Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Zánik vozidla

Tento dokument je zařazen v kategorii: DopravaStátní správa

 

4. Základní informace k životní situaci

 

Životní situace se týká zániku vozidla na žádost vlastníka, jestliže tento již nehodlá v budoucnu dané vozidlo provozovat.

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 

Žádost podává vlastník, provozovatel se souhlasem vlastníka, zástavní věřitel, popřípadě další osoby, jichž se zápis v registru vozidel týká.

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Splnění všech požadovaných náležitostí. (uvedených m.j. v bodu 10). 

  

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 

Podáním žádosti na místně příslušném úřadě, tzn. dle místa pobytu fyzických osob nebo dle místa sídla firmy, které je uvedeno ve výpisu z obchodního rejstříku.

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel, Revoluční 1023, 2. podlaží, dveře č. 219b (za železničním podjezdem vpravo u nemocnice).

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel, Revoluční 1023, 2. podlaží, dveře č. 219b.


Přepážky č. 2 – 5, telefonní čísla 572 525 573-7. Fax: 572 525 595.
Úřední hodiny:

Po 8.00 – 17.00
St 8.00 – 17.00
Pá 8.00 – 12.00
 

Objednat se lze zde.
 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

  • osvědčení o registraci část II (velký technický průkaz) + osvědčení o registraci vozidla I. (malý technický průkaz)
  • souhlas vlastníka (plná moc) daného vozidla, pokud žádost podává zástavní věřitel
  • doklad totožnosti přítomné osoby
  • doklad o zřízení právnické osoby nebo fyzické osoby podnikatele (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, koncesní listinu, registrační listinu) originál, popř. ověřená kopie
  • vyplněná a podepsaná "Žádost o vyřazení vozidla z registru vozidel"
  • u motorových vozidel doklad o převzetí vozidla k ekologické likvidaci, viz. pozn.
  • u přívěsných vozidel žadatel vypíše prohlášení o jeho zániku

UPOZORNĚNÍ:
Při trvalém vyřazení vozidla z registru vozidel je nutno odevzdat orgánu evidence tabulku(y) s přidělenou registrační značkou.


Doklad o převzetí vozidla k ekologické likvidaci – je doklad vydaný oprávněnou osobou dle zákona č. 185/2001Sb. o odpadech. Seznam firem oprávněných ke sběru je uveden na stránkách Ministerstva dopravy http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Dovoz_registrace_a_schvalovani_vozidel/Registrace+vozidel/
 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Žádost o vyřazení vozidla z registru vozidel. Formuláře jsou k dispozici na informacích a v čekárně, na detašovaném pracovišti MÚ na ulici Revoluční 1023 nebo ke stažení zde.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Správní poplatky nejsou stanoveny.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Trvalé vyřazení vozidla je provedeno na počkání, pouze v případech většího počtu žadatelů před koncem úředních hodin se žádost vyřídí v nejbližším možném termínu.

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

Registrační značky se odevzdávají v čistém stavu.

 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

 

Žádost nelze vyřídit elektronicky.

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel
 

18. Jaké jsou související předpisy

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správní řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

Sankce mohou být uloženy dle zákona o přestupcích.
Sankce mohou být uděleny v souladu s § 69 z. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
„Obecní úřad uloží pokutu až do výše 20 000 Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že se zbaví autovraku v rozporu s tímto zákonem.
 

21. Nejčastější dotazy

 

Doklad o převzetí vozidla k ekologické likvidaci může vydat pouze firma, která je k tomuto zmocněna příslušným Krajským úřadem (viz. odkaz v bodu č.11). Ostatní sběrny druhotných surovin nejsou oprávněny k výdeji těchto dokladů.

 

22. Další informace

 

Žadatel si po příchodu na registrační místo vytiskne v čekárně (dveře č.219) pořadový lístek a čeká, až se na světelném panelu zobrazí číslo jeho lístku s uvedením čísla přepážky, na které bude jeho žádost řešena. V době mezi výdejem pořadového lístku a výzvou k provedení úkonu si v čekárně žadatel vypíše příslušnou žádost dle vzorů, které jsou v čekárně uvedeny.

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel.

 

26. Kontaktní osoba

 

Mgr. Václav Valštýn, tel. 572 525 577, email: vaclav.valstyn@mesto-uh.cz

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

08.03.2012

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

 

08.07.2015

 

29. Datum konce platnosti popisu

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Při provádění úkonů je možné se nechat zastoupit dle Občanského zákoníku č. 40/1964 ve znění pozdějších předpisů, hlava třetí.

 

Zveřejněno dne: 13.02.2012   Datum poslední aktualizace: 15.02.2016
Zodpovědná osoba: Tvrdoň Antonín