Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Nařízení města č. 4/2012

Jednací číslo: 634/40/RM2012 
Datum schválení: 03.04.2012 
Účinnost od-do: 29.06.2012 - Neomezená 
Plánovaná revize: 27.06.2012 
Typ předpisu: Nařízení města 
Zpracovatel: OŽP 
O vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 4/2012
o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

 

Rada města Uherské Hradiště se na své 40. schůzi konané dne 3. dubna 2012 usnesením č. 634/40/RM/2012 usnesla vydat podle ustanovení § 11 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. d zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) toto nařízení obce s rozšířenou působností:

 

Čl. 1

  1. Vyhlašuje se záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov.1) Zpracování lesních hospodářských osnov zajišťuje Městský úřad Uh. Hradiště jako obecní úřad obce s rozšířenou působností 2), vykonávající státní správu lesů.
  2. Lesní hospodářské osnovy se zpracovávají pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský plán.3)
  3. Zpracování lesních hospodářských osnov Městský úřad Uh. Hradiště zadá pro ucelené území (dále též jen "zařizovací obvod"). Zařizovací obvod je tvořen těmito obcemi a jejich katastrálním územím: Bílovice, Březolupy, Částkov, Hluk, Uh.Hradiště - Jarošov, Mistřice - Javorovec, Uh.Hradiště - Míkovice, Nedachlebice, Podolí, Popovice, Svárov, Topolná, Zlámanec.

 Čl. 2

  1. Vlastníci lesů v zařizovacím obvodu, uvedeném v článku 1) tohoto nařízení, mají právo u Městského úřadu Uh. Hradiště, odboru životního prostředí písemně, popř. ústně do protokolu uplatnit své připomínky a požadavky na jejich zpracování, včetně návrhu svých hospodářských opatření. Tyto připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat i jeho odborný hospodář.
  2. Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny.
  3. Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanoví do tří měsíců ode dne vydání a následného vyvěšení této vyhlášky.
  4. Ve stejném termínu oznámí vlastníci lesů případně skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

 Čl. 3

 

Vlastník lesa, pro kterého bude vypracována osnova, ji obdrží na vyžádání u MěÚ Uh.. Hradiště, odboru životního prostředí bezplatně, a to kdykoliv po jejím zpracování. 4)

 

Čl. 4

 

Obecní úřady obcí v zařizovacím obvodě LHO toto nařízení uveřejní na svých úředních deskách a každému zpřístupní.

 

Čl. 5

 

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

  

 

Květoslav Tichavský, v. r.

starosta města

 

Ing. Stanislav Blaha, v. r.
místostarosta města

 

  

 

Vyvěšeno dne:  14. 6. 2012

 

 

Poznámka:
1) § 25 odst. 1) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
2) § 66 odst. 1) a 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
3) § 24 odst. 3) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
4) § 14, odst. 7) a § 17, odst. 1) vyhlášky č. 84/1996 Sb.

Zveřejněno dne: 29.06.2012   Datum poslední aktualizace: 04.11.2015
Zodpovědná osoba: Tichá Magda