit a podepsat přihlašovací lístek

- předložit občanský průkaz

- doložit vlastnictví nebo oprávněnost užívání bytu nebo domu 

 

Poté ohlašovna oddělí vyznačenou část občanského průkazu občana  a vydá mu potvrzení o změně místa trvalého pobytu.

Potvrzení o změně místa trvalého pobytu je nutno nosit spolu s občanským průkazem do doby vyhotovení nového občanského průkazu.

O nový občanský průkaz je občan povinen požádat do 15 pracovních dnů po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje

o místu trvalého pobytu.
   

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 

Osoba, která se chce přihlásit k trvalému pobytu, vyplní na ohlašovně "Přihlašovací lístek", předloží požadované doklady a zaplatí správní poplatek.  

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

 

Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně obecního, příp. městského úřadu v místě nového trvalého pobytu.

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Městský úřad Uherské Hradiště

Odbor dopravních  správních agend

oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů

Protzkarova 33

686 01  Uherské Hradiště

 

Úřední dny:

po   8,00 - 17,00 hod.

út   8,00 - 14,00 hod.

st   8,00 - 17,00 hod.

čt   8,00 - 14,00 hod.

pá   8,00 - 13,00 hod.
 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

-občanský průkaz

 

-výpis z katastru nemovitostí (LV) nebo kupní smlouvu označenou vkladem práva do katastru  nemovitostí, pokud jde o osobu, která je vlastníkem nemovitosti

 

-nájemní smlouvu, pokud jde o osobu, která je nájemcem nemovitosti
 

V případě, že osoba, která se chce přihlásit k trvalému pobytu, není vlastníkem nebo nájemce nemovitosti, je při přihlášení k trvalému pobytu nutná přítomnost tohoto vlastníka nebo nájemce. Vlastník nebo nájemce do Přihlašovacího lístku potvrdí souhlas s přihlášením.
Odhlášení z původního místa trvalého pobytu zajistí ohlašovna v místě přihlášení k novému trvalému pobytu.

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Přihlašovací lístek – je k dispozici na kterékoli ohlašovně. 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Správní poplatek za přihlášení k trvalému pobytu je Kč 50,--

 

Od správního poplatku jsou osvobozeny občané mladší 15 let. 

 

Správní poplatek se hradí na ohlašovně.
  

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Žadatel je přihlášen k trvalému pobytu na novou adresu ihned. 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

V případě, že osoba, která se chce přihlásit k trvalému pobytu, není vlastníkem nebo nájemce nemovitosti, je při přihlášení k trvalému pobytu nutná přítomnost tohoto vlastníka nebo nájemce. Vlastník nebo nájemce do Přihlašovacího lístku potvrdí souhlas s přihlášením.
 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

  

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů

 

18. Jaké jsou související předpisy

 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

Zjistí-li se při přihlášení k trvalému pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v základním registru obyvatel nebo informačním systému, vyzve ohlašovna občana k jejich odstranění a stanoví lhůtu. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.

 

21. Nejčastější dotazy

 

22. Další informace

 

Na písemnou žádost občana lze v evidenci obyvatel uvést též údaj o adrese, na kterou mu mají být písemnosti doručovány, tzv. doručovací adresa.

Doručovací adresu, její změnu nebo zrušení občan nahlásí na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu.

Jedná se o bezplatnou službu.

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Ukončení trvalého pobytu na území ČR

Pokud se občan rozhodne ukončit trvalý pobyt na území ČR, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu.

Toto sdělení musí být podepsáno občanem před zaměstnancem ohlašovny nebo podpis občana na tomto sdělení musí být úředně ověřen. (Elektronické sdělení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem nebo dodáno prostřednictvím datové schránky.)

 

 

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

 

- byl-li proveden zápis údaje o trvalém pobytu na základě neplatných, pozměněných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností

 

- byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn, zanikl nebo je nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení

 

- zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu jen na návrh vlastníka objektu nebo vymezené části objektu nebo na návrh oprávněné osoby (např. pronajímatel bytu, provozovatel ubytovacího zařízení). Navrhovatel je v tomto případě povinen existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu ohlašovně prokázat.

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je k dispozici na ohlašovně nebo na webových stránkách města MěÚ on-line

  

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

 

Odbor dopravních a správních agend, oddělení matrik,evidence obyvatel a osobních dokladů

 

26. Kontaktní osoba

 

 

Olga Horáková, tel. 572 525 813, olga.horakova@mesto-uh.cz 

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

01.01.2014

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

 

16.08.2016

  

29. Datum konce platnosti popisu

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Zveřejněno dne: 13.02.2012   Datum poslední aktualizace: 16.08.2016
Zodpovědná osoba: Horáková Olga