Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Vystavení nové registrační značky

Tento dokument je zařazen v kategorii: DopravaStátní správa
Vystavení nové registrační značky z důvodu ztráty, poškození, odcizení

 

4. Základní informace k životní situaci

 

 Životní situace se týká výměny registrační značky z důvodu ztráty, poškození, odcizení apod. 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 

Žádost podává vlastník, provozovatel se souhlasem vlastníka, zástavní věřitel, popřípadě další osoby, jichž se zápis v registru vozidel týká.

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Žadatel s sebou musí mít doklady uvedené v bodu č.10.

  

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 

Podáním žádosti na místně příslušném úřadě, tzn. dle místa pobytu fyzických osob nebo dle místa sídla firmy, které je uvedeno ve výpisu z obchodního rejstříku.

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel, Revoluční 1023, 2. podlaží, dveře č. 219b (za železničním podjezdem, u nemocnice).

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel
Přepážky č. 2 – 5, telefonní čísla 572 525 573-7. Fax: 572 525 595.
 

 

Úřední hodiny:

Po 8.00 – 17.00
St 8.00 – 17.00
Pá 8.00 – 12.00
 

Objednávky se lze zde.
 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

  • technický průkaz vozidla (osvědčení o registraci část II) + osvědčení o registraci vozidla
  • souhlas vlastníka (plná moc) daného vozidla, pokud žádost podává zástavní věřitel
  • doklad totožnosti, jde-li o fyzickou osobu
  • doklad o zřízení právnické osoby nebo fyzické osoby podnikatele (výpis z obch. rejstříku, živnostenský list, apod.) originál, popř. ověřená kopie
  • vyplněná a podepsaná "Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel"
  • vypsaný formulář "Oznámení o ztrátě/odcizení"

 

UPOZORNĚNÍ:
Při vystavení nových registračních značek z důvodu odcizení je nutné k žádosti doložit "Protokol sepsaný Policií ČR o oznámení odcizení".
V případě výměny registračních značek za poškozené se původní značky odevzdají orgánu evidence, při výměně registračních značek z důvodu ztráty nebo odcizení pouze 1ks značky u vozidla, kterému byly přiděleny 2ks značek, se odevzdá orgánu evidence zbylá registrační značka.
Pro provedení změny v registru je nutné vyplnit formulář "Žádost o zápis změn údajů". Pokud je vlastník shodný s provozovatelem, vyplní se pouze údaje o vlastníkovi vozidla. Pokud vlastník není shodný s provozovatelem, vyplní se jak údaje o vlastníkovi vozidla, tak i údaje o žadateli, což je provozovatel vozidla. V části "žádá o provedení změny" se uvede důvod výměny registračních značek.
 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Pro zápis změny je nutné vyplnit formulář "Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel" odkaz zde. Formuláře jsou k dispozici na informacích a čekárně na detašovaném pracovišti MěÚ Uherské Hradiště, Revoluční 1023
Formulář "Oznámení o ztrátě/odcizení" se vyplní přímo na přepážce.
 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 o správních poplatcích.
 

 

Výměna registrační značky z jakéhokoliv důvodu:
200 Kč za jeden kus RZ, tzn. vozidlo se 2 tabulkami 400 Kč + 50 Kč poplatek za zápis změn údajů


Příklady správních poplatků:

  • nákladní, osobní automobil 450 Kč
  • přípojné vozidlo, motocykl 250 Kč

Poplatky se hradí v hotovosti přímo na přepážce před započetím evidenčního úkonu.
 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Výměna registračních značek je vyřízena na počkání, pouze v případech většího počtu žadatelů před koncem úředních hodin se žádost vyřídí v nejbližším možném termínu.

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

 Zbylé registrační značky se odevzdávají v čistém stavu.

 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

 

 Žádost nelze vyřídit elektronicky.

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

 Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel
 

18. Jaké jsou související předpisy

 

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
Zákon č. 307/1999 Sb., kterým se mění zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a změn.
 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správní řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

Sankce mohou být uloženy dle zákona 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v současném znění

 

 

21. Nejčastější dotazy

 

Při výměně registračních značek se nemusí předkládat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dle zákona č.168/199 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

22. Další informace

 

Žadatel si po příchodu na registrační místo vytiskne v čekárně (dveře č.219) pořadový lístek a čeká, až se na světelném panelu zobrazí číslo jeho lístku s uvedením čísla přepážky, na které bude jeho žádost řešena. V době mezi výdejem pořadového lístku a výzvou k provedení úkonu si v čekárně žadatel vypíše příslušnou žádost dle vzorů, které jsou v čekárně uvedeny.

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

 

 Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel.

 

26. Kontaktní osoba

 

 Mgr. Václav Valštýn, tel. 572 525 577, email: vaclav.valstyn@mesto.uh.cz

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

08.03.2012

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

 

08.07.2015

 

29. Datum konce platnosti popisu

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Při provádění úkonů je možné se nechat zastoupit dle Občanského zákoníku č. 40/1964 ve znění pozdějších předpisů, hlava třetí.

 

Zveřejněno dne: 13.02.2012   Datum poslední aktualizace: 24.09.2015
Zodpovědná osoba: Tvrdoň Antonín