Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Postup při odevzdání a vyzvednutí nalezené věci

Tento dokument je zařazen v kategorii: Státní správa

 

4. Základní informace k životní situaci
 • Dne 1. 10. 2005 nabyl účinnosti zákon č. 359/2005 Sb., kterým se mění některá ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, který nově upravil problematiku ztrát a nálezů.
 • Účelem právní úpravy ztrát a nálezů je prostřednictvím obce umožnit opětovné uplatnění vlastnických práv k těmto věcem jejich vlastníky.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat
 • Fyzické a právnické osoby, státní orgány a orgány místní samosprávy. 
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 • Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo.
 • Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví této obce.
 • Obec přebírá věci nalezené na jejím území zejména od občanů, Městské policie, Policie ČR, ubytovacích zařízení a z úschovy zavazadel ČD, případně od dalších subjektů.
 • Obec nesmí po dobu trvání šestiměsíční lhůty věc jakkoli užívat.
 • Přihlásí-li se vlastník věci, která byla odevzdána obci před uplynutím lhůty 6 měsíců od jejího odevzdání obci, je vlastník věci povinen nahradit obci náklady, které jí v souvislosti s opatrováním věci vznikly.
 • Uvedená pravdila platí přiměřeně i na věci skryté, jejichž vlastník není znám, a na věci opuštěné.  
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
 • Nalezenou věc odevzdat na obecním či městském úřadu v místě nálezu.
 • Převzetí se děje na základě písemného Protokolu o nalezené věci. 
 • Vrácení nalezené věci majiteli se potvrzuje na Protokolu o nalezené věci podpisem majitele.
 • Seznam nalezených věcí je zveřejňován www.mesto-uh.cz.
8. Na které instituci životní situaci řešit
 • Obecní úřady, městské úřady, magistráty staturárních měst, úřady městských částí. 
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit


Městský úřad Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19

 • Podatelna, informace - Masarykovo nám. 19; tel. 572 525 137; e-mail: ivana.schystalova@mesto-uh.cz
  Úřední hodiny:
                       Po 8.00 - 17.00
                       Út 8.00 - 15.30
                       St 8.00 - 17.00
                       Čt 8.00 - 15.00
                       Pá 8.00 - 14.00 
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 • Při odevzdání či vyzvednutí věci musí občan prokázat svoji totožnost (občanský průkaz, cestovní pas,...)
 • Prokázat vlastnické právo k věci, příp. sdělit popis hledané věci.
 • Sdělit, kdy byla věc ztracena. 
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 • Občan nepotřebuje žádný formulář.
 • Odpovědný pracovník vyplní Protokol o nalezené věcí a nálezce, příp. majitel tento protokol podepisuje. 
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
 • Přihlásí-li se vlastník věci, která byla odevzdána obci, před uplynutím lhůty 6 měsíců od jejího odevzdání obci, je vlastník věci povinen nahradit obci náklady, které jí v souvislosti s opatrováním věci vznikly. Náklady se stanovují ve výši 1% z ceny určené kvalifikovaným odhadem za každý započatý měsíc úschovy, přičemž částka nižší než 20 Kč se nebude po vlastníkovi požadovat.
 • Nálezce má právo na náhradu nákladů nutných výdajů a na nálezné, které tvoří deset procent ceny nálezu.  
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 • Nález přejde do vlastnictví obce po uplynutí lhůty 6 měsíců (ode dne převzetí) v případě, že se vlastník nepřihlásí. 
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, v platném znění 
18. Jaké jsou související předpisy
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění
 • Směrnice tajemníka č. 6/2007 - Nakládání s nalezenými věcmi  
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 • Zák. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění – dle § 451 Kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí musí obohacení vydat.
 • Zákona č. 40/2009 Sb. Trestní zákon v platném znění - trestný čin podvodu podle § 209 a zatajení věci podle § 219.
 • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění - přestupek proti majetku podle § 50
21. Nejčastější dotazy

 

22. Další informace

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

 

Odbor organizační správy a informatiky

 

26. Kontaktní osoba

 

Ivana Schystalová, tel. 572525137 , email: ivana.schystalova@mesto-uh.cz 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

01.01.2012 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

 

09.07.2015 

 

29. Datum konce platnosti popisu

 

Bez časového omezení. 

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Zveřejněno dne: 13.02.2012   Datum poslední aktualizace: 09.07.2015
Zodpovědná osoba: Schystalová Ivana