Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Oddělení organizační

Tento dokument je zařazen v kategorii: Město

Kontakt

Vedoucí oddělení

Popis činností:

 

 • komplexně zajišťuje činnosti související se zasedáním zastupitelstva města a schůzí rady města včetně vedení seznamů členů orgánů města,
 • připravuje podklady pro výplatu odměn neuvolněným členům zastupitelstva města a nečlenům zastupitelstva města (výbory zastupitelstva města a komise rady města),
 • plní funkci kontaktního místa pro vyřizování podnětů, dotazů, připomínek a námětů členů orgánů města,
 • vede evidenci úkolů zastupitelstva města a rady města a zpracovává materiály ke kontrole plnění usnesení,
 • zpracovává předpisy související s činností orgánů města,
 • plní veškeré činnosti související s výkonem funkce místostarostů, uvolněného člena rady města a tajemníka,
 • organizuje, připravuje a zajišťuje průběh porad členů vedení, vyhotovuje a eviduje případné zápisy z porad,
 • zajišťuje agendu pracovních cest členů zastupitelstva města a tajemníka,
 • organizačně zajišťuje porady starostů správního obvodu ORP,
 • eviduje členství města ve sdruženích, nadacích a jiných právnických osobách,
 • zajišťuje vyhotovení vizitek členů zastupitelstva města, tajemníka a zaměstnanců města, aktualizaci a tisk „informačních štítků – karet“ s obsazením kanceláří a jmenovek na stůl, vystavení služebních průkazů zaměstnanců města,
 • vede evidenci interních předpisů úřadu a zajišťuje jejich zveřejnění na portále úředníka,
 • vede evidenci kontrol nadřízenými orgány,
 • podílí se na plnění povinností vyplývajících ze zákona o střetu zájmů (vede agendu střetu zájmů),
 • eviduje razítka používaná na úřadě a zajišťuje jejich obnovu a pořízení,
 • provádí rezervaci zasedací místnosti rady města,
 • organizačně zabezpečuje sčítání lidu, domů a bytů.
Zveřejněno dne: 01.07.2015   Datum poslední aktualizace: 06.06.2016
Zodpovědná osoba: Šipková Radomíra