Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Nařízení města č. 3/2013

Jednací číslo: 3/2013 
Datum schválení: 30.04.2013 
Účinnost od-do: 06.06.2013 - Neomezená 
Typ předpisu: Nařízení města 
Zpracovatel: OŽP 
Nařízení města č. 3/2013 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2013


o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

 

Rada města Uherské Hradiště se na své 69. schůzi konané dne 30.4.2013 usnesením č. 1059/69/RM/2013 usnesla vydat podle ustanovení § 11 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) toto nařízení obce s rozšířenou působností:

 

Čl. 1

 

 1. Vyhlašuje se záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov.1) Zpracování lesních hospodářských osnov zajišťuje Městský úřad Uh. Hradiště jako obecní úřad obce s rozšířenou působností2), vykonávající státní správu lesů.
 2. Lesní hospodářské osnovy se zpracovávají pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů pro všechny lesy o výměře menší než 50ha ve vlastnictví fyzických a právnic-kých osob, pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský plán.3)
 3. Zpracování lesních hospodářských osnov Městský úřad Uh. Hradiště zadá pro ucelené území (dále též jen "zařizovací obvod"). Zařizovací obvod je tvořen těmito obcemi a jejich katastrálním územím: Babice u Uherského Hradiště, Boršice u Buchlovic, Břestek, Buchlovice, Hostějov, Jalubí, Jankovice u Uherského Hradiště, Košíky, Kudlovice, Medlovice u Uherského Hradiště, Modrá u Velehradu, Ořechov u Uherského Hradiště, Osvětimany, Polešovice, Salaš u Velehradu, Staré Hutě na Moravě, Staré Město u Uherského Hradiště, Stříbrnice u Uherského Hradiště, Stupava, Sušice u Uherského Hradiště, Traplice, Tučapy, Tupesy, Újezdec u Osvětiman, Vážany u Uherského Hradiště, Velehrad a Zlechov.

 

Čl. 2

 

 1. Vlastníci lesů v zařizovacím obvodu, uvedeném v článku 1) tohoto nařízení, mají právo u Městského úřadu Uh. Hradiště, odboru životního prostředí písemně, popř. ústně do protokolu uplatnit své připomínky a požadavky na jejich zpracování, včetně návrhu svých hospodářských opatření. Tyto připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat i jeho odborný hospodář.
 2. Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny.
 3. Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanoví do tří měsíců ode dne vydání a následného vyvěšení této vyhlášky.
 4. Ve stejném termínu oznámí vlastníci lesů případně skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu.


Čl. 3


Vlastník lesa, pro kterého bude vypracována osnova, ji obdrží na vyžádání u MěÚ Uh. Hradiště, odboru životního prostředí bezplatně, a to kdykoliv po jejím zpracování.4)


Čl. 4


Obecní úřady obcí v zařizovacím obvodě LHO toto nařízení uveřejní na svých úředních deskách a každému zpřístupní.


Čl. 5


Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

 

 

 

Květoslav Tichavský, v.r.   

starosta města

 

Ing. Stanislav Blaha, v.r. 
místostarosta města

 

 

 


Vyvěšeno dne: 2. 5. 2013

 

 

Poznámka: 

 1. § 25 odst. 1) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
 2. § 66 odst. 1) a 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 3. § 24 odst. 3) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
 4. § 14, odst. 7) a § 17, odst. 1) vyhlášky č. 84/1996 Sb.
Zveřejněno dne: 06.06.2013   Datum poslední aktualizace: 04.11.2015
Zodpovědná osoba: Tichá Magda