Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Zápis nebo výmaz zástavního práva k vozidlu

Tento dokument je zařazen v kategorii: DopravaStátní správa

 

4. Základní informace k životní situaci

 

Životní situace se týká zápisu nebo výmazu zástavního práva v registru vozidel.

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 

Žádost podává vlastník, provozovatel se souhlasem vlastníka, zástavní věřitel, popřípadě další osoby, jichž se zápis v registru vozidel týká.

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Žadatel s sebou musí mít doklady uvedené v bodu č. 10.

  

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 

Podáním žádosti na místně příslušném úřadě, tzn. dle místa pobytu fyzických osob nebo dle místa sídla firmy, které je uvedeno ve výpisu z obchodního rejstříku.

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel, Revoluční 1023, 2. podlaží, dveře č. 219b (za železničním podjezdem vpravo u nemocnice).

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel, Revoluční 1023, 2. podlaží, dveře č. 219b.


Přepážky č. 2 – 5, telefonní čísla 572 525 573-7. Fax: 572 525 595.
 

Úřední hodiny:

Po 8.00 – 17.00
St 8.00 – 17.00
Pá 8.00 – 12.00
 

Objednat se lze zde

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

  • Osvědčení o registraci část II (velký technický průkaz) + osvědčení o registraci vozidla I. (malý technický průkaz),
  • souhlas vlastníka (plná moc) daného vozidla, pokud žádost podává zástavní věřitel,
  • doklad totožnosti přítomné osoby,
  • doklad o zřízení právnické osoby nebo fyzické osoby podnikatele (výpis z obchodníhorejstříku, živnostenský list, koncesní listinu, registrační listinu) originál, popř. ověřená kopie,
  • vyplněná a podepsaná "Žádost o zapsání- vymazání zástavního práva",
  • další doklady, osvědčující změnu zapisovaných údajů,
  • v případě zápisu zástavního práva musí být žádost doložena smlouvou nebo rozhodnutím o zřízení zástavního práva či leasingovou smlouvu,
  • v případě výmazu zástavního práva musí být žádost doložena smlouvou nebo jiným dokladem o zániku zástavního práva k vozidlu či ukončením leasingu plnou mocí leasingové společnosti,
  • pokud ze zákona upravujícího registraci vozidel nevyplývá jinak, platí o právu zástavním k vozidlu ustanovení občanského zákoníku a obchodního zákoníku o zástavním právu k věcem movitým.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Žádost o zapsání – vymazání zástavního práva k vozidlu registrovaném v registru silničních vozidel. Formulář je k dispozici na informacích a v čekárně, na detašovaném pracovišti MÚ na ulici Revoluční 1023.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 o správních poplatcích.
Zápisy změn do technického průkazu: 50Kč za každou změnu.
 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Zápis nebo výmaz zástavního práva se provádí na počkání, pouze v případech většího počtu žadatelů před koncem úředních hodin se žádost vyřídí v nejbližším možném termínu.

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

 

 Žádost nelze vyřídit elektronicky.

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel.
 

18. Jaké jsou související předpisy

 

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
Zákon č. 307/1999 Sb., kterým se mění zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a změn.
 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správní řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

Sankce mohou být uloženy dle zákona o přestupcích.

 

21. Nejčastější dotazy

 

22. Další informace

 

Žadatel si po příchodu na registrační místo vytiskne v čekárně (dveře č.219) pořadový lístek a čeká, až se na světelném panelu zobrazí číslo jeho lístku s uvedením čísla přepážky, na které bude jeho žádost řešena. V době mezi výdejem pořadového lístku a výzvou k provedení úkonu si v čekárně žadatel vypíše příslušnou žádost dle vzorů, které jsou v čekárně uvedeny.

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel.

 

26. Kontaktní osoba

 

Mgr. Václav Valštýn, tel. 572 525 577, email: vaclav.valstyn@mesto-uh.cz

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

08.03.2012

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

 

08.07.2015

 

29. Datum konce platnosti popisu

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Při provádění úkonů je možné se nechat zastoupit dle Občanského zákoníku č. 40/1964 ve znění pozdějších předpisů, hlava třetí.

 

Zveřejněno dne: 13.02.2012   Datum poslední aktualizace: 24.09.2015
Zodpovědná osoba: Tvrdoň Antonín