Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Schválení tech. způsobilosti dovezeného vozidla

Tento dokument je zařazen v kategorii: DopravaStátní správa
Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

 

4. Základní informace k životní situaci

 

Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zákona 56/2001, vyhl. 341/ 2002.
Dovezené vozidlo ze zahraničí nemá schválenou technickou způsobilost pro provoz na pozemních komunikacích.
Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje úřad na základě písemné žádosti. Příslušným je úřad, v jehož územním obvodu má žadatel trvalý pobyt nebo sídlo.
 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 

Žádost podává fyzická nebo právnická osoba (ověřená plná moc), která vlastní dovezené vozidlo.

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

 

Dovoz vozidel z nečlenského státu EU:

 • Žadatel vyplní žádost o schválení technické způsobilosti.
 • Úřad rozhodne o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, jestliže žadatel prokáže, že:
  • U vozidla kategorie M1;M2;N1;L;O1;O2;T;S; neuplynula od data první registrace doba delší než 8 let a u vozidel ostatních kategorií doba delší než 5 let od první registrace v zemi původu vozidla a vozidlo musí plní emisní limity platné v ČR v době výroby vozidla.


Před dovozem vozidla ze zahraničí se doporučuje provést konzultaci na našem oddělení - součástí schválení technické způsobilosti je i vydání technického průkazu motorového nebo přípojného vozidla.
 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 

Podáním žádosti na úřadě.

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel, Revoluční 1023, 2. podlaží, dveře č. 219b (za železničním podjezdem, u nemocnice).

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel, Revoluční 1023, 2. podlaží, dveře č. 219a. Přepážky č. 1 a č.5.


Petr Škopík tel. 572 525 572, Mgr. Václav Valštýn 572 525 577 Fax: 572 525 595.
 

Úřední hodiny:

Po 8.00 – 17.00
St 8.00 – 17.00
Pá 8.00 – 12.00
 

Objednat se lze zde.
 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

Dovoz vozidel z nečlenského státu EU:

 • Žadatel vyplní žádost o schválení technické způsobilosti. Úřad rozhodne o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, jestliže žadatel prokáže, že:
  • U vozidla kategorie M1;M2;N1;L;O1;O2;T;S; neuplynula od data první registrace doba delší než 8 let a u vozidel ostatních kategorií doba delší než 5 let od první registrace v zemi původu vozidla. Vozidlo musí plnit emisní limity, platné v ČR v době výroby vozidla.
  • Před dovozem vozidla ze zahraničí se doporučuje provést konzultaci na našem oddělení - součástí schválení technické způsobilosti je i vydání technického průkazu motorového nebo přípojného vozidla 3. osvědčení o registraci část I. (zahraniční ORV), byl-li vydán, nebo dokladem o vyřazení.
  • Vozidla z registru vozidel jiného státu, jedná-li se o vozidlo, na které se vztahuje povinnost registrace v jiném státě, a pokud vozidlo v jiném státě registrováno bylo.
  • Protokolem o evidenční kontrole nebo technickým protokolem vydaným zkušební stanicí, jedná-li se o vozidlo, které již bylo registrováno v jiném státě.

Dovoz vozidla z nečlenského státu:
Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla musí být doložena těmito doklady:

 • doklad o ukončení celního řízení
 • dokladem o schválení technické způsobilosti silničního vozidla vydaným jiným státem
 • osvědčení o registraci část II. .(zahraniční TP).
 • svědčení o registraci část I. (zahraniční ORV), bylo-li vydáno, nebo dokladem o vyřazení vozidla z registru vozidel.
 • technický protokol vydaný zkušební stanicí (STK)

Dovoz neregistrovaného (nového) vozidla s globální homologací:
Žadatel podá žádost, ke které doloží COC list, na jehož základě úřad vystaví technický průkaz, (neschvaluje se technická způsobilost vozidla).
Žadatel je při převzetí povinen prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (OP), u cizinců cestovní pas.
 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, žádost lze vyzvednout na informacích nebo v čekárně.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Vozidlo s globální homologací - 1 500 Kč
Vozidlo bez globální homologace - 2 000 Kč.
Poplatky jsou hrazeny v hotovosti na přepážce pracovníkovi, který vydá doklady po schválení IDV.
 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti doložené potřebnými doklady.

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

 

Žádost o registraci nelze vyřídit elektronicky.

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění později vydaných předpisů.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů a změn.
 • Zákon č. 226/2006 Sb.
 • Vyhláška č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků.
18. Jaké jsou související předpisy

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Odvolání proti rozhodnutí dle § 82, zák. 500/2004 Sb.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, zák. 500/2004 Sb. a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

Žádosti nebude vyhověno

 

21. Nejčastější dotazy

 

Dovoz vozidla z EU.

 

22. Další informace

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel.

 

26. Kontaktní osoba

 

Mgr. Václav Valštýn, tel. 572 525 577, email: vaclav.valstyn@mesto-uh.cz

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

08.03.2012

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

 

08.07.2015

 

29. Datum konce platnosti popisu

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Zveřejněno dne: 13.02.2012   Datum poslední aktualizace: 26.04.2017
Zodpovědná osoba: Tvrdoň Antonín