Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Vydání cestovního dokladu

Tento dokument je zařazen v kategorii: Státní správa
Vyhotovení cestovního pasu

 

4. Základní informace k životní situaci

 

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (CD) se vydává ve lhůtě do 30 dnů a jeho platnost je 10 let, občanům do 15 let se vydává CD s platností 5 let.

Biometrickým údajem se rozumí údaj o zobrazení obličeje zpracovaný v digitální podobě a údaj o otiscích prstů rukou, otisky prstů se pořizují občanům starším 12 let.


S účinností od 1.1.2016 bylo zrušeno vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji. Žádá-li občan o vydání CP v kratší lhůtě, bude mu vydán za zvýšený správní poplatek plnohodnotný cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s biometrickými údaji s dobou platnosti 10 let, u občanů do 15 let s dobou platnosti 5 let. Tento CP se vydává ve lhůtě 6 pracovních dnů (den podání žádosti se do lhůty nezapočítává).


Dobu platnost CD nelze prodloužit a rovněž nelze do CP rodiče zapisovat děti mladší 10 let. Platnost všech těchto zápisů dětí (stejně jako platnost zápisů dětí v občanském průkazu rodičů) byla ukončena dne 26. června 2012. V současné době již musí každý občan (tzn. i dítě) cestovat do zahraničí s vlastním platným cestovním dokladem.


CP se vydávají s územní platností do všech států světa, rozhodně však doporučujeme občanům zjistit si před každou cestou aktuální podmínky příslušné země pro vstup na své území.

 

5. Kdo je oprávněn podat žádost o cestovní pas

 

 

O vydání CP může požádat :

 • Občan starší 15 let - avšak do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí připojit k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem; podpis lze ověřit u orgánu,  u něhož se podává žádost; souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.
 • Za občana mladšího 15 let zákonný zástupce.
  Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem; souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.
 • Soudem určený opatrovník za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti.
 • Za občana mladšího 15 let člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
 • Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas. 

Převzít vyhotovený CD může :

 • osobní převzetí občanem starším 15 let,
 • za občana mladšího 15 let zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí,
 • opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena, nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
   
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Podat žádost o vydání CD a převzít vyhotovený CD je možné na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností, v zahraničí také u zastupitelského úřadu České republiky.
V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít vyhotovený CP na jiném úřadě, bude převzetí CP zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100,- Kč. Tento správní poplatek je vybírán při převzetí CD.

Převzít CD, který je vydáván ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů, je možno pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého si občan podal žádost o vydání dokladu.

 

Při převzetí CP může občan požádat o ověření správnosti údajů v něm uvedených a o ověření funkčnosti nosiče dat; v případě nesprávnosti údajů nebo nefunkčnosti dat má právo na vydání nového CP s biometrickými údaji.

 

Při převzetím CP občan obdrží poučení o tom, jak nakládat s CP a chránit jeho datovou stránku a nosič dat (čip) před poškozením.

  

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 

Žadatel se dostaví na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde předloží potřebné doklady a žádost o vydání CD s ním bude zpracována elektronicky.

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

 

- kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřad městské části  Praha 1 až 22

- v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Městský úřad Uherské Hradiště

Odbor dopravních a správních agend

oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů

Protzkarova 33

686 01  Uherské Hradiště

 

Úřední hodiny:

po, st  8.00 – 17.00

út, čt, pá  8.00 – 13.00

 

Před vstupem k odbavovacím přepážkám si občan zvolí na dotykové obrazovce v čekárně službu, kterou potřebuje; odbavovací zařízení vydá lístek s pořadovým číslem; k vyřízení potřebných záležitostí je občan vyzván zvukovým signálem a upozorněn na hlavním displeji na číslo přepážky, kde bude jeho žádost vyřizována.

 

Každý žadatel musí mít vydán svůj lístek s pořadovým číslem k vyřízení dokladu.
 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

K vydání CP se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji pro občana staršího 18 let:

 • platný doklad totožnosti (OP),
 • stávající CP.

Fotografie není potřeba, pořizuje se při zpracování žádosti na místě.


 

 

K vydání CP se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji pro občana ve věku 15-18 let:

 • platný doklad totožnosti (žadatel i zákonný zástupce), 
 • rodný list žadatele, 
 • stávající CP (pokud již byl žadateli vydán).

Fotografie není potřeba, pořizuje se při zpracování žádosti na místě.
Při podání žádosti o CP je nutná osobní přítomnost žadatele i zákonného zástupce žadatele, který musí před úředníkem agendy cestovních dokladů podepsat elektronicky zpracovanou žádost – souhlas.

 

 

K vydání CP se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji pro občana mladšího 15 let:

 • platný doklad totožnosti (OP) zákonného zástupce,
 • rodný list dítěte,
 • stávající CP dítěte (pokud již byl dítěti vydán).

Fotografie není potřeba, pořizuje se při zpracování žádosti na místě. 
Při podání žádosti o CP je nutná osobní přítomnost žadatele i zákonného zástupce žadatele, který musí před úředníkem agendy cestovních dokladů podepsat elektronicky zpracovanou žádost – souhlas.
Ve sporných případech (v pochybnostech o správnosti údajů) může správní orgán požadovat předložení rodných listů rodičů, případně prarodičů.
 

Vyhotovený CP je občan povinen převzít osobně, u občanů mladších 15 let má tuto povinnost jeho zákonný zástupce.
 

Držitelé neplatného CP jsou povinni tento doklad odevzdat.

Bližší informace je možno získat na oddělení cestovních dokladů, tel. 572 525 806, 807, 808, 818.
 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan pouze předloží doklady potřebné k vydání CP, popř. platný OP.

Nepřikládá se fotografie, fotografie je pořizována na místě při podání žádosti, proto se občan musí dostavit osobně.


  

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Správní poplatky za vydání CD se platí v hotovosti nebo kartou pří podání žádosti.

 

Za vydání CP se strojově čitelnou zónou a nosičem biometrických údajů jsou zákonem stanoveny správní poplatky:

 1. vydání CD ve lhůtě 30 dnů
  • občanům starším 15 let 600,- Kč 
  • občanům ve věku do 15 let 100,- Kč
 2. vydání CD ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů
  • občanům starším 15 let 4 000,- Kč
  • občanům ve věku do 15 let 2 000,- Kč 
    
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

CP se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě 30 dnů nebo ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů (den podání žádosti se nezapočítává). 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

Další účastníci nejsou stanoveni. 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

Další činnosti nejsou požadovány. 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

 

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou. 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech)
 • Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu
18. Jaké jsou související předpisy

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Při rozhodování podle zákona o cestovních dokladech se postupuje podle správního řádu, pokud není stanoveno jinak. Proti rozhodnutím ve věcech cestovních dokladů (např. proti rozhodnutí o skončení platnosti CP) lze podat odvolání u odvolacího orgánu (Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor právní a Krajský živnostenský úřad), a to podáním učiněným u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

Pokud občan nesplní povinnost nebo poruší zákaz stanovený zákonem o cestovních dokladech, může být takové jednání posouzeno jako přestupek. Přestupky na úseku cestovních dokladů jsou upraveny v § 34a zákona o cestovních dokladech; přestupkem může být například porušení povinnosti chránit cestovní doklad před odcizením, ztrátou, poškozením, zničením nebo zneužitím, odevzdat neplatný cestovní doklad. Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000,- Kč, v případech neoprávněného zpracovávání údajů v nosiči dat s biometrickými údaji lze uložit pokutu do výše 1 000 000,- Kč. 

  

21. Nejčastější dotazy

 

Proč nelze ponechat neplatný pas, ve kterém je platné vízum?


Protože podle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, je občan povinen odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný CP, jinak se dopouští přestupku, za který mu může být uložena pokuta až do výše 10 000,- Kč.
  

22. Další informace

 

 Postup při ztrátě, odcizení, zničení CP


Držitel je povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, zničení cestovního dokladu nebo jeho nález orgánu příslušnému k jeho vydání, popřípadě kterémukoliv obecnímu úřadu obce

s rozšířenou působností, matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru policie. Při pobytu v zahraničí pak nejbližšímu zastupitelskému úřadu, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva.
 

Ohlášení provede občan osobní návštěvou, kdy na příslušném úřadě sepíše protokol o tom, jak k události došlo a předloží svůj občanský průkaz. O nový cestovní pas je možno požádat bezprostředně.

  

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR - cestovní doklady.  

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

 

Odbor dopravních a správních agend

oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů

 

26. Kontaktní osoba

 

Michaela Matoušková, tel. 572 525 818, michaela.matouskova@mesto-uh.cz

 

Bc. Nelly Andrýsková, DiS., tel. 572 525 808, nelly.andryskova@mesto-uh.cz

 

Vladimíra Turecká, tel. 572 525 806, vladimira.turecka@mesto-uh.cz

 

Hana Vávrová, tel. 572 525 807, hana.vavrova@mesto-uh.cz

  

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

1. 1. 2016

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

 

8.4.2016

  

29. Datum konce platnosti popisu

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

 

 

Zveřejněno dne: 13.02.2012   Datum poslední aktualizace: 12.05.2016
Zodpovědná osoba: Hubáčková Alexandra