Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Přestavba vozidla

Tento dokument je zařazen v kategorii: DopravaStátní správa

 

4. Základní informace k životní situaci

 

Přestavbou silničního vozidla je změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla.


Za změnu podstatných částí se považují:

 • změna druhu pohonu, vestavění jiného typu motoru
 • změna karoserie, pérování vozidla a kol způsobující změnu povoleného zatížení
 • změna druhu karoserie nebo nástavby, pro které se mění účel a způsob použití silničního vozidla
 • změna kategorie vozidla
 • Úprava podstatných částí, nahrazuje-li se nebo doplňuje-li se vozidlo novou nebo jinou součástí nebo výbavou, musí tato součást nebo výbava splňovat podmínky stanovené tímto zákonem.
 • O přestavbu silničního vozidla se nejedná, jestliže výrobce vozidla prohlásí podstatnou část mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla za náhradní díl k tomuto vozidlu dle §73 odst.7 zák. 56/2001Sb.
 • Přestavbu silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, povoluje příslušný úřad na základě písemné žádosti, pokud jsou splněny podmínky pro přestavbu stanovené v prováděcím právním předpisem.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 

Žádost podává vlastník, provozovatel se souhlasem vlastníka, zástavní věřitel, popřípadě další osoby, jichž se zápis v registru vozidel týká.

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Žadatel s sebou musí mít doklady uvedené v bodu č.10.

  

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 

Podáním žádosti na místně příslušném úřadě, tzn. dle místa pobytu fyzických osob nebo dle místa sídla firmy, které je uvedeno ve výpisu z obchodního rejstříku.

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel, Revoluční 1023, 2. podlaží, dveře č. 219a (za železničním podjezdem, u nemocnice).

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel, Revoluční 1023, 2. podlaží, dveře č. 219a; Přepážky č. 1 a 5, 


Petr Škopík telefon 572 525 572; Mgr. Václav Valštýn telefon 572 525 577; Fax: 572 525 595.
 

Úřední hodiny:

Po 8.00 – 17.00
St 8.00 – 17.00
Pá 8.00 – 12.00
 

 

Objednat se lze zde.
 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

 • Vyjádření výrobce nebo akreditovaného zástupce k přestavbě vozidla,
 • podrobný popis přestavby vozidla,
 • návrh na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu vozidla,
 • technický popis a výkresová dokumentace systému vozidla, konstrukční části nebo samostatného technického celku, pokud nebyla schválena její technická způsobilost typu,
 • technický protokol vydaný zkušební stanicí.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Žádost o povolení přestavby technické způsobilosti vozidla. Formulář je k dispozici na informacích a v čekárně.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Schválení tech. způsobilosti po přestavbě a schválení výcvikového vozidla v AŠ – 1 000 Kč.
Schválení technické způsobilosti po přestavbě na LPG – 500 Kč.
Poplatky se hradí v hotovosti přímo na přepážce.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Do 30 dnů ode dne podání žádosti, ve zvláště složitých a odůvodněných případech až 60 dní.

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

 

Žádost o registraci nelze vyřídit elektronicky.

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění později vydaných předpisů.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a změn.
 • Vyhláška MDS č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění později vydaných předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb. – správní řád
 • Vyhláška č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků.
18. Jaké jsou související předpisy

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí dle § 82, zák. 500/2004 Sb.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, zák. 500/2004 Sb. a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

Formou rozhodnutí, pokud úřad nevyhoví podané žádosti.

 

21. Nejčastější dotazy

 

Přestavba vozidla z nákladního vozidla kat. N1 na osoní automobil kat. M1.

 

22. Další informace

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Podáním žádosti o povolení přestavby.

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel.

 

26. Kontaktní osoba

 

Mgr. Václav Valštýn, tel. 572 525 577, email: vaclav.valstyn@mesto-uh.cz

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

08.03.2012

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

 

08.07.2015

 

29. Datum konce platnosti popisu

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Při provádění úkonů je možné se nechat zastoupit dle Občanského zákoníku č. 40/1964 ve znění pozdějších předpisů, hlava třetí.

 

Zveřejněno dne: 13.02.2012   Datum poslední aktualizace: 24.09.2015
Zodpovědná osoba: Tvrdoň Antonín