Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Zápis změn údajů v registru vozidel

Tento dokument je zařazen v kategorii: DopravaStátní správa

 

4. Základní informace k životní situaci

 

Vlastník registrovaného silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, zástavní věřitel a další osoby, jichž se zápis v registru silničních vozidel týká, jsou povinni požádat příslušný úřad o provedení zápisu změn údajů zapisovaných v registru silničních vozidel - údajů uvedených v technickém průkazu vozidla.

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 

Žádost o zápis změn podává vlastník, provozovatel se souhlasem vlastníka, zástavní věřitel, popřípadě další osoby, jichž se zápis v registru vozidel týká.

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Žádost o zápis změn údajů, zapisovaných do registru silničních vozidel, je povinna podat určená osoba do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje. Žádost musí mít písemnou formu. Žadatel vyplní příslušný tiskopis.
Před výměnou karosérie se doporučuje provést konzultaci na našem oddělení nebo přímo se zástupci jednotlivých akreditovaných zástupců, kteří Vám podají informace jaké doklady je třeba zaslat pro zdárné vyřízení Vaší žádosti.
 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 

Podáním žádosti na úřadě

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel, Revoluční 1023, 2. podlaží, dveře č. 219b (za železničním podjezdem vpravo u nemocnice).

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel, Revoluční 1023, 2. podlaží, dveře č. 219a. Přepážky č. 1
Mgr. Václav Valštýn tel. 572 525 577, Petr Škopík tel. 572 525 572. Fax: 572 525 595.
 

 

Úřední hodiny:

Po 8.00 – 17.00
St 8.00 – 17.00
Pá 8.00 – 12.00
 

Objednat se lze zde.
  

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

  • vyplněnou a podepsanou žádost o zápis změn údajů,
  • doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas)
  • originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z
  • obchodního rejstříku (u firemních vozidel)
  • osvědčení o registraci část II. (velký technický průkaz)
  • osvědčení o registraci vozidla I (malý technický průkaz)
  • případně listinu osvědčující oprávnění jednat jménem jiné osoby
  • vyjádření výrobce, akreditovaného zástupce k výměně karoserie
  • doklad o schválení technické způsobilosti celku (karoserie), např. TP vozidla z kterého je karoserie použita
  • protokol o Technické prohlídce na žádost zákazníka.

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Žádost o vyražení původního čísla karoserie. Je k dispozici na informacích a v čekárně.
Žádost o zápis změn údajů. Žádost je k dispozici na informacích a v čekárně, na detašovaném pracovišti MÚ na ulici Revoluční 1023, resp. ke stažení též zde.
Upozornění: Tiskopis musí být vytištěn na 1 list (oboustranně)!
 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Poplatek zaplatí žadatel 50 Kč za každou změnu.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Do 30 dnů ode dne podání žádosti.

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

 

Žádost o registraci nelze vyřídit elektronicky.

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění později vydaných předpisů.
 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a změn.
Vyhláška MDS č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění později vydaných předpisů.
Vyhláška MDS č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění později vydaných předpisů.
 

18. Jaké jsou související předpisy

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Odvolání proti rozhodnutí dle § 82, zák. 500/2004 Sb.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, zák. 500/2004 Sb. a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

Sankce mohou být uloženy dle zákona o přestupcích.
Dle zákona č. 56/2001 Sb., vozidlo je nezpůsobilé k provozu, dle §37 zák. 56/2001, sankce dle § 83, zák.- 56/2001 lze uložit pokutu do 5 mil. Kč.
 

21. Nejčastější dotazy

 

22. Další informace

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel.

 

26. Kontaktní osoba

 

Mgr. Václav Valštýn, tel. 572 525 577, email: vaclav.valstyn@mesto-uh.cz

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

08.03.2012

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

 

08.07.2015

 

29. Datum konce platnosti popisu

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Zveřejněno dne: 13.02.2012   Datum poslední aktualizace: 26.04.2017
Zodpovědná osoba: Tvrdoň Antonín