Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Žádost o výměnu řidič.průkazu – skončení platnosti

Tento dokument je zařazen v kategorii: Státní správa
Žádost o výměnu řidičského průkazu – skončení platnosti

 

4. Základní informace k životní situaci

 

Výměna řidičského průkazu, kterému končí jeho platnost dle ust. § 134 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb.

Po skončení platnosti řidičského průkazu nelze vydat náhradní (dočasný) řidičský průkaz.

Neplatný řidičský průkaz je povinen držitel dle ust. §125c odst.4 písm. b) z.č.361/2000 Sb. ve znění novel odevzdat, neboť neodevzdání tohoto dokladu porušuje zákonnou povinnost.

Za takovýto přestupek lze uložit pokutu od 2500,-Kč do 5000,-Kč.  

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 

Osoba - žadatel o výměnu řidičského průkazu, nebo osoba písemně zplnomocněna žadatelem o vydání řidičského průkazu.
V případě zastupování, je obsahem plné moci "prohlášení žadatele o uznání podpisu na žádosti za vlastní".

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Podkladem pro vydání řidičského průkazu je žádost o vydání řidičského průkazu. K žádosti musí být
přiložen platný doklad totožnosti žadatele, jedna fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm na papíru s

min.160 g/m², aktuální a odpovídající podobě žadatele v době podání žádosti, řidičský průkaz.
  

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 

 Žadatel nebo zplnomocněná osoba se musí dostavit na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou

působností v místě trvalého bydliště žadatele. V případě zastupování žadatele je nutné předložit tiskopis žádosti o ŘP s vlastnoručním podpisem žadatele. Vzhledem k tomu, že každá žádost má individuální bar kód, není možné tuto získat v elektronické podobě.

  

8. Na které instituci životní situaci řešit

 

Městský úřad, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel, Revoluční 1023 Uherské Hradiště.

  

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Na Městském úřadě, odbor dopravních a správních agend se sídlem ul. Revoluční 1023 v Uherské Hradišti.

Žádost o výměnu řidičského průkazu se podává na oddělení registru řidičů a vozidel,
ve třetím podlaží vlevo dveře č. 311.
telefon 572 525 565 nebo 572 525 566.

 

Úřední dny k podání žádosti:

po 8.00 – 17.00
út na základě objednávky v rezervačním systému - evidence řidičských oprávnění
st 8.00 – 17.00
čt na základě objednávky v rezervačním systému - evidence řidičských oprávnění
pá 8.00 – 12.00   

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

  • Platný doklad totožnosti žadatele, v případě ztráty OP, potvrzení o odcizení nebo ztrátě + pas,
  • řidičský průkaz, a pokud osoba žadatele dosáhla věku 65 let, taktéž platný lékařský posudek.
  • V případě zastoupení vyplněný formulář s podpisem žadatele, žádost o nový řidičský průkaz".
  • V zastoupení písemnou plnou moc žadatele. 
  • K žádosti musí být přiložena, jedna fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm na papíru s min.160 g/m², aktuální a odpovídající podobě žadatele v době podání žádosti.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Žádost o nový řidičský průkaz je k dispozici na odd. řidičských průkazů.
 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Správní poplatky jsou stanoveny v ,,POLOŽCE 26 písm. h)" z.č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v 

platném znění a § 110 odst. 4 zák. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.

Vydání nového řidičského průkazu z důvodů změny údajů v řidičském průkazu 50,- Kč, nebo platební kartou na přepážce.
Žádá-li držitel o vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě 500,- Kč.
  

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Jsou-li splněny podmínky pro vydání řidičského průkazu, vydá příslušný pověřený obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičský průkaz nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti o vydání řidičského průkazu.

Pokud byla podána žádost o vydání v kratší lhůtě a byl uhrazen správní poplatek 500,- Kč, vydá se   

řidičský průkaz do 5 pracovních dnů.

   

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

Zplnomocněná osoba, pokud tak bylo učiněno.

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

 

V dané záležitosti doposud nelze podat žádost elektronicky.

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

  • Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění
  • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

18. Jaké jsou související předpisy

  

Směrnice Rady ES 91/439/EHS

Vyhláška č. 31/2001 Sb.

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

Nesplněním uvedené povinnosti může být kvalifikováno jako přestupek podle § 46 odst. 1 přestupkového zákona, za který je možné uložit pokutu až do výše 30 000,- Kč. 

 

21. Nejčastější dotazy

 

22. Další informace

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel.

 

26. Kontaktní osoba

 

Tvrdoň Antonín, vedoucí oddělení registru řidičů a vozidel,  tel. 572 525 561, email: antonin.tvrdon@mesto-uh.cz

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

01.01.2012

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

 

9.5.2016

  

29. Datum konce platnosti popisu

 

V souvislosti se změnou příslušné legislativy.

  

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Vyzvednout řidičský průkaz lze buď osobně, nebo s ověřenou plnou mocí.

Zároveň s převzetím nového řidičského průkazu je nutné odevzdat neplatný řidičský průkaz dle ust.

§ 110 odst. 5 zákon č. 361/2000 Sb.

 

Zveřejněno dne: 08.05.2016   Datum poslední aktualizace: 22.08.2016
Zodpovědná osoba: Tvrdoň Antonín