Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Přihlášení ojetého, již registrovaného vozidla

Tento dokument je zařazen v kategorii: DopravaStátní správa

 

4. Základní informace k životní situaci

 

Životní situace se týká registrace ojetého, již registrovaného vozidla v ČR.

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 

žádost podává vlastník, provozovatel se souhlasem vlastníka (ověřená plná moc), zástavní věřitel, popřípadě další osoby, jichž se zápis v registru vozidel týká.

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Žadatel s sebou musí mít doklady uvedené v bodu č.10.

  

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 

Podáním žádosti na místně příslušném úřadě, tzn. dle místa pobytu fyzických osob nebo dle místa sídla firmy, které je uvedeno ve výpisu z obchodního rejstříku.

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

 

Na Městské úřadu Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel, Revoluční 1023, 2. podlaží, dveře č. 219b (za železničním podjezdem, u nemocnice).

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel, Revoluční 1023, 2. podlaží, dveře č. 219b.
Přepážky č. 2 – 5, telefonní čísla 572 525 573-7. Fax: 572 525 595.
 

 

Úřední hodiny:

Po 8.00 – 17.00
St 8.00 – 17.00
Pá 8.00 – 12.00
 

Objednat se lze zde.
 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • protokol o vykonané evidenční kontrole (na STK - nejde o pravidelnou technickou prohlídku) 
 • doklad o zástavním právu váznoucím na silničním motorovém – přípojném vozidle, bylo- li zřízeno 1)
 • souhlas vlastníka nebo provozovatele (plná moc-ověřená)
 • doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území ČR, není-li provozovatel vozidla státním občanem ČR
 • doklad totožnosti, jde-li o fyzickou osobu
 • doklad o zřízení právnické osoby nebo fyzické osoby podnikatele (výpis z obch.rejstříku, živnostenský list, apod.) originál, popř. ověřená kopie
 • potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie
 • Dokladem o zástavním právu se rozumí např. leasingová smlouva, zástavní smlouva apod. Součástí těchto smluv bývá ve většině případů i plná moc k zaregistrování vozidla
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Pro zaregistrování vozidla do registru je nutné vyplnit formulář "Přihláška k registraci vozidla" (formát A3 přeložený napůl, nelze použít např. 2 formáty A4 k sobě sepnuté). Formuláře jsou k dispozici na informacích a čekárně na detašovaném pracovišti MěÚ Uherské Hradiště, Revoluční 1023.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

 Zápis do registru vozidel, jde-li:

 •    motocykl do 50 cm3 Kč 300
 •    motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním
 •    vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky Kč 500
 •    motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly Kč 800
 •    přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně Kč 500
 •    přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti Kč 700

Osvobození:
Od poplatku podle písmene a) třetí odrážky této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).
Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.
Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel při změně právního postavení subjektu, jeho obchodní firmy nebo jeho názvu v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu. 29)
V souvislosti s novelou § 37e) zákona 383/2008 Sb., ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, je nově zaváděn „Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků“.

§ 37e
Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků
 

 1. Žadatel o registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 do registru silničních vozidel podle jiného právního předpisu 31f je povinen zaplatit poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Poplatek se platí při první registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 v České republice. Pokud je již vozidlo v České republice registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla.
   
 2. Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP-P, dále žadatelé, u nichž k přeregistraci podle odstavce 1 dochází v důsledku nabytí a vypořádání dědictví nebo v důsledku zániku společného jmění manželů.
   
 3. Poplatek podle odstavce 1 je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s právními předpisy Evropských společenství 31g ve výši:
  1. 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2,
  2. 5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1,
  3. 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí podle písmene a) nebo b).
   Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3, a dále v případě historických vozidel podle jiného právního předpisu 31h a vozidel zapsaných v registru silničních vozidel, pro která je vydán platný doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost podle jiného právního předpisu 31i.
    
 4. Stupeň plnění příslušné emisní úrovně se pro účely stanovení poplatku podle odstavce 3 prokazuje zápisem v osvědčení o registraci vozidla. Pokud není v osvědčení o registraci vozidla zápis proveden, platí se poplatek ve výši podle odstavce 3 písm. c).
   
 5. Poplatek podle odstavce 3 platí žadatel o registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 do registru silničních motorových vozidel na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností provádějící registraci vystaví po zaplacení žadateli doklad osvědčující, že poplatek byl zaplacen. Na dokladu musí být uvedeno identifikační číslo vozidla (VIN) nebo číslo karosérie, případně podvozku.
   
 6. Poplatky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí. Vybrané poplatky převádí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vždy k poslednímu dni následujícího kalendářního měsíce ode dne jejich vybrání Státnímu fondu životního prostředí České republiky.
  31f
  § 4 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
  31g
  Například směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/12/ES ze dne 23. března 1994 o opatřeních proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel a o změně směrnice /70/220/EHS; směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/69/ES ze dne 13. října 1998 o opatřeních proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel a o změně směrnice /70/220/EHS; nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla.
  31h
  § 2 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb.
  31i
  § 79c odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění zákona č. 297/2009 Sb.

Poplatky se hradí v hotovosti přímo na přepážce před započetím evidenčního úkonu.
 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Registrace vozidla je zpravidla vyřízena na počkání, pouze v případech většího počtu žadatelů před koncem úředních hodin se žádost vyřídí v nejbližším možném termínu.

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

Pro zaregistrování vozidla do registru je nutné vyplnit formulář "Přihláška k registraci vozidla" (formát A3 přeložený napůl, nelze použít např. 2 formáty A4 k sobě sepnuté).

 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

 

Žádost o registraci nelze vyřídit elektronicky

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel
 

 

18. Jaké jsou související předpisy

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správní řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

Sankce mohou být uloženy dle zákona č. 56/2001 Sb.

 

21. Nejčastější dotazy

 

Před registrací vozidla je nutné mít sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dle zákona č.168/199 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

  

22. Další informace

 

Žadatel si po příchodu na registrační místo vytiskne v čekárně (dveře č.219) pořadový lístek a čeká, až se na světelném panelu zobrazí číslo jeho lístku s uvedením čísla přepážky na které bude jeho žádost řešena. V době mezi výdejem pořadového lístku a výzvou k provedení úkonu si v čekárně žadatel vypíše příslušnou žádost dle vzorů, které jsou v čekárně uvedeny.

  

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel

 

26. Kontaktní osoba

 

Mgr. Václav Valštýn, tel. 572 525 577, email: vaclav.valstyn@meu-uh.cz

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

08.03.2012

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

 

08.07.2015

  

29. Datum konce platnosti popisu

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Při provádění úkonů je možné se nechat zastoupit dle Občanského zákoníku č. 40/1964 ve znění pozdějších předpisů, hlava třetí.

 

Zveřejněno dne: 13.02.2012   Datum poslední aktualizace: 19.05.2017
Zodpovědná osoba: Tvrdoň Antonín