Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Registrace nového, dosud neregistrovaného vozidla

Tento dokument je zařazen v kategorii: DopravaStátní správa

 

4. Základní informace k životní situaci

 

Životní situace se týká registrace nového, dosud neregistrovaného vozidla, zakoupeného v ČR. Vozidlo má vystaveno čistopis technického průkazu (osvědčení o registraci část II.).

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 

Žádost podává vlastník, provozovatel se souhlasem vlastníka (ověřená plná moc), zástavní věřitel, popřípadě další osoby, jichž se zápis v registru vozidel týká.

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Žadatel s sebou musí mít doklady uvedené v bodu č.10.

  

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 

Podáním žádosti na místně příslušném úřadě, tzn. dle místa pobytu fyzických osob nebo dle místa sídla firmy, které je uvedeno ve výpisu z obchodního rejstříku.

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

 

Na Městském úřadu Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel, Revoluční 1023, 2. podlaží, dveře č. 219a (za železničním podjezdem, u nemocnice).
 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel, Revoluční 1023, 2. podlaží, dveře č. 219a.
Přepážky č. 2 – 5, telefonní čísla 572 525 573-7. Fax: 572 525 595.
Úřední hodiny:

Po 8.00 – 17.00
St 8.00 – 17.00
Pá 8.00 – 12.00
 

Objednat se lze zde.
 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

 • technický průkaz vozidla
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • doklad o nabytí vozidla (faktura, kupní smlouva) – originál, popř. ověřená kopie
 • doklad o zástavním právu váznoucím na silničním motorovém – přípojném vozidle, bylo - li zřízeno 1)
 • souhlas vlastníka nebo provozovatele (plná moc-ověřená)
 • doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území ČR, není-li provozovatel vozidla státním občanem ČR
 • doklad totožnosti, jde-li o fyzickou osobu
 • doklad o zřízení právnické osoby nebo fyzické osoby podnikatele (výpis z obch. rejstříku, živnostenský list, apod.), originál, popř. ověřená kopie
 • potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie 2)

 

 1. Dokladem o zástavním právu se rozumí např. leasingová smlouva, zástavní smlouva apod. Součástí těchto smluv bývá ve většině případů i plná moc k zaregistrování vozidla.
   
 2. Povinnost zaplatit je dle zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty. Dle tohoto zákona je novým dopravním prostředkem vozidlo, které splní jednu z těchto dvou podmínek: buď má najeto do 6 000 km, nebo od prvního uvedení vozidla do provozu neuplynulo ještě 6 měsíců. Potvrzení o zaplacení DPH se nevyžaduje, jestliže byla k novému dopravnímu prostředku vystavena česká faktura nebo česká kupní smlouva, ze které je patrno, že český kupující zaplatil cenu včetně DPH prodávajícímu, kterým je český subjekt.
   
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Pro zaregistrování vozidla do registru je nutné vyplnit formulář "Přihláška k registraci vozidla" (formát A3 přeložený napůl, nelze použít např. 2 formáty A4 k sobě sepnuté). Formuláře jsou k dispozici na informacích a v čekárně na detašovaném pracovišti MěÚ Uherské Hradiště, Revoluční 1023.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Zápis do registru vozidel, jde-li o:

 

 • motocykl do 50 cm3 Kč 300
 • motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky Kč 500
 • motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly Kč 800
 • přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně Kč 500
 • přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti Kč 700

 

Osvobození:
Od poplatku podle písmene

a) třetí odrážky této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).
 

Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.
 

Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel při změně právního postavení subjektu, jeho obchodní firmy nebo jeho názvu v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu. 29)


Poplatky se hradí v hotovosti přímo na přepážce před započetím evidenčního úkonu.
  

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Registrace vozidla je zpravidla vyřízena na počkání, pouze v případech většího počtu žadatelů před koncem úředních hodin se žádost vyřídí v nejbližším možném termínu.

  

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

Pro zaregistrování vozidla do registru je nutné vyplnit formulář "Přihláška k registraci vozidla" (formát A3 přeložený napůl, nelze použít např. 2 formáty A4 k sobě sepnuté).
 

Při registraci nového vozidla mohou nastat tyto případy:

 • Vlastník vozidla je shodný s provozovatelem, tzn., že na vozidle není leasing, zást. právo apod. V tomto případě se v bodu A. příslušné žádosti uvede vlastník vozidla. Údaje v bodech B,C se nevyplňují. Dále se vyplní údaje v bodech D, E.
 • Vlastník vozidla není shodný s provozovatelem, tzn., že na vozidle je např. leasing, zást. právo apod. V tomto případě se v bodu A. příslušné žádosti uvede vlastník vozidla – (věřitel, leasingová spol.), V bodu B. se uvede provozovatel vozidla – (dlužník, nájemce). Bod C. se nevyplňuje. Dále se vyplní údaje v bodech D, E.
16. Elektronická služba, kterou lze využívat

 

Žádost o registraci nelze vyřídit elektronicky.

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel.
 

18. Jaké jsou související předpisy

 

 • Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 • Zákon č. 307/1999 Sb., kterým se mění zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a změn.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu s Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a uplatňují se na příslušném úřadě.

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

Sankce mohou být uloženy dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění.

 

21. Nejčastější dotazy

 

Před registrací vozidla je nutné mít sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dle zákona č.168/199 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků
Musím dojet s vozidlem na příslušný úřad?
Ne, s vozidlem na příslušný úřad dojet nemusíte. 
 

22. Další informace

 

Žadatel si po příchodu na registrační místo vytiskne v čekárně (dveře č.219) pořadový lístek a čeká, až se na světelném panelu zobrazí číslo jeho lístku s uvedením čísla přepážky, na které bude jeho žádost řešena. V době mezi výdejem pořadového lístku a výzvou k provedení úkonu si v čekárně žadatel vypíše příslušnou žádost dle vzorů, které jsou v čekárně uvedeny.

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel

  

26. Kontaktní osoba

 

Mgr. Václav Valštýn, tel. 572 525 577, email: vaclav.valstyn@mesto-uh.cz

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

08.03.2012

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

 

08.07.2015

 

29. Datum konce platnosti popisu

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Při provádění úkonů je možné se nechat zastoupit dle Občanského zákoníku č. 40/1964 ve znění pozdějších předpisů, hlava třetí.
Žádost podává vlastník, provozovatel se souhlasem vlastníka, zástavní věřitel, popřípadě další osoby, jichž se zápis v registru vozidel týká.
 

Zveřejněno dne: 13.02.2012   Datum poslední aktualizace: 19.05.2017
Zodpovědná osoba: Tvrdoň Antonín