Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Žádost o vydání řidičského průkazu - prvopis

Tento dokument je zařazen v kategorii: Státní správa
Žádost o vydání řidičského průkazu (udělení řidičského oprávnění)

 

4. Základní informace k životní situaci

 

Vydání řidičského průkazu osobě po úspěšném vykonání zkoušky z odborné způsobilosti:
absolvovala autoškolu a úspěšně vykonala zkoušku (poprvé nebo rozšíření stávajícího ŘO).
 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 

Žadatel o nový řidičský průkaz, nebo osoba písemně zplnomocněna žadatelem o vydání řidičského průkazu.
V případě zastupování, je obsahem plné moci "prohlášení žadatele o uznání podpisu na žádosti za vlastní".

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Podmínky udělení řidičského oprávnění jsou stanoveny v § 82 odst. 1 a 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"). 

Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která:

 


• dosáhla věku stanoveného zákonem,
• je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel,
• je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel,
• má na území České republiky obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje,
• splnila další podmínky stanovené zákonem,
• není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, není povinným v exekuci pozastavením řidičského oprávnění, osobě, které nebylo uloženo v trestním řízení přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo osobě, která nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
• není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem,
• není ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, pokud se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel během této zkušební doby.
 


Řidičské oprávnění nelze udělit osobě, jejíž řidičské oprávnění bylo v jiném členském státě pozastaveno nebo odejmuto, nebo jí byl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, pokud neuplynula lhůta pro opětovné udělení řidičského oprávnění. 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 
Žadatel nebo zplnomocněná osoba se musí dostavit na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou

působností v místě trvalého bydliště žadatele. V případě zastupování žadatele je nutné předložit tiskopis žádosti o ŘP s vlastnoručním podpisem žadatele. Vzhledem k tomu, že každá žádost má individuální bar kód, není možné tuto získat v elektronické podobě.

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

 

Městský úřad, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel, Revoluční 1023 Uherské Hradiště.

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Na Městském úřadě, odboru dopravních a správních agend se sídlem ul. Revoluční 1023 v Uherské Hradišti.

Žádost o výměnu řidičského průkazu se podává na oddělení registru řidičů a vozidel, ve třetím podlaží vlevo dveře č. 311, telefon 572 525 565 nebo 572 525 566.

       

Úřední dny k podání žádosti:

po 8.00 – 17.00
út na základě objednávky v rezervačním systému - evidence řidičských oprávnění
st 8.00 – 17.00
čt na základě objednávky v rezervačním systému - evidence řidičských oprávnění
pá 8.00 – 12.00

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

Platný doklad totožnosti žadatele, v případě ztráty OP, potvrzení o odcizení nebo ztrátě + pas.

Podkladem pro vydání řidičského průkazu je žádost.(V případě zastupování musí být opatřena podpisem žadatele)

K žádosti musí být přiložena, jedna fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm na papíru s min.160 g/m², aktuální a odpovídající podobě žadatele v době podání žádosti.
• posudek o zdravotní způsobilosti,
• doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny vozidel, který nesmí být starší než 6 měsíců,
• doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání, nebo potvrzení o studiu podle § 82 odst. 4 zákona o silničním provozu; dokladem prokazujícím obvyklé bydliště žadatele je zejména:
potvrzení o přechodném pobytu podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
• výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,
• nájemní smlouva k nemovitosti,
• potvrzení o zaměstnání,
• výpis z živnostenského rejstříku,
• čestné prohlášení žadatele, že:
• není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem a
• jiným členským státem mu nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel nebo že jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto, nebo že již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba pro opětovné udělení řidičského oprávnění,
• rozhodnutí o udělení výjimky podle § 83 odst. 4 zákona o silničním provozu, byla-li udělena,
• doklad o splnění dalších podmínek podle § 91 zákona o silničním provozu, 
 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Žádost o nový řidičský průkaz je k dispozici na odd. řidičských průkazů, je vyplňována strojově, tudíž žadatel pouze žádost podepisuje. Vzhledem k tomu, že každá žádost má individuální bar kód, není možné tuto získat v elektronické podobě. 
 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Správní poplatky jsou stanoveny v ,,POLOŽCE 26 písm. h)" z.č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění, a § 110 odst. 4 zák. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.

Vydání nového řidičského průkazu z důvodů změny údajů v řidičském průkazu 50,- Kč, nebo platební kartou na přepážce.
Žadatel nemůže požádat o vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě.
 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Jsou-li splněny podmínky pro vydání řidičského průkazu, vydá příslušný pověřený obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičský průkaz nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti o vydání řidičského průkazu. Při podání žádosti nesmí být doklad o odborné způsobilosti starší než 6 měsíců.

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

Zplnomocněná osoba, pokud tak byla písemně zplnomocněna, nebo v případě mladistvé osoby (do 18-ti let) žadatele jeho zákonný zástupce.

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

18. Jaké jsou související předpisy

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

21. Nejčastější dotazy

 

22. Další informace

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

 

Odbor dopravních a správních agend Města Uherské Hradiště.

 

26. Kontaktní osoba

 

Tvrdoň Antonín, vedoucí odd. registru řidičů a vozidel.

tel. 572 525 561, email: antonin.tvrdon@mesto-uh.cz

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

01.01.2012 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

 

9.5.2016 

 

29. Datum konce platnosti popisu

 

V souvislosti se změnou příslušné legislativy. 

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Držitel řidičského oprávnění je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné

osoby na základě ověřené plné moci na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Zároveň s převzetím nového řidičského průkazu je nutné odevzdat neplatný řidičský průkaz dle ust.

§ 110 odst. 5 zákon č. 361/2000 Sb.
 

 

Zveřejněno dne: 10.05.2016   Datum poslední aktualizace: 11.05.2016
Zodpovědná osoba: Tvrdoň Antonín