Přehled aktivit města Uherské Hradiště

Tento dokument je zařazen v kategorii: Životní prostředí
Přehled aktivit města Uherské Hradiště jako partnera projektu Zelená pro Zlínský kraj

Představení aktivit projektu v Uherském Hradišti.

 

Forma zapojení do projektu


V rámci oddělení rozvoje města odboru APR Městského úřadu Uherské Hradiště bylo vytvořeno pracovní místo projektového manažera, který naplňuje a koordinuje aktivity projektu ve městě včetně zapojení do projektu Zdravé město. Uherské Hradiště je zapojeno do modulu „Zelené hospodaření“ (má za cíl podporovat principy ekologicky šetrného úřadování organizací) a rovněž do modulu „Zelená pro Zlínský kraj“, který podporuje rozvoj středisek ekologické výchovy i dalších nositelů EVVO (environmentální výchova, vzdělávání a osvěta) na Uherskohradišťsku.

 

Dosavadní aktivity města


Vytváření místního systému ekologické výchovy

 

Ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy Žabka při SVČ Klubko Staré Město, p.o. a Rosničkou, občanským sdružením pro environmentální výchovu a vzdělávání, vznikla v únoru 2007 pracovní skupina pro EVVO – EkoSlovácko, která prostřednictvím komunikace a spolupráce mezi svými členy a dalšími zájemci umožní lépe koordinovat a v konečném důsledku zdokonalit i rozšířit spektrum aktivit v oblasti EVVO v regionu.

 

Členy této otevřené pracovní skupiny jsou koordinátoři ekologické výchovy na mateřských, základních i středních školách Uherskohradišťska, členové a pracovníci nevládních neziskových organizací, zástupci státní správy a místní samosprávy měst a obcí Uherskohradišťska i zaměstnanci dalších institucí (např. Zdravotního ústavu se sídlem ve Zlíně).

 

Aktivity projektu Zdravé město a zapojování veřejnosti do místního udržitelného rozvoje

 

V září 2006 se v Uherském Hradišti poprvé uskutečnila kampaň Evropský den bez aut. Zapojení pracovníků projektu do veřejných kampaní umožnilo rozšířit množství doprovodných akcí a přispělo k lepšímu zapojení veřejnosti i neziskových organizací do programu kampaní a tím rovněž do dění ve městě.

 

Další aktivitou je partnerství s Týmovou iniciativou pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR), jejímž cílem je sledování indikátorů udržitelného rozvoje ve městě, což v budoucnu může mj. usnadnit zohlednění kritérií udržitelnosti rozvoje města při jeho strategickém řízení. Více informací: http://www.timur.cz.

 

V rámci tohoto partnerství a naplňování indikátorů proběhl průzkum názorů obyvatel k tématu spokojenosti veřejnosti s místním společenstvím a rozvojových priorit města.

 

Podpora ekologicky šetrného úřadování

 

Informačně-osvětové a vzdělávací aktivity v rámci modulu Zelené hospodaření umožnily zaškolení několika pracovníků města Uherské Hradiště a jeho příspěvkových organizací do problematiky ekologicky šetrného a úsporného úřadování. Informační podpora směřovala k rozšíření informací a obecného povědomí o této problematice mezi nositele EVVO, vedoucí pracovníky organizací, odbornou veřejnost a další zájemce v regionu.

 

Po projednání možností „zeleného úřadování“ bylo vedením města Uherské Hradiště schváleno provedení analýzy možností úsporného a ekologicky šetrného hospodaření v budovách a na pracovištích Městského úřadu. Z provedené analýzy (realizace v květnu až srpnu 2007) by měly vzejít konkrétní doporučení, možnosti a náměty pro ekologizaci jeho provozu.

 

Komunikace, spolupráce a vytváření partnerství (nejen) s neziskovým sektorem ve městě

 

Důležitou součástí aktivit města Uherské Hradiště v rámci projektu je podpora komunikace, spolupráce a také iniciace partnerství s neziskovými organizacemi i s podnikatelským sektorem. Například při kampani Evropský den bez aut v září 2006 bylo iniciováno vytvoření partnerství veřejné správy, podnikatelského sektoru a neziskových organizací, které společně zajišťovaly program kampaně, což přispělo k úspěšnému průběhu akce. V rámci zlepšení komunikace a spolupráce s neziskovým sektorem bylo (poprvé v Uherském Hradišti) v květnu 2007 provedeno dotazníkové šetření představitelů nevládních neziskových organizací ve městě. Cílem průzkumu bylo zmapování současné situace, aktivit, názorů, potřeb a budoucích plánů NNO.
 

Zveřejněno dne: 26.07.2010   Datum poslední aktualizace: 25.04.2014
Zodpovědná osoba: Gajdošová Miroslava